Regulamin dowozów szkolnych.

Regulamin przewozu uczniów do i ze szkół na terenie Gminy Szczawnica

§ 1
Przepisy ogólne
1. Organizatorem przewozu uczniów do i ze szkół z terenu gminy Szczawnica jest Miasto i Gmina Szczawnica.
2. Organizator przewozu określa trasę przewozu i przystanki.
3. Organizator przewozu współdziała z przewoźnikiem i dyrektorami szkół.
4. Listę uczniów dowożonych ustala dyrektor szkoły w terminie do dnia 1 lipca każdego roku na następny rok szkolny i przekazuje niezwłocznie organizatorowi przewozu. Ewentualne korekty listy dyrektor przekazuje niezwłocznie, nie później niż do 15 września.
5. Zatwierdzoną listę uczniów dowożonych organizator dowozów przekazuje do dnia 31 sierpnia 2018 roku przewoźnikowi oraz opiekunowi dowozu. .
6. Dyrektor z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem informuje organizatora przewozu i przewoźnika o planowanych zmianach w terminach\godzinach dowozów uczniów związanych ze zmianą organizacji nauki w szkole.
7. Godziny podane na rozkładach jazdy autobusu/busa, które ustalają dyrektorzy szkół są orientacyjne z uwagi na zmieniające się warunki pogodowe, różne sytuacje panujące na drodze oraz podczas wsiadania i wysiadania uczniów.

§ 2
Uczeń
1. Z przewozów może korzystać w pierwszej kolejności każdy uczeń, który znajduje się na liście uczniów dowożonych i który wraz z rodzicami/opiekunami prawnymi podpisał i dostarczył do szkoły do której uczęszcza zobowiązanie, stanowiące załącznik nr 1 oraz oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 lub 3 do niniejszego regulaminu.
2. Brak akceptacji nn. regulaminu lub niedostarczenie do szkoły do której uczeń uczęszcza zobowiązania do dnia 15 września danego roku szkolnego jest równoznaczne z rezygnacją z przewozu ucznia do i ze szkoły.
3. Podczas jazdy uczniowie mają obowiązek siedzieć w miejscach wyznaczonych przez opiekunów w autobusie/busie i nie mogą ich zmieniać w czasie jazdy.
4. Uczniom podczas jazdy nie wolno:
– wsiadać i wysiadać z autobusu/busa bez zgody opiekuna dowozu;
– wstawać ze swoich miejsc, otwierać okien, zaśmiecać pojazdu,
– zachowywać się w sposób hałaśliwy, wulgarny, bądź stwarzający zagrożenie bezpieczeństwa jadących w nim osób,
– żądać zatrzymania autobusu/busa w miejscu do tego nie przeznaczonym;
– rozmawiać z kierowcą,
– dokonywać zniszczeń w autobusie.
5.Uczniowie wsiadają/wysiadają do/z autobusu/busa tylko w ustalonym przez dyrektora szkoły miejscu uzgodnionym z przewoźnikiem.
6. Uczniowie zobowiązani są być punktualnie w wyznaczonym miejscu wsiadania.
7. Przy wsiadaniu i wysiadaniu z autobusu/busa uczniowie zachowują szczególną ostrożność tak, aby nie narazić siebie i innych uczniów na niebezpieczeństwo wypadku.
8. Uczniowie po przyjeździe do szkoły udają się do szatni a następnie na świetlicę szkolną lub bezpośrednio na lekcje.
9. Uczniowie powracający do domu oczekują na autobus/bus w świetlicy szkolnej lub innym miejscu wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
10. Jeżeli organizacja pracy w szkole przewiduje skrócone lekcje lub wcześniejsze zakończenie zajęć uczniowie dojeżdżający oczekują na kurs autobusu/busa w świetlicy szkolnej lub w innym wyznaczonym przez dyrektora szkoły miejscu.
11. W przypadku (dotyczy tylko odwozu), gdy uczeń spóźni się na autobus/bus, zobowiązany jest on do udania się do sekretariatu szkoły i zgłoszenie swojego spóźnienia pracownikowi administracyjnemu/ nauczycielowi dyżurnemu lub dyrektorowi szkoły.
12. Uczniowie dowożeni mają obowiązek dostosować się do zasad zawartych w niniejszym regulaminie oraz do poleceń opiekunów przewozu oraz kierowcy.

§ 3
Rodzice/opiekunowie prawni
1. Rodzice (prawni opiekunowie) ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci dochodzących z miejsca zamieszkania do przystanku autobusu/busa aż do momentu wejścia ucznia do autobusu/busa oraz powracających po zajęciach z przystanku do domu od momentu wyjścia ucznia z autobusu/busa.
2. Rodzice (prawni opiekunowie) ponoszą materialną odpowiedzialność za zniszczenia dokonane przez ich dzieci w autobusach/busach ( w postaci przywrócenia do pierwotnego wyglądu i użyteczności lub rekompensaty pieniężnej w okresie nie dłuższym niż 1 miesiąc od zaistniałej sytuacji).
3. Rodzic(prawny opiekun) bądź upoważniona przez niego osoba ucznia poniżej 7 roku życia zobowiązany/a jest do odbioru dziecka z przystanku. W przypadku nieobecności rodzica/prawnego opiekuna, bądź upoważnionej przez niego osoby, dziecko przywożone jest do szkoły skąd odbierają go rodzice. W takim przypadku rodzic/prawny opiekun zobowiązany jest pokryć koszty przewoźnikowi wynikające z dodatkowego przejazdu.

§ 4
Opiekun przewozu/kierowca
1. Autobus/bus odjeżdża z przystanku o godzinie ustalonej w rozkładzie jazdy. Opiekun przed planowanym odjazdem sprawdza obecność, wg listy uprawnionych i daje znak kierowcy do rozpoczęcia jazdy.
2. Opiekun przewozu współpracuje z dyrektorem oraz pracownikami szkoły zajmującymi się uczniami dojeżdżającymi do szkoły w zakresie prawidłowej organizacji przewozów (w tym weryfikacji listy uprawnionych pod kątem nieobecności w szkole) i zapewnienia uczniom bezpieczeństwa.
3. Opiekun przewozu jest odpowiedzialny za przestrzeganie zasad zawartych w niniejszym regulaminie, decyduje o wpuszczeniu i wypuszczeniu osób z autobusu/busa w wyznaczonych miejscach, podejmuje decyzje co do dalszego postępowania w przypadku awarii lub wypadku. O każdej takiej sytuacji opiekun przewozu jest zobowiązany niezwłocznie poinformować szkołę.
4. Kierowca autobusu w takim przypadku zobowiązany jest podejmować wspólnie z opiekunem działania zmierzające w pierwszej kolejności do zapewnienia bezpieczeństwa uczniom a także do zminimalizowania strat materialnych.
5. W przypadku wypadku lub awarii autobusu/busa przewożącego uczniów, kierowca niezwłocznie zgłasza sytuację do organizatora przewozu, natomiast opiekun sprawuje opiekę nad przewożonymi uczniami, zapewniając im bezpieczeństwo do czasu zapewnienia pojazdu zastępczego.
6. Opiekun przewozu ponosi odpowiedzialność za uczniów przewożonych od chwili wejścia do autobusu/busa, do chwili wyjścia z pojazdu i przekazania ich pod opiekę szkoły oraz w drodze powrotnej; od chwili wejścia ucznia do autobusu/busa przy szkole do chwili opuszczenia autobusu przez ucznia na przystanku w swojej miejscowości.
7. W drodze do szkoły; od momentu wyjścia ucznia z autobusu/busa przy szkole a w drodze powrotnej ze szkoły; do momentu wejścia ucznia do autobusu/busa – opiekę nad nim sprawuje szkoła.
8. O nieodpowiednim zachowaniu uczniów w autobusie szkolnym opiekun przewozu informuje ustnie wychowawcę oraz dokonuje wpisu w zeszycie opiekuna.

§ 5
Obowiązki przewoźnika
Obowiązkiem przewoźnika jest:
1. terminowe dowiezienie uczniów do szkół i odwiezienie po zakończonych zajęciach;
2. przewożenie uczniów autobusami/busami wyłącznie sprawnymi technicznie, posiadającymi aktualne badania techniczne, dostosowanymi do ilości przewożonych dzieci. Ilość przewożonych osób nie może być większa niż określona w dowodzie rejestracyjnym pojazdu;
3. właściwe oznakowanie pojazdu zgodne z przepisami prawa o ruch drogowym;
4. posiadanie aktualnego ubezpieczenia OC oraz NW na wszystkie autobusy/busy służące do przewozu dzieci i młodzieży;
5. w przypadku awarii autobusu/busa zapewnienie pojazdu zastępczego, spełniającego warunki określone w powyższych punktach;
6. współpraca z dyrektorami szkół w zakresie koordynowania rozkładów jazdy, ustalenia miejsc wsiadania i wysiadania uczniów oraz zapewnienia bezpieczeństwa przewozu uczniów.

§ 6
Przepisy końcowe
1. Niniejszy regulamin przedstawiony będzie wszystkim przewożonym uczniom oraz ich rodzicom najpóźniej w miesiącu wrześniu każdego roku szkolnego. Ponadto regulamin będzie dostępny na stronie internetowej www.szczawnica.pl, u Dyrektorów Szkół z terenu Gminy Szczawnica oraz w Urzędzie Miasta i Gminy Szczawnica – Referat Oświaty.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmują:
podczas trwania przewozów – opiekun wraz z kierowcą, w innym czasie organizator przewozów w uzgodnieniu z dyrektorami szkół.
3. Zmiany zapisów niniejszego regulaminu wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Nieznajomość niniejszego regulaminu nie zwalnia od odpowiedzialności porządkowej za jego nieprzestrzeganie.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 03 września 2018 roku.