Rekrutacja do kl. 0 i kl. 1 – rok szkolny 2020/2021

  • Od 02.03.2020 r. – 27.03.2020 r.

Rodzice zobowiązani są do składania wniosku do oddziału przedszkolnego oraz klasy pierwszej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

  • W dniach 30.03 -03.04.2020 r.

Nastąpi weryfikacja przez komisję rekrutacyjną zgłoszeń, wniosków i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziału przedszkolnego oraz klasy pierwszej.

Listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku szkoły do dnia 06.04.2020 r. do godz. 15.00.  

 

  • W terminie od 07.04.2020 r. do 30.04.2020 r. do godz. 15.00
  • Rodzice/prawni opiekunowie zgłoszonych uczniów są zobowiązani do złożenia w sekretariacie szkoły Oświadczenia woli uczęszczania dziecka do Szkoły Podstawowej nr 2 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Szczawnicy.Listę kandydatów zakwalifikowanych podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku szkoły do dnia 04.05.2020 r. do godz. 15.00.

Regulamin rekrutacji

 

  • Załączniki do pobrania przez Rodziców:

Załącznik nr 1 – Zgłoszenie dziecka do kl. 1 szkoły podstawowej zamieszkałego w obwodzie szkolnym danej szkoły

Załącznik nr 2 – Wniosek o przyjęcie do kl. 1 publicznej szkoły podstawowej

Załącznik nr 3 – Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej

Załącznik nr 4 – Zgłoszenie dziecka do oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej zamieszkałego w obwodzie szkolnym danej szkoły