Język angielski

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I

WSPANIALE OPANOWAŁ WSZYSTKIE SPRAWNOŚCI JĘZYKOWE
· Wymawia bezbłędnie poznane zwroty i wyrażenia
· Wypowiada się spontanicznie
· W pełni rozumie treść i sens pytania
· Opanowuje w pełni nowe słownictwo
· Prawidłowo reaguje na polecenia nauczyciela
· Rozumie tekst słuchany i szczegółowo odpowiada na pytania do niego
· Prawidłowo rozwiązuje różnego rodzaju zadania do tekstu słuchanego

BARDZO DOBRZE OPANOWAŁ WIĘKSZOŚĆ SPRAWNOŚCI JĘZYKOWYCH
· Popełnia drobne błędy w wymowie poznanych zwrotów i wyrażeń
· Odpowiada na zadane pytania
· W pełni rozumie treść i sens pytania
· Opanowuje większość nowych słówek
· Prawidłowo reaguje na polecenia nauczyciela
· Rozumie tekst słuchany i odpowiada na pytania do niego
· Prawidłowo rozwiązuje różnego rodzaju zadania do tekstu słuchanego

DOBRZE OPANOWAŁ WIĘKSZOŚĆ SPRAWNOŚCI JĘZYKOWYCH
· Popełnia drobne błędy w wymowie poznanych zwrotów i wyrażeń
· Odpowiada na zadane pytania przy pomocy nauczyciela
· Na ogół rozumie pytanie, pojmuje jego sens
· Opanowuje około 80% nowego słownictwa
· Prawidłowo reaguje na polecenia nauczyciela
· Rozumie tekst słuchany i z małymi błędami odpowiada na pytania do niego
· Popełnia niewielkie błędy w rozwiązywaniu różnego rodzaju zadań do tekstu słuchanego

OPANOWAŁ SPRAWNOŚCI JĘZYKOWE NA POZIOMIE PODSTAWOWYM
· Popełnia poważniejsze błędy w wymowie poznanych zwrotów i wyrażeń
· Odpowiada na zadane pytania przy pomocy nauczyciela, jego wypowiedzi nie są spontaniczne
· Nie zawsze rozumie treść i sens pytania, niekiedy zgaduje
· Opanowuje około połowy nowych słówek
· Wymaga powtórzenia polecenia przez nauczyciela
· Rozumie niektóre wyrazy i zwroty w wysłuchanym tekście
· Popełnia znaczne błędy w rozwiązywaniu różnego rodzaju zadań do tekstu słuchanego

OPANOWAŁ SPRAWNOŚCI JĘZYKOWE NA POZIOMIE KONIECZNYM
· Popełnia błędy w wymowie poznanych zwrotów i wyrażeń
· Na zadane pytania odpowiada tylko przy pomocy nauczyciela
· Często nie rozumie treści i sensu pytania
· Opanowuje około 30% nowego słownictwa
· Ma trudności w zrozumieniu poleceń, często wymaga ich powtórzenia
· Ma trudności w zrozumieniu wyrazów i zwrotów w tekście słuchanym
· Popełnia znaczne błędy w rozwiązywaniu różnego rodzaju zadań do tekstu słuchanego

OPANOWAŁ SPRAWNOŚCI JĘZYKOWE NA POZIOMIE NIŻSZYM NIŻ KONIECZNY
· Popełnia duże błędy w wymowie, odczytuje jak po polsku lub myli słówka
· Nie podejmuje prób samodzielnej wypowiedzi ustnej
· Na ogół nie rozumie treści i sensu pytania
· Opanowuje znikomą część nowych słówek
· Zazwyczaj nie rozumie poleceń nauczyciela
· Nie rozumie tekstu słuchanego
· Nie radzi sobie z rozwiązywaniem zadań do tekstu słuchanego.

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY II

WSPANIALE OPANOWAŁ WSZYSTKIE SPRAWNOŚCI JĘZYKOWE
· Czyta płynnie, całymi zdaniami
· Wymawia bezbłędnie poznane zwroty i wyrażenia
· Wypowiada się spontanicznie
· W pełni rozumie treść i sens pytania
· Opanowuje w pełni nowe słownictwo
· Prawidłowo reaguje na polecenia nauczyciela
· Rozumie tekst słuchany i szczegółowo odpowiada na pytania do niego
· Prawidłowo rozwiązuje różnego rodzaju zadania do tekstu słuchanego
· Prawidłowo przepisuje tekst z tablicy

BARDZO DOBRZE OPANOWAŁ WIĘKSZOŚĆ SPRAWNOŚCI JĘZYKOWYCH
· Czyta sprawnie, odczytując całe wyrazy
· Popełnia drobne błędy w wymowie poznanych zwrotów i wyrażeń
· Odpowiada na zadane pytania
· W pełni rozumie treść i sens pytania
· Opanowuje większość nowych słówek
· Prawidłowo reaguje na polecenia nauczyciela
· Rozumie tekst słuchany i odpowiada na pytania do niego
· Prawidłowo rozwiązuje różnego rodzaju zadania do tekstu słuchanego
· Prawidłowo przepisuje tekst z tablicy

DOBRZE OPANOWAŁ WIĘKSZOŚĆ SPRAWNOŚCI JĘZYKOWYCH
· Popełnia drobne błędy w czytaniu, czyta wyrazami
· Popełnia drobne błędy w wymowie poznanych zwrotów i wyrażeń
· Odpowiada na zadane pytania przy pomocy nauczyciela
· Na ogół rozumie pytanie, pojmuje jego sens
· Opanowuje około 80% nowego słownictwa
· Prawidłowo reaguje na polecenia nauczyciela
· Rozumie tekst słuchany i z małymi błędami odpowiada na pytania do niego
· Popełnia niewielkie błędy w rozwiązywaniu różnego rodzaju zadań do tekstu słuchanego
· Popełnia drobne błędy przy przepisywaniu tekstu z tablicy

OPANOWAŁ SPRAWNOŚCI JĘZYKOWE NA POZIOMIE PODSTAWOWYM
· Czyta sylabizując
· Popełnia poważniejsze błędy w wymowie poznanych zwrotów i wyrażeń
· Odpowiada na zadane pytania przy pomocy nauczyciela, jego wypowiedzi nie są spontaniczne
· Nie zawsze rozumie treść i sens pytania, niekiedy zgaduje
· Opanowuje około połowy nowych słówek
· Wymaga powtórzenia polecenia przez nauczyciela
· Rozumie niektóre wyrazy i zwroty w wysłuchanym tekście
· Popełnia znaczne błędy w rozwiązywaniu różnego rodzaju zadań do tekstu słuchanego
· Popełnia błędy przy przepisywaniu tekstu z tablicy

OPANOWAŁ SPRAWNOŚCI JĘZYKOWE NA POZIOMIE KONIECZNYM
· Ma duże problemy z czytaniem tekstu, czyta głoskując
· Popełnia błędy w wymowie poznanych zwrotów i wyrażeń
· Na zadane pytania odpowiada tylko przy pomocy nauczyciela
· Często nie rozumie treści i sensu pytania
· Opanowuje około 30% nowego słownictwa
· Ma trudności w zrozumieniu poleceń, często wymaga ich powtórzenia
· Ma trudności w zrozumieniu wyrazów i zwrotów w tekście słuchanym
· Popełnia znaczne błędy w rozwiązywaniu różnego rodzaju zadań do tekstu słuchanego
· Popełnia błędy przy przepisywaniu tekstu z tablicy, połyka i przestawia litery

OPANOWAŁ SPRAWNOŚCI JĘZYKOWE NA POZIOMIE NIŻSZYM NIŻ KONIECZNY
· Nie podejmuje prób czytania
· Popełnia duże błędy w wymowie, odczytuje jak po polsku lub myli słówka
· Nie podejmuje prób samodzielnej wypowiedzi ustnej
· Na ogół nie rozumie treści i sensu pytania
· Opanowuje znikomą część nowych słówek
· Zazwyczaj nie rozumie poleceń nauczyciela
· Nie rozumie tekstu słuchanego
· Nie radzi sobie z rozwiązywaniem zadań do tekstu słuchanego
· Popełnia błędy przy przepisywaniu tekstu z tablicy, połyka, przestawia, myli litery.

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV-VIII ORAZ DLA KLASY III GIMNAZJUM

OCENA CELUJĄCA

Gramatyka i słownictwo:
• uczeń swobodnie operuje strukturami gramatycznymi określonymi w rozkładzie materiału oraz zna niektóre wykraczające poza jego ramy
• z łatwością buduje spójne zdania proste i złożone, poprawne pod względem gramatycznym i logicznym
• posiada bogaty zasób słownictwa, wykraczający poza program nauczania i potrafi go wykorzystać w praktyce
• zna i stosuje w praktyce wyrażenia potoczne przedstawione w podręczniku i wiele wyrażeń z innych źródeł, jak prasa, telewizja i Internet
• wykonuje starannie dodatkowe prace projektowe o wyjątkowych walorach językowych
• bardzo chętnie wykonuje obowiązkowe i dodatkowe prace domowe wykraczające poza wymagany poziom
• niezwykle aktywnie prezentuje swoje wiadomości i umiejętności podczas lekcji

Czytanie:
• regularnie czyta dla przyjemności dodatkowe teksty takie jak: artykuły anglojęzyczne, komiksy, krótkie czytanki i książki w uproszonych wersjach
• rozumie przeczytane teksty – z łatwością wybiera odpowiednie informacje z tekstu, rozumie kontekst sytuacyjny, bez problemu określa intencje autora
• na podstawie przeczytanego tekstu potrafi bezbłędnie wykonać zadania sprawdzające każdego typu i potrafi zawsze uzasadnić swoją decyzję
• zawsze ćwiczy w domu czytanie zadanych tekstów
• technika czytania – czyta bezbłędnie również podczas lekcji
• podczas lekcji bardzo chętnie prezentuje swoje umiejętności z zakresu czytania

Słuchanie:
• potrafi zrozumieć ogólny sens różnorodnych rozmów opartych na materiałach anglojęzycznych wykraczających poza materiał zawarty w podręczniku takich jak: piosenki, filmy, proste skecze
• rozumie wszystkie polecenia nauczyciela i potrafi właściwie na nie zareagować
• potrafi z łatwością rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego
• potrafi wydobyć szczegółowe informacje z tekstu słuchanego i właściwie na nie zareagować
• na podstawie wysłuchanego tekstu potrafi bezbłędnie wykonać wszystkie zadania sprawdzające różnego typu – zawsze potrafi uzasadnić swój wybór
• z łatwością rozróżnia dźwięki i intonację
• bardzo aktywnie prezentuje swoje umiejętności z zakresu słuchania

Mówienie:
• swobodnie i bardzo chętnie wypowiada się na różne tematy, zachowując przy tym dużą dokładność językową
• poziom wypowiedzi wykracza poza wymagania programowe
• ma bardzo dobrą wymowę i można go łatwo zrozumieć
• w zadaniach komunikacyjnych jest zawsze bardzo aktywny i zaangażowany
• w sposób naturalny i spontaniczny niezwykle chętnie wypowiada się na różne tematy

Pisanie:
• wykonuje nieobowiązkowe prace pisemne
• pisze wypowiedzi pisemne bogate pod względem gramatyczno-leksykalnym
• pisze spójnie, bez błędów w pisowni i interpunkcji
• bardzo chętnie wykonuje zarówno pisemne prace projektowe zawarte
• w podręczniku, jak i te z dodatkowych źródeł
• poziom prac wykracza poza wymagany materiał
• bardzo chętnie wykonuje dodatkowe prace domowe, które wykraczają poza wymagany poziom

OCENA BARDZO DOBRA

Gramatyka i słownictwo:
• uczeń swobodnie operuje strukturami gramatycznymi określonymi w rozkładzie materiału
• buduje spójne zdania proste i złożone, poprawne pod względem gramatycznym
• i logicznym
• zna słownictwo określone programem nauczania i potrafi je wykorzystać
• w praktyce
• czasami wykonuje dodatkowe prace projektowe
• zawsze prawidłowo wykonuje prace domowe i obowiązkowe prace projektowe
• bardzo aktywnie uczestniczy w zajęciach

Czytanie:
• czyta dla przyjemności teksty zawarte w podręczniku i czasami czyta dla przyjemności teksty dodatkowe, np.: instrukcje do gier, czasopisma anglojęzyczne, książki w uproszonych wersjach
• rozumie przeczytane teksty – potrafi wybrać właściwe informacje z tekstu
• na podstawie przeczytanego tekstu potrafi wykonać zadania sprawdzające różnego typu, np.: ustalanie kolejności wydarzeń, udzielanie odpowiedzi na pytania, określanie prawdziwości zdań i potrafi uzasadnić swoją decyzję
• zawsze ćwiczy w domu czytanie zadanych tekstów
• technika czytania – czyta prawidłowo
• podczas lekcji chętnie prezentuje swoje umiejętności z zakresu czytania

Słuchanie:
• potrafi zrozumieć ogólny sens różnorodnych rozmów opartych na materiałach anglojęzycznych zawartych w podręczniku
• rozumie zdecydowaną większość poleceń nauczyciela i potrafi właściwie na nie zareagować
• potrafi rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego
• na podstawie wysłuchanego tekstu potrafi wykonać zadania sprawdzające typu: ustalanie kolejności wydarzeń, udzielanie odpowiedzi na pytania, określanie prawdziwości zdań, uzupełnianie tekstu z lukami, uzupełnianie tabelki brakującymi informacjami – uczeń potrafi uzasadnić swój wybór
• rozróżnia dźwięki i intonację
• aktywnie prezentuje swoje umiejętności z zakresu słuchania

Mówienie:
• dość swobodnie i chętnie wypowiada się na różne tematy, zachowując przy tym dokładność językową
• potrafi dość płynnie i bez zahamowań mówić na tematy określone w rozkładzie materiału
• dysponuje pełnym zakresem słownictwa opisanym w rozkładzie materiału
• ma prawidłową wymowę i można go łatwo zrozumieć
• w zadaniach komunikacyjnych jest zawsze aktywny i zaangażowany
• w sposób naturalny i spontaniczny bardzo chętnie wypowiada się podczas lekcji na różne tematy

Pisanie:
• wyczerpująco wykonuje prace pisemne na tematy wyszczególnione w rozkładzie materiału
• potrafi w spójny sposób zorganizować swoją wypowiedz
• pisząc, wykorzystuje bogaty zasób środków gramatyczno-leksykalnych
• popełnia nieliczne, mało znaczące błędy w pisowni
i interpunkcji
• chętnie wykonuje pisemne prace projektowe zawarte w podręczniku
• zawsze prawidłowo wykonuje prace domowe

OCENA DOBRA

Gramatyka i słownictwo:
• prawidłowo operuje większością struktur gramatycznych określonych w rozkładzie materiału
• buduje zdania, które są na ogół spójne i poprawne pod względem gramatycznym i logicznym
• zna większość słów i zwrotów określonych w programie i zazwyczaj poprawnie używa ich w praktyce
• przeważnie prawidłowo wykonuje prace domowe i obowiązkowe prace projektowe
• przeważnie chętnie uczestniczy w zajęciach

Czytanie:
• rozumie ogólny sens przeczytanych tekstów, czasami popełnia błędy przy wyborze właściwych informacji z tekstu, zazwyczaj rozumie kontekst sytuacyjny, czasami ma problem z określeniem intencji autora
• czasami popełnia błędy przy wykonywaniu zadań sprawdzających rozumienie tekstu typu, np.: ustalanie kolejności wydarzeń, udzielanie odpowiedzi na pytania, określanie prawdziwości zdań, choć przeważnie potrafi uzasadnić swoją decyzję
• przeważnie ćwiczy w domu czytanie zadanych tekstów
• technika czytania – czyta popełniając nieliczne błędy
• podczas lekcji raczej chętnie prezentuje swoje umiejętności z zakresu czytania

Słuchanie:
• potrafi zrozumieć sens większości różnorodnych rozmów opartych na materiałach anglojęzycznych zawartych w podręczniku
• rozumie większość poleceń nauczyciela i zazwyczaj potrafi prawidłowo na nie zareagować
• zazwyczaj potrafi rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego
• na podstawie wysłuchanego tekstu potrafi wykonać większość zadań sprawdzających typu: ustalanie kolejności wydarzeń, udzielanie odpowiedzi na pytania, określanie prawdziwości zdań, uzupełnianie tekstu z lukami, uzupełnianie tabelki brakującymi informacjami – zazwyczaj potrafi uzasadnić swoją decyzję
• rozróżnia większość dźwięków
• przeważnie aktywnie prezentuje swoje umiejętności z zakresu słuchania

Mówienie:
• mówi z lekkim wahaniem, dość spójnie, w miarę poprawnym językiem
• dysponuje słownictwem wystarczającym do dość swobodnej interakcji w zakresie opisanym w rozkładzie materiału
• można go zazwyczaj zrozumieć
• potrafi włączyć się do rozmowy
• w zadaniach komunikacyjnych jest raczej aktywny
• na ogół w naturalny sposób chętnie wypowiada się podczas lekcji na różne tematy

Pisanie:
• prace pisemne są dość obszerne ale nie zawsze wyczerpujące
• wypowiedzi pisemne zawierają nieliczne błędy gramatyczno-leksykalne, które na ogół nie zakłócają przekazu
• pisze nie zawsze spójnie, czasami z błędami w pisowni i interpunkcji
• czasami wykonuje pisemne prace projektowe zawarte w podręczniku
• przeważnie wykonuje prawidłowo prace domowe

OCENA DOSTATECZNA

Gramatyka i słownictwo:
• zna i potrafi operować niektórymi prostymi strukturami gramatycznymi określonymi w rozkładzie materiału
• buduje zdania, które nie zawsze są spójne – zdania zawierają błędy gramatyczne i logiczne, które czasami zakłócają sens przekazu
• na ogół używa słownictwa odpowiedniego do zadania, choć w ograniczonym zakresie
• nieregularnie wykonuje prace domowe i projektowe – prace zawierają błędy
• rzadko aktywnie uczestniczy w lekcjach

Czytanie:
• nie rozumie całego tekstu, ale jest w stanie uchwycić jego ogólny sens, potrafi znaleźć tylko niektóre z potrzebnych informacji, nie zawsze rozumie kontekst sytuacyjny i ma problem z określeniem intencji autora
• popełnia liczne błędy przy wykonywaniu prostych zadań sprawdzających bardziej szczegółowe rozumienie tekstu typu: ustalanie kolejności wydarzeń, udzielanie odpowiedzi na pytania, określanie prawdziwości zdań – czasami potrafi uzasadnić swoją decyzję
• czasami ćwiczy w domu czytanie zadanych tekstów
• technika czytania – czyta popełniając liczne błędy
• czasami zgłasza się do czytania podczas lekcji

Słuchanie:
• potrafi zrozumieć sens niektórych rozmów opartych na materiałach anglojęzycznych zawartych w podręczniku
• nie rozumie całego tekstu i nie jest w stanie zawsze uchwycić jego ogólny sens
• nie zawsze rozumie polecenia nauczyciela i nie zawsze potrafi na nie odpowiednio zareagować
• nie zawsze rozpoznaje uczucia i reakcje mówiącego
• na podstawie wysłuchanego tekstu potrafi wykonać niektóre zadania sprawdzające typu: ustalanie kolejności wydarzeń, udzielanie odpowiedzi na pytania, określanie prawdziwości zdań, uzupełnianie tekstu z lukami, uzupełnianie tabelki brakującymi informacjami – popełnia przy tym błędy i nie zawsze jest w stanie uzasadnić swój wybór
• mało aktywnie prezentuje swoje umiejętności z zakresu słuchania, ma problemy
• z koncentracją przy wykonywaniu zadań ze słuchu

Mówienie:
• uczeń mówi z wyraźnym wahaniem, raczej niespójnie i niepełnymi zdaniami
• posługując się językiem, popełnia liczne błędy, które czasem zakłócają przekaz
• wypowiada się tylko na wybrane zagadnienia opisane w rozkładzie materiału
• w zadaniach komunikacyjnych jest rzadko aktywny, często ułatwia sobie pracę, posługując się językiem ojczystym
• rzadko wypowiada się podczas lekcji, zapytany popełnia dużo błędów językowych

Pisanie:
• pisze prace pisemne, które są mało rozbudowane, nie zawsze na temat
• stosuje ograniczony zakres słownictwa i struktur językowych
• wypowiedzi pisemne zawierają liczne błędy gramatyczno-leksykalne, które niekiedy zakłócają przekaz
• tekst nie jest spójny, zawiera liczne błędy w pisowni i interpunkcji
• czasami wykonuje prace domowe, które zawierają błędy

OCENA DOPUSZCZAJĄCA

Gramatyka i słownictwo:
• słabo zna niektóre struktury gramatyczne określone w rozkładzie materiału i ma problemy z wykorzystaniem ich w praktyce
• zdania, które buduje są mało zrozumiałe i na ogół niespójne pod względem gramatycznym i logicznym – uczeń niechętnie przystępuje do samodzielnej pracy
• dysponuje bardzo ograniczonym słownictwem
• potrzebuje pomocy nauczyciela przy wykonywaniu prostych zadań gramatycznych i leksykalnych
• sporadycznie odrabia prace domowe i projektowe
• nie uczestniczy aktywnie w zajęciach – nie zgłasza się do zadań, a zmuszany do odpowiedzi, popełnia wiele błędów

Czytanie:
• z czytanego tekstu jest w stanie zrozumieć tylko pojedyncze wyrazy lub najprostsze zwroty
• nawet z pomocą nauczyciela ma poważny problem z wykonaniem najprostszych zadań sprawdzających poziom zrozumienia ogólnego
• przy wykonywaniu najprostszych zadań sprawdzających poziom zrozumienia szczegółowego, typu: ustalanie kolejności wydarzeń, określanie prawdziwości zdań – najczęściej zgaduje i nie potrafi uzasadnić swojej decyzji
• sporadycznie ćwiczy w domu czytanie zadanych tekstów
• technika czytania – czyta niechętnie popełniając bardzo liczne błędy

Słuchanie:
• nie potrafi zrozumieć sensu większości rozmów opartych na materiałach anglojęzycznych zawartych w podręczniku
• zwykle nie rozumie tekstu i nie jest w stanie uchwycić jego sensu
• zwykle nie rozumie poleceń nauczyciela i nie potrafi na nie zareagować
• sporadycznie rozpoznaje reakcje i uczucia mówiącego
• na podstawie wysłuchanego tekstu ma poważny problem z wykonaniem zadań sprawdzających typu: ustalanie kolejności wydarzeń, udzielanie odpowiedzi na pytania, określanie prawdziwości zdań, uzupełnianie tekstu z lukami, uzupełnianie tabelki brakującymi informacjami – zwykle zgaduje, popełniając przy tym bardzo liczne błędy, potrzebuje pomocy
• zwykle nie rozróżnia dźwięków
• uczeń nie jest aktywny i nie koncentruje się podczas wykonywania zadań ze słuchu

Mówienie:
• uczeń wypowiada się sporadycznie, nie z własnej inicjatywy
• popełnia wiele błędów uniemożliwiających zrozumienie
• czasami wypowiada jedynie pojedyncze słowa lub podstawowe zwroty
• czasami przy pomocy nauczyciela bierze udział w zadaniach komunikacyjnych, lecz na ogół nie jest aktywny, zwykle nie interesuje go praca zespołu, a nawet
• potrafi ją dezorganizować
• nie zabiera głosu w rozmowie

Pisanie:
• uczeń pisze sporadycznie i niechętnie
• prace pisemne są ubogie w struktury gramatyczno-leksykalne
• pisanie prac sprawia duże trudności, nawet z pomocą nauczyciela
• pisze niespójne, z dużą ilością błędów językowych, które bardzo często zakłócają przekaz
• teksty są źle zorganizowane i chaotyczne
• popełnia szereg błędów przy przepisywaniu z tablicy
• rzadko odrabia prace domowe

OCENA NIEDOSTATECZNA

Gramatyka i słownictwo:
• nie opanował podstawowych zagadnień gramatycznych określonych w rozkładzie materiału
• nie zna podstawowych słów i wyrażeń
• nie potrafi budować prostych zdań, nawet z pomocą nauczyciela
• bardzo rzadko odrabia prace domowe lub projektowe, które zawsze zawierają błędy uniemożliwiające zrozumienie treści

Czytanie:
• zwykle nie czyta tekstów zawartych w podręczniku
• jeśli czyta to nie rozumie sensu większości przeczytanego tekstu i nie potrafi skorzystać z żadnych zawartych w nim informacji
• nawet z pomocą nauczyciela nie jest w stanie wykonać najprostszych zadań sprawdzających poziom zrozumienia tekstu
• niekiedy rozumie jedynie pojedyncze wyrazy
• nie ćwiczy w domu czytania zadanych tekstów
• technika czytania – czyta bardzo niechętnie, popełniając bardzo liczne, rażące błędy, uniemożliwiające zrozumienie

Słuchanie:
• nawet z pomocą nauczyciela i kilkakrotnym powtarzaniu nagrania nie rozumie jakichkolwiek rozmów opartych na materiałach anglojęzycznych zawartych w podręczniku
• nie rozumie żadnych poleceń nauczyciela, nawet najprostszych i z podpowiedziami
• jest w stanie zrozumieć tylko pojedyncze wyrazy, lecz nie potrafi na ich podstawie zrozumieć ogólnego sensu wypowiedzi
• nie rozpoznaje uczuć i reakcji mówiącego
• błędnie rozwiązuje zadania sprawdzające rozumienie ze słuchu, nawet z pomocą nauczyciela
• nie rozróżnia dźwięków
• uczeń nie jest aktywny podczas zajęć, ponieważ nie rozumie tego, co słyszy

Mówienie:
• uczeń ma ogromny problem, aby wypowiedzieć się na jakikolwiek, nawet najprostszy temat, nawet przy pomocy nauczyciela
• wypowiadając się popełnia bardzo liczne błędy, przez co jego wypowiedź jest niezrozumiała, niespójna i nie zawsze na temat
• zwykle nie potrafi odpowiedzieć na krótkie, bardzo łatwe pytania nauczyciela nawet kierowany podpowiedziami z jego strony
• prawie nigdy nie zabiera głosu w rozmowie

Pisanie:
• nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi wypowiedzieć się pisemnie na większość tematów zawartych w rozkładzie materiału
• jeśli pisze, to prace ucznia są nieczytelne lub zawierają tak dużo błędów gramatyczno-leksykalnych, że przekaz staje się niezrozumiały
• ma problemy przy przepisywaniu z tablicy
• teksty są bardzo źle zorganizowane i chaotyczne
• zwykle nie prowadzi zeszytu bądź robi to w sposób bardzo niedbały
• nie odrabia nawet najprostszych prac domowych – jeśli je wykona, obfitują one
• w rażące błędy, które uniemożliwiają zrozumienie treści

Wymagania edukacyjne
Język angielski kl. II
Tiger 2

I PÓŁROCZE
Unit 1
SŁOWNICTWO
 Nazywa pomieszczenia w domu, tj.: bathroom, bedroom, dining room, garage, hall, kitchen, living room, toilet
 Potrafi określić położenie przedmiotów, używając przyimków tj. in, on, under
 Nazywa niektóre elementy wyposażenia domu, tj.: bed, clock, cooker, fridge, shower, sofa
STRUKTURY
 Wita się i żegna prostymi słowami: Hello, …/Goodbye, See you soon
 Rozumie zwrot grzecznościowy How are you? i przeważnie właściwie na niego reaguje, mówiąc I’m fine, thank you.
 Rozumie pytania o to, gdzie ktoś się znajduje, tj: Where’s (Jay)? i zazwyczaj poprawnie na nie odpowiada: In the (hall). /Under the (table).
 Rozumie pytania o to, czy ktoś lub coś znajduje się we wskazanym miejscu: Is (Sue) in the (cupboard)? i przeważnie poprawnie na nie odpowiada: Yes, she is./No, she isn’t.
 Rozumie pytania o to, czy posiada dany przedmiot: Have you got (a clock) in your (bedroom)? i przeważnie poprawnie na nie odpowiada: Yes, I have./No, I haven’t.
 Wskazuje elementy wyposażenia i zazwyczaj poprawnie je nazywa: It’s a … (sofa).
Umiejętności językowe wg NPP
 Reaguje werbalnie i niewerbalnie na proste polecenia
 Przeważnie poprawnie rozpoznaje zwroty codzienne
 Nazywa pomieszczenia w domu oraz niektóre elementy jego wyposażenia
 Z pomocą nauczyciela śpiewa piosenki: Where’s Li? i The shower is in the bathroom.
 Zazwyczaj poprawnie recytuje proste rymowanki
 Przeważnie poprawnie rozpoznaje głoskę / / w usłyszanych wyrazach
 Z pomocą nauczyciela rozumie sens opowiadanych historyjek i częściowo poprawnie wskazuje wybrane przedmioty/postaci w historyjce
 Przy wsparciu nauczyciela odgrywa scenki i dialogi
 Z pomocą nauczyciela korzysta ze słowniczka obrazkowego
 Przeważnie współpracuje z rówieśnikami w trakcie nauki
 Przeważnie poprawnie czyta wyrazy i proste zdania
 Z pomocą nauczyciela przepisuje wyrazy
Unit 2
SŁOWNICTWO
 Nazywa niektóre zwierzęta domowe, tj.: bird, fish, hamster, kitten, lizard, puppy, rabbit, turtle
 Nazywa niektóre rodzaje pożywienia, tj. fish, grass, leaves, meat, seeds, insects
STRUKTURY
 Wita się i żegna prostymi słowami: Hello, …/Goodbye, See you soon
 Rozumie zwrot grzecznościowy How are you? i przeważnie właściwie na niego reaguje, mówiąc I’m fine, thank you.
 Rozumie pytania o to, co ktoś posiada, tj: Has (she) got a (hamster)? i zazwyczaj poprawnie na nie odpowiada: Yes, (she) has./No (she) hasn’t.
 Z pomocą nauczyciela opisuje, co ktoś posiada: (Sue) has/hasn’t got a (lizard).
 Rozumie pytania o to, czy posiada dany przedmiot: Have you got (a clock) in your (bedroom)? i przeważnie poprawnie na nie odpowiada: Yes, I have./No, I haven’t.
 Wskazuje zwierzęta domowe i zazwyczaj poprawnie je nazywa: It’s a … (cat).
 Rozumie pytania o to, co jedzą zwierzęta: What do (rabbits) eat? i przeważnie poprawnie na nie odpowiada: (Rabbits) eat (grass).
Umiejętności językowe wg NPP
 Reaguje werbalnie i niewerbalnie na proste polecenia
 Przeważnie poprawnie rozpoznaje zwroty codzienne
 Nazywa zwierzęta domowe oraz niektóre rodzaje ich pożywienia
 Z pomocą nauczyciela śpiewa piosenki: She’s got a new pet i Different pets, different food.
 Zazwyczaj poprawnie recytuje proste rymowanki
 Przeważnie poprawnie rozpoznaje głoskę / r / w usłyszanych wyrazach
 Z pomocą nauczyciela rozumie sens opowiadanych historyjek i częściowo poprawnie wskazuje wybrane przedmioty/postaci w historyjce
 Przy wsparciu nauczyciela odgrywa scenki i dialogi
 Z pomocą nauczyciela korzysta ze słowniczka obrazkowego
 Przeważnie współpracuje z rówieśnikami w trakcie nauki
 Przeważnie poprawnie czyta wyrazy i proste zdania
 Z pomocą nauczyciela przepisuje wyrazy
Unit 3
SŁOWNICTWO
 Nazywa niektóre ubrania, tj.: coat, jumper, shirt, shorts, shoes, skirt, trousers, T-shirt
 Wymienia pory roku, tj.: spring, summer, autumn, winter
 Nazywa niektóre rośliny, tj. flowers, tree, leaves
STRUKTURY
 Wita się i żegna prostymi słowami: Hello, Welcome to… It’s time to say goodbye.
 Rozumie pytania o to, co do niego należy, tj: Is this your (hat)? i zazwyczaj poprawnie na nie odpowiada: Yes, it is./No, it isn’t.
 Z pomocą nauczyciela i przeważnie poprawnie opisuje, w co jest ubrany: I’m wearing my (coat).
 Rozumie pytanie o to, jaka jest jego ulubiona pora roku: What’s your favourite season? i przeważnie poprawnie na nie odpowiada, np. spring
 Z pomocą nauczyciela i przeważnie poprawnie wyraża swoje upodobania: My favourite season is (summer).
 Zazwyczaj poprawnie nazywa pory roku: It’s (winter).
Umiejętności językowe wg NPP
 Reaguje werbalnie i niewerbalnie na proste polecenia
 Przeważnie poprawnie rozpoznaje zwroty codzienne
 Nazywa niektóre ubrania, pory roku oraz wybrane rośliny
 Z pomocą nauczyciela śpiewa piosenki: I’m wearing a coat i What’s your favourite season?
 Zazwyczaj poprawnie recytuje proste rymowanki
 Przeważnie poprawnie rozpoznaje głoskę /∫/ w usłyszanych wyrazach
 Z pomocą nauczyciela rozumie sens opowiadanych historyjek i częściowo poprawnie wskazuje wybrane przedmioty/postaci w historyjce
 Przy wsparciu nauczyciela odgrywa scenki i dialogi
 Z pomocą nauczyciela korzysta ze słowniczka obrazkowego
 Przeważnie współpracuje z rówieśnikami w trakcie nauki
 Przeważnie poprawnie czyta wyrazy i proste zdania
 Z pomocą nauczyciela przepisuje wyrazy
 Z pomocą nauczyciela wykonuje minikarty obrazkowe

II PÓŁROCZE
Unit 4
SŁOWNICTWO
 Nazywa niektóre gry i zabawy, tj.: basketball, board game, cards, computer game, football, hide and seek, hopscotch, tag
 Nazywa niektóre miejsca w szkole: canteen, classroom, corridor, gym, library, playground
STRUKTURY
 Wita się i żegna prostymi słowami: Hello, Welcome to… It’s time to say goodbye
 Rozumie pytanie z propozycją zabawy, tj: Do you want to play (football)? i zazwyczaj poprawnie na nie reaguje: Yes, great!/No, thanks.
 Z pomocą nauczyciela i zazwyczaj poprawnie wyraża chęć wykonania czynności lub jej brak: I (don’t) want to play (tag).
 Rozumie zakaz lub przyzwolenie, tj.: You can/can’t play (cards) in the (classroom).
Umiejętności językowe wg NPP

 Reaguje werbalnie i niewerbalnie na proste polecenia
 Przeważnie poprawnie rozpoznaje zwroty codzienne
 Nazywa wybrane gry i zabawy oraz niektóre miejsca w szkole
 Z pomocą nauczyciela śpiewa piosenki: I want to play i In the classroom
 Zazwyczaj poprawnie recytuje proste rymowanki
 Przeważnie poprawnie rozpoznaje dwugłoskę / eɪ / w usłyszanych wyrazach
 Z pomocą nauczyciela rozumie sens opowiadanych historyjek i częściowo poprawnie wskazuje wybrane przedmioty/postaci w historyjce
 Przy wsparciu nauczyciela odgrywa scenki i dialogi
 Z pomocą nauczyciela korzysta ze słowniczka obrazkowego
 Przeważnie współpracuje z rówieśnikami w trakcie nauki
 Przeważnie poprawnie czyta wyrazy i proste zdania
 Z pomocą nauczyciela przepisuje wyrazy i proste zdania
UNIT 5
SŁOWNICTWO
 Nazywa dolegliwości, tj.: cold, cough, cut, earache, headache, sore throat, toothache, tummy ache
 Nazywa niektóre czynności sprzyjające zdrowiu, tj.: do exercise, drink water, eat well, play, sleep well, wash
STRUKTURY
 Wita się i żegna prostymi słowami: Hello, It’s time for (English)/See you!
 Rozumie pytanie o swoje samopoczucie What’s the matter? i przeważnie właściwie na niego reaguje, mówiąc np. I’m feeling ill.
 Rozumie pytania o to, co mu dolega tj: Have you got (a headache)? i zazwyczaj poprawnie na nie odpowiada: Yes, I have./No, I haven’t.
 Z pomocą nauczyciela opisuje swoje samopoczucie i dolegliwości: I’m feeling (ill). I’ve got a (cough).
 Rozumie pytania o to, jakie czynności sprzyjające zdrowiu wykonuje codziennie: Do you (wash) every day? i przeważnie poprawnie na nie odpowiada: Yes, I do./No, I don’t.
 Z pomocą nauczyciela i zazwyczaj poprawnie opisuje czynności sprzyjające zdrowiu, które wykonuje codziennie: I (eat well) every day.
Umiejętności językowe wg NPP
 Reaguje werbalnie i niewerbalnie na proste polecenia
 Przeważnie poprawnie rozpoznaje zwroty codzienne
 Nazywa niektóre dolegliwości oraz wybrane czynności sprzyjające zdrowiu
 Z pomocą nauczyciela śpiewa piosenki: I’m feeling ill. i Keep healthy.
 Zazwyczaj poprawnie recytuje proste rymowanki
 Przeważnie poprawnie rozpoznaje głoskę / ɒ / w usłyszanych wyrazach
 Z pomocą nauczyciela rozumie sens opowiadanych historyjek i częściowo poprawnie wskazuje wybrane przedmioty/postaci w historyjce
 Przy wsparciu nauczyciela odgrywa scenki i dialogi
 Z pomocą nauczyciela korzysta ze słowniczka obrazkowego
 Przeważnie współpracuje z rówieśnikami w trakcie nauki
 Przeważnie poprawnie czyta wyrazy i proste zdania

UNIT 6
SŁOWNICTWO
 Nazywa niektóre miejsca odwiedzane na wakacjach, tj: aquarium, beach, funfair, ice rink, park, swimming pool, water park, zoo
 Wyraża zasady bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię, tj.: stop, stand on the pavement, look left, look right, listen, cross the road
STRUKTURY
 Wita się i żegna prostymi słowami: Hello, It’s time for (English)/See you!
 Z pomocą nauczyciela wskazuje i nazywa miejsca odwiedzane na wakacjach: Look! There’s a (funfair).
 Rozumie pytania o to, czy w danym mieście znajduje się wybrane miejsce: Is there an (aquarium)? i przeważnie poprawnie na nie odpowiada Yes, there is./No, there isn’t.
 Z pomocą nauczyciela określa, czy dane miejsce znajduje się w wybranym mieście: In (our) town, there’s/there isn’t (a zoo).
 Ze wsparciem nauczyciela i zazwyczaj poprawnie wyraża chęć pójścia w dane miejsce: I want to go to the (beach).
Umiejętności językowe wg NPP
 Rozumie i z pomocą nauczyciela wyraża zakaz lub nakaz: (Don’t) stand on the pavement.
 Reaguje werbalnie i niewerbalnie na proste polecenia
 Przeważnie poprawnie rozpoznaje zwroty codzienne
 Nazywa miejsca odwiedzane na wakacjach i wyraża zasady bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię.
 Z pomocą nauczyciela śpiewa piosenki: In this town i The road safety.
 Zazwyczaj poprawnie recytuje proste rymowanki
 Przeważnie poprawnie rozpoznaje dwugłoskę / eə / w usłyszanych wyrazach
 Z pomocą nauczyciela rozumie sens opowiadanych historyjek i częściowo poprawnie wskazuje wybrane przedmioty/postaci w historyjce
 Przy wsparciu nauczyciela odgrywa scenki i dialogi
 Z pomocą nauczyciela korzysta ze słowniczka obrazkowego
 Przeważnie współpracuje z rówieśnikami w trakcie nauki
 Przeważnie poprawnie czyta wyrazy i proste zdania
 Z pomocą nauczyciela przepisuje wyrazy i proste zdania

Wymagania edukacyjne
Język angielski kl. IV

Uczeń:
• podaje informacje o sobie i innych osobach (imię, nazwisko, wiek, numer telefonu), pyta o te informacje inne osoby
• wita się i żegna
• identyfikuje i lokalizuje przedmioty oraz określa ich kolor
• zadaje pytania typu What’s this/that?, What are these/ those?
• zadaje pytania o kolory
• zna alfabet
• zna liczebniki 1-20
• właściwie reaguje w określonych kontekstach sytuacyjnych: przedstawia się, wyraża prośby i dziękuje (robienie zakupów)
• zna formy czasownika to be: is, am w formie pełnej i skróconej
• zna zaimki osobowe: he, she, it
• zna zaimki dzierżawcze: my, your
• zna zaimki wskazujące dla l. poj. i mnogiej
• rozróżnia przedimki nieokreślone a/an
• zna zasadę tworzenia liczby mnogiej rzeczowników: apple- apples
• zna nazwy elementów wyposażenia klasy
• potrafi nazwać jedzenie, przybory szkolne i określić kolory
• udziela informacji o sobie i innych
• opisuje w kilku prostych zdaniach kolegę/koleżankę, zgodnie z danymi personalnymi
• określa swój kraj pochodzenia oraz innych osób
• uzyskuje i udziela informacji na temat samopoczucia oraz dziękuje zapytany o swoje samopoczucie
• właściwie reaguje w określonych kontekstach sytuacyjnych
• wyraża emocje i uczucia
• prawidłowo uzyskuje i udziela informacji o innych
• krótko opowiada o ulubionych osobach i rzeczach
• określa swoje upodobania
• zna czasownik to be w formie pełnej i skróconej i jego zastosowanie w zdaniach twierdzących, przeczących i pytających
• zna słowa pytające: Where, What , How old, When, Who i potrafi budować z nimi pytania
• zna wszystkie zaimki osobowe oraz dzierżawcze: my, your, his, her i właściwie je stosuje
• zna nazwy poszczególnych krajów, przymiotniki określające emocje, uczucia i samopoczucie oraz nazwy sportów i miesięcy
• krótko opowiada o rodzinie (identyfikuje członków rodziny)
• krótko opisuje ludzi z zastosowaniem zaimków dzierżawczych i nazw przedmiotów codziennego użytku
• opisuje położenie przedmiotów
• identyfikuje różne miejsca w mieście, pyta o informacje i udziela informacji na ich temat
• krótko opisuje swoje miejsce zamieszkania i inne miasta
• uzyskuje i udziela informacji na temat miejsca zamieszkania
• zna dopełniacz saksoński ’s
• zna słowa pytające Who i Where i potrafi budować z nimi pytania
• zna przyimki miejsca: in, on, under, next to
• zna przedimek określony the
• zna zasady tworzenia liczby mnogiej rzeczowników: apple- apples, box- boxes
• stosuje konstrukcje There is/There are w zdaniach twierdzących, przeczących i pytających ze słowem any
• zna większość liczebników głównych 21- 101
• zna nazwy elementów wyposażenia klasy i przedmiotów codziennego użytku
• prawidłowo określa czas
• krótko omawia plan lekcji i rozmawia o nim (zadaje pytania i udziela odpowiedzi)
• wyraża posiadanie i określa ilość posiadanych rzeczy
• rozmawia o posiadanych przedmiotach
• rozmawia o jedzeniu i jego ilości
• zna czasownik have got w formie pełnej i skróconej, potrafi budować z nim zdania w twierdzące, przeczące i pytające
• zna przyimki czasu: at, to / past, then, after that
• rozróżnia przedimki nieokreślone a/an
• stosuje słowa any/ some
• zna słownictwo związane z określaniem czasu, przedmioty szkolne i dni tygodnia
• zna nazwy przedmiotów codziennego użytku i produktów spożywczych
• krótko mówi o swoich upodobaniach i upodobaniach innych osób
• w prostych słowach opowiada o formach spędzania wolnego czasu i opisuje je
• uzyskuje i udziela informacji na temat form spędzania czasu wolnego
• porównuje styl życia dzieci w Wielkiej Brytanii i w Polsce
• zna czas Present Simple i buduje zdania twierdzące, przeczące i pytające w tym czasie
• zna zasady tworzenia liczby mnogiej rzeczowników
• zna: nazwy przedmiotów codziennego użytku, określenia wyrażające upodobania i preferencje (kolory, sporty, jedzenie, napoje), nazwy poszczególnych form spędzania czasu wolnego i dyscyplin sportowych
• rozmawia o czynnościach rutynowych
• krótko opisuje swój typowy dzień
• rozmawia o cechach dobrego przyjaciela i dobrego ucznia używając prostych słów
• wyraża częstotliwość
• w prostych słowach uzyskuje i udziela informacji na temat drogi do szkoły
• krótko opisuje swoją drogę do szkoły
• zna przyimki określające czas in/at i przysłówki częstotliwości: always, usually, often, sometimes, never
• używa trybu rozkazującego w poleceniach i zakazach
• zna: nazwy przedmiotów codziennego użytku, nazwy czynności życia codziennego i czynności szkolnych, nazwy elementów wyposażenia klasy
• krótko mówi o umiejętnościach
• w prosty sposób opowiada o zwierzętach i opisuje je
• zna ogólne informacje o dzikich zwierzętach, udziela i uzyskuje informacje na temat zwierząt
• zna czasownik modalny can i buduje zdania twierdzące, przeczące i pytające z tym czasownikiem
• zna formy liczby mnogiej rzeczowników nieregularnych
• zna czasowniki be, have got, can, do – układa pytania i krótkie odpowiedzi w czasie Present Simple
• zna: nazwy części ciała, czasowniki określające ruch i umiejętności oraz czynności wykonywane w klasie
• zna nazwy zwierząt, ich umiejętności, czasowniki związane z opieką nad nimi i przymiotniki opisujące zwierzęta
• opisuje ubrania noszone w chwili mówienia
• opisuje pogodę, pory roku i wyraża preferencje
• krótko opowiada o czynnościach, które wykonujemy w chwili mówienia
• rozmawia o czynnościach wykonywanych przez inne osoby w chwili mówienia
• krótko opisuje przebieg sytuacji w chwili mówienia
• zna czas Present Continuous i buduje zdania w tym czasie
• zna przyimki miejsca i ruchu
• zna nazwy ubrań, przymiotniki opisujące pogodę i pory roku
• zna nazwy pomieszczeń w domu i nazwy czynności życia codziennego

Wymagania edukacyjne
Język angielski kl. V

Uczeń:

• udziela informacji o sobie i innych: dane osobowe, miejsce zamieszkania, data urodzenia
• opisuje w kilku prostych zdaniach kolegę / koleżankę, zgodnie z danymi personalnymi
• opisuje wygląd osób
• opisuje upodobania i umiejętności swoje oraz innych osób, pyta o upodobania innych
• opisuje swój kraj
• zna czasownik be w formie pełnej i skróconej i jego zastosowanie w zdaniach twierdzących, przeczących i pytających
• zna czasownik have got w formie pełnej i skróconej i jego zastosowanie w zdaniach twierdzących, przeczących i pytających
• zna czasownik can i jego zastosowanie w zdaniach twierdzących, przeczących i pytających
• zna słowa pytające: Where, What , How old, When, Who i potrafi budować z nimi pytania
• zna zaimki wskazujące this, that, these
• stosuje czasowniki w czasie Present Simple w zdaniach twierdzących, przeczących i pytających
• buduje zdania z czasownikami like, (not) like, love i hate + czasownik z końcówką -ing, popełniając nieliczne błędy
• posługuje się podstawowym słownictwem w zakresie następujących obszarów: CZŁOWIEK: dane personalne, wygląd zewnętrzny, zainteresowania, upodobania, umiejętności. ŻYCIE RODZINNE I TOWARZYSKIE: koledzy, przyjaciele, formy spędzania czasu wolnego, czynności życia codziennego. PODRÓŻOWANIE I TURYSTYKA: opis kraju
• opisuje czynności wykonywane w momencie mówienia
• opisuje, co inni robią w danym momencie
• przedstawia czynności wykonywane rutynowo, określa częstotliwość ich wykonywania
• pyta innych o częstotliwość wykonywania różnych czynności i przedstawia uzyskane informacje
• zna użycie czasu present continuous do opisywania czynności wykonywanych w chwili mówienia
• stosuje czas present continuous w zdaniach twierdzących, przeczących i pytających
• tworzy pytania z zaimkiem pytajnym What
• stosuje czas present simple w zdaniach twierdzących, przeczących i pytających do opisywania czynności powtarzających się
• zna i stosuje określenia częstotliwości
• rozróżnia i stosuje w zależności od sytuacji czasy present simple i present continuous
• rozumie zastosowanie strony biernej w czasie present simple w zdaniach zaczynających się od słów It’s made of…
• zna i stosuje zaimki osobowe w formie dopełnienia (object pronouns) – it, them
• posługuje się podstawowym słownictwem w zakresie następujących obszarów: ŻYCIE RODZINNE I TOWARZYSKIE: czynności życia codziennego, formy spędzania czasu wolnego. DOM: miejsce zamieszkania, pomieszczenia domu i ich wyposażenie. ZAKUPY I USŁUGI: opakowania, rodzaje materiałów
• porównuje dwie postaci (cechy wyglądu i charakteru), potrafi porównać siebie z kolegą / koleżanką
• porównuje dwa przedmioty, określając, który z nich jest większy, dłuższy itp.
• porównuje zwierzęta
• porównuje więcej niż dwie osoby, dwa przedmioty, zwierzęta – potrafi określić, który z nich jest największy, najstarszy itp.
• opisuje miejsce zamieszkania, porównuje aspekty życia na wsi i w mieście
• buduje i stosuje przymiotniki w stopniu wyższym i najwyższym
• zna i stosuje zaimki osobowe w formie dopełnienia (object pronouns) – me, her, him, us, you, them
• zna i stosuje konstrukcje There is / There are
• posługuje się podstawowym słownictwem w zakresie następujących obszarów: ŻYCIE RODZINNE I TOWARZYSKIE: członkowie rodziny, koledzy i przyjaciele. CZŁOWIEK: wygląd zewnętrzny, uczucia i emocje, cechy charakteru. DOM: miejsce zamieszkania. ŚWIAT PRZYRODY: zwierzęta
• określa reguły zachowania; przedstawia rzeczy, które musi i których nie musi robić
• zadaje pytania o nakaz wykonywania danej czynności i udziela na nie odpowiedzi
• zadaje pytania o możliwość wykonywania danej czynności i udziela na nie odpowiedzi
• przedstawia czynności, które wolno i których nie wolno wykonywać
• określa ilość, zarówno w odniesieniu do rzeczowników policzalnych, jak i niepoliczalnych
• opisuje spożywane przez siebie artykuły żywnościowe, opowiada o tym, co może, a czego nie może jeść
• rozumie znaczenie wyrażenia have to i buduje zdania twierdzące, przeczące i pytające w czasie present simple z tym wyrażeniem
• rozumie znaczenie czasownika can – wyrażanie przyzwolenia i zakazu, i poprawnie buduje z nim zdania twierdzące, przeczące i pytające
• stosuje kwantyfikatory a lot of / much / many z rzeczownikami policzalnymi i niepoliczalnymi
• buduje pytania z How much / How many
• posługuje się podstawowym słownictwem w zakresie następujących obszarów: ŻYCIE RODZINNE I TOWARZYSKIE: czynności życia codziennego – zasady. SPORT: popularne dyscypliny sportu, sprzęt sportowy, zasady obowiązujące w sporcie, ŻYWIENIE: artykuły spożywcze. SZKOŁA: przedmioty nauczania – zasady obowiązujące na lekcjach, życie szkoły, zasady, CZŁOWIEK: wygląd zewnętrzny (elementy ubioru)
• opowiada o czynnościach przeszłych
• określa, kim były różne osoby w przeszłości
• zadaje pytania o czynności wykonywane w przeszłości i udziela na nie odpowiedzi
• zna odmianę czasownika be w czasie past simple,
• buduje zdania twierdzące, przeczące i pytające z czasownikiem be w czasie past simple
• zna zasady odmiany czasowników regularnych w czasie past simple i buduje formy przeszłe czasowników regularnych
• zna formy przeszłe wybranych czasowników nieregularnych
• buduje zdania twierdzące, przeczące i pytające z czasownikami regularnymi i nieregularnymi w czasie past Simple
• posługuje się podstawowym słownictwem w zakresie następujących obszarów: ŻYCIE RODZINNE I TOWARZYSKIE: czynności życia codziennego, formy spędzania czasu wolnego. PRACA: popularne zawody. CZŁOWIEK: dane personalne, zainteresowania. PODRÓŻOWANIE I TURYSTYKA: środki transportu, zwiedzanie. KULTURA: zabytki kultury
• zadaje pytania o czas, w którym dana osoba wykonywała wskazaną czynność
• zna okoliczniki czasu używane w czasie past simple
• zna i stosuje konstrukcje There was / there were
• zna wybrane wyrażenia czasownikowe – Phrasal verbs
• posługuje się podstawowym słownictwem w zakresie następujących obszarów: ŻYCIE RODZINNE I TOWARZYSKIE: koledzy i przyjaciele, czynności życia codziennego, formy spędzania czasu wolnego. PRACA: popularne zawody. CZŁOWIEK: dane personalne. ŚWIAT PRZYRODY: krajobraz. PODRÓŻOWANIE I TURYSTYKA: wakacje
• opisuje swoje plany i zamiary na przyszłość
• zadaje pytania o plany na przyszłość swoim kolegom / koleżankom i poprawnie na takie pytania odpowiada
• wyraża propozycje i reaguje za propozycje skierowane do niego: odrzuca je lub akceptuje
• wyraża swoje preferencje, co chciałby robić, a czego nie, pyta kolegę / koleżankę o to, co chcieliby robić
• rozumie znaczenie wyrażenia going to
• buduje zdania twierdzące, przeczące i pytające z wyrażeniami: going to, want to i Let’s
• rozumie znaczenie słowa too przed przymiotnikiem
• posługuje się podstawowym słownictwem w zakresie następujących obszarów: ŻYCIE RODZINNE I TOWARZYSKIE: czynności życia codziennego, formy spędzania czasu wolnego, koledzy i przyjaciele. SPORT: popularne dyscypliny sportu. PODRÓŻOWANIE I TURYSTYKA: środki transportu. ŻYWIENIE: posiłki. ŚWIAT PRZYRODY: krajobraz

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III

WSPANIALE OPANOWAŁ WSZYSTKIE SPRAWNOŚCI JĘZYKOWE
· Wymawia bezbłędnie poznane zwroty i wyrażenia
· Wypowiada się spontanicznie
· W pełni rozumie treść i sens pytania
· Opanowuje w pełni nowe słownictwo
· Prawidłowo reaguje na polecenia nauczyciela
· Rozumie tekst słuchany i szczegółowo odpowiada na pytania do niego
· Prawidłowo rozwiązuje różnego rodzaju zadania do tekstu słuchanego
BARDZO DOBRZE OPANOWAŁ WIĘKSZOŚĆ SPRAWNOŚCI JĘZYKOWYCH
· Popełnia drobne błędy w wymowie poznanych zwrotów i wyrażeń
· Odpowiada na zadane pytania
· W pełni rozumie treść i sens pytania
· Opanowuje większość nowych słówek
· Prawidłowo reaguje na polecenia nauczyciela
· Rozumie tekst słuchany i odpowiada na pytania do niego
· Prawidłowo rozwiązuje różnego rodzaju zadania do tekstu słuchanego
DOBRZE OPANOWAŁ WIĘKSZOŚĆ SPRAWNOŚCI JĘZYKOWYCH
· Popełnia drobne błędy w wymowie poznanych zwrotów i wyrażeń
· Odpowiada na zadane pytania przy pomocy nauczyciela
· Na ogół rozumie pytanie, pojmuje jego sens
· Opanowuje około 80% nowego słownictwa
· Prawidłowo reaguje na polecenia nauczyciela
· Rozumie tekst słuchany i z małymi błędami odpowiada na pytania do niego
· Popełnia niewielkie błędy w rozwiązywaniu różnego rodzaju zadań do tekstu
słuchanego
OPANOWAŁ SPRAWNOŚCI JĘZYKOWE NA POZIOMIE PODSTAWOWYM
· Popełnia poważniejsze błędy w wymowie poznanych zwrotów i wyrażeń
· Odpowiada na zadane pytania przy pomocy nauczyciela, jego wypowiedzi nie są
spontaniczne
· Nie zawsze rozumie treść i sens pytania, niekiedy zgaduje
· Opanowuje około połowy nowych słówek
· Wymaga powtórzenia polecenia przez nauczyciela
· Rozumie niektóre wyrazy i zwroty w wysłuchanym tekście
· Popełnia znaczne błędy w rozwiązywaniu różnego rodzaju zadań do tekstu
słuchanego

OPANOWAŁ SPRAWNOSCI JĘZYKOWE NA POZIOMIE KONIECZNYM
· Popełnia błędy w wymowie poznanych zwrotów i wyrażeń
· Na zadane pytania odpowiada tylko przy pomocy nauczyciela
· Często nie rozumie treści i sensu pytania
· Opanowuje około 30% nowego słownictwa
· Ma trudności w zrozumieniu poleceń, często wymaga ich powtórzenia
· Ma trudności w zrozumieniu wyrazów i zwrotów w tekście słuchanym
· Popełnia znaczne błędy w rozwiązywaniu różnego rodzaju zadań do tekstu słuchanego
OPANOWAŁ SPRAWNOSCI JĘZYKOWE NA POZIOMIE NIŻSZYM NIŻ KONIECZNY
· Popełnia duże błędy w wymowie, odczytuje jak po polsku lub myli słówka
· Nie podejmuje prób samodzielnej wypowiedzi ustnej
· Na ogół nie rozumie treści i sensu pytania
· Opanowuje znikomą część nowych słówek
· Zazwyczaj nie rozumie poleceń nauczyciela
· Nie rozumie tekstu słuchanego
· Nie radzi sobie z rozwiązywaniem zadań do tekstu słuchanego.

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV-VIII i III GIMNAZAJUM

OCENA CELUJĄCA

Gramatyka i słownictwo:
• uczeń swobodnie operuje strukturami gramatycznymi określonymi w rozkładzie materiału oraz zna niektóre wykraczające poza jego ramy
• z łatwością buduje spójne zdania proste i złożone, poprawne pod względem gramatycznym i logicznym
• posiada bogaty zasób słownictwa, wykraczający poza program nauczania i potrafi go wykorzystać w praktyce
• zna i stosuje w praktyce wyrażenia potoczne przedstawione w podręczniku i wiele wyrażeń z innych źródeł, jak prasa, telewizja i Internet
• wykonuje starannie dodatkowe prace projektowe o wyjątkowych walorach językowych
• bardzo chętnie wykonuje obowiązkowe i dodatkowe prace domowe wykraczające poza wymagany poziom
• niezwykle aktywnie prezentuje swoje wiadomości i umiejętności podczas lekcji

Czytanie:
• regularnie czyta dla przyjemności dodatkowe teksty takie jak: artykuły anglojęzyczne, komiksy, krótkie czytanki i książki w uproszonych wersjach
• rozumie przeczytane teksty – z łatwością wybiera odpowiednie informacje z tekstu, rozumie kontekst sytuacyjny, bez problemu określa intencje autora
• na podstawie przeczytanego tekstu potrafi bezbłędnie wykonać zadania sprawdzające każdego typu i potrafi zawsze uzasadnić swoją decyzję
• zawsze ćwiczy w domu czytanie zadanych tekstów
• technika czytania – czyta bezbłędnie również podczas lekcji
• podczas lekcji bardzo chętnie prezentuje swoje umiejętności z zakresu czytania

Słuchanie:
• potrafi zrozumieć ogólny sens różnorodnych rozmów opartych na materiałach anglojęzycznych wykraczających poza materiał zawarty w podręczniku takich jak: piosenki, filmy, proste skecze
• rozumie wszystkie polecenia nauczyciela i potrafi właściwie na nie zareagować
• potrafi z łatwością rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego
• potrafi wydobyć szczegółowe informacje z tekstu słuchanego i właściwie na nie zareagować
• na podstawie wysłuchanego tekstu potrafi bezbłędnie wykonać wszystkie zadania sprawdzające różnego typu – zawsze potrafi uzasadnić swój wybór
• z łatwością rozróżnia dźwięki i intonację
• bardzo aktywnie prezentuje swoje umiejętności z zakresu słuchania

Mówienie:
• swobodnie i bardzo chętnie wypowiada się na różne tematy, zachowując przy tym dużą dokładność językową
• poziom wypowiedzi wykracza poza wymagania programowe
• ma bardzo dobrą wymowę i można go łatwo zrozumieć
• w zadaniach komunikacyjnych jest zawsze bardzo aktywny i zaangażowany
• w sposób naturalny i spontaniczny niezwykle chętnie wypowiada się na różne tematy

Pisanie:
• wykonuje nieobowiązkowe prace pisemne
• pisze wypowiedzi pisemne bogate pod względem gramatyczno-leksykalnym
• pisze spójnie, bez błędów w pisowni i interpunkcji
• bardzo chętnie wykonuje zarówno pisemne prace projektowe zawarte
• w podręczniku, jak i te z dodatkowych źródeł
• poziom prac wykracza poza wymagany materiał
• bardzo chętnie wykonuje dodatkowe prace domowe, które wykraczają poza wymagany poziom

OCENA BARDZO DOBRA

Gramatyka i słownictwo:
• uczeń swobodnie operuje strukturami gramatycznymi określonymi w rozkładzie materiału
• buduje spójne zdania proste i złożone, poprawne pod względem gramatycznym
• i logicznym
• zna słownictwo określone programem nauczania i potrafi je wykorzystać
• w praktyce
• czasami wykonuje dodatkowe prace projektowe
• zawsze prawidłowo wykonuje prace domowe i obowiązkowe prace projektowe
• bardzo aktywnie uczestniczy w zajęciach

Czytanie:
• czyta dla przyjemności teksty zawarte w podręczniku i czasami czyta dla przyjemności teksty dodatkowe, np.: instrukcje do gier, czasopisma anglojęzyczne, książki w uproszonych wersjach
• rozumie przeczytane teksty – potrafi wybrać właściwe informacje z tekstu
• na podstawie przeczytanego tekstu potrafi wykonać zadania sprawdzające różnego typu, np.: ustalanie kolejności wydarzeń, udzielanie odpowiedzi na pytania, określanie prawdziwości zdań i potrafi uzasadnić swoją decyzję
• zawsze ćwiczy w domu czytanie zadanych tekstów
• technika czytania – czyta prawidłowo
• podczas lekcji chętnie prezentuje swoje umiejętności z zakresu czytania

Słuchanie:

• potrafi zrozumieć ogólny sens różnorodnych rozmów opartych na materiałach anglojęzycznych zawartych w podręczniku
• rozumie zdecydowaną większość poleceń nauczyciela i potrafi właściwie na nie zareagować
• potrafi rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego
• na podstawie wysłuchanego tekstu potrafi wykonać zadania sprawdzające typu: ustalanie kolejności wydarzeń, udzielanie odpowiedzi na pytania, określanie prawdziwości zdań, uzupełnianie tekstu z lukami, uzupełnianie tabelki brakującymi informacjami – uczeń potrafi uzasadnić swój wybór
• rozróżnia dźwięki i intonację
• aktywnie prezentuje swoje umiejętności z zakresu słuchania

Mówienie:
• dość swobodnie i chętnie wypowiada się na różne tematy, zachowując przy tym dokładność językową
• potrafi dość płynnie i bez zahamowań mówić na tematy określone w rozkładzie materiału
• dysponuje pełnym zakresem słownictwa opisanym w rozkładzie materiału
• ma prawidłową wymowę i można go łatwo zrozumieć
• w zadaniach komunikacyjnych jest zawsze aktywny i zaangażowany
• w sposób naturalny i spontaniczny bardzo chętnie wypowiada się podczas lekcji na różne tematy

Pisanie:
• wyczerpująco wykonuje prace pisemne na tematy wyszczególnione w rozkładzie materiału
• potrafi w spójny sposób zorganizować swoją wypowiedz
• pisząc, wykorzystuje bogaty zasób środków gramatyczno-leksykalnych
• popełnia nieliczne, mało znaczące błędy w pisowni
i interpunkcji
• chętnie wykonuje pisemne prace projektowe zawarte w podręczniku
• zawsze prawidłowo wykonuje prace domowe

OCENA DOBRA

Gramatyka i słownictwo:
• prawidłowo operuje większością struktur gramatycznych określonych w rozkładzie materiału
• buduje zdania, które są na ogół spójne i poprawne pod względem gramatycznym i logicznym
• zna większość słów i zwrotów określonych w programie i zazwyczaj poprawnie używa ich w praktyce
• przeważnie prawidłowo wykonuje prace domowe i obowiązkowe prace projektowe
• przeważnie chętnie uczestniczy w zajęciach

Czytanie:
• rozumie ogólny sens przeczytanych tekstów, czasami popełnia błędy przy wyborze właściwych informacji z tekstu, zazwyczaj rozumie kontekst sytuacyjny, czasami ma problem z określeniem intencji autora
• czasami popełnia błędy przy wykonywaniu zadań sprawdzających rozumienie tekstu typu, np.: ustalanie kolejności wydarzeń, udzielanie odpowiedzi na pytania, określanie prawdziwości zdań, choć przeważnie potrafi uzasadnić swoją decyzję
• przeważnie ćwiczy w domu czytanie zadanych tekstów
• technika czytania – czyta popełniając nieliczne błędy
• podczas lekcji raczej chętnie prezentuje swoje umiejętności z zakresu czytania

Słuchanie:
• potrafi zrozumieć sens większości różnorodnych rozmów opartych na materiałach anglojęzycznych zawartych w podręczniku
• rozumie większość poleceń nauczyciela i zazwyczaj potrafi prawidłowo na nie zareagować
• zazwyczaj potrafi rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego
• na podstawie wysłuchanego tekstu potrafi wykonać większość zadań sprawdzających typu: ustalanie kolejności wydarzeń, udzielanie odpowiedzi na pytania, określanie prawdziwości zdań, uzupełnianie tekstu z lukami, uzupełnianie tabelki brakującymi informacjami – zazwyczaj potrafi uzasadnić swoją decyzję
• rozróżnia większość dźwięków
• przeważnie aktywnie prezentuje swoje umiejętności z zakresu słuchania

Mówienie:
• mówi z lekkim wahaniem, dość spójnie, w miarę poprawnym językiem
• dysponuje słownictwem wystarczającym do dość swobodnej interakcji w zakresie opisanym w rozkładzie materiału
• można go zazwyczaj zrozumieć
• potrafi włączyć się do rozmowy
• w zadaniach komunikacyjnych jest raczej aktywny
• na ogół w naturalny sposób chętnie wypowiada się podczas lekcji na różne tematy

Pisanie:
• prace pisemne są dość obszerne ale nie zawsze wyczerpujące
• wypowiedzi pisemne zawierają nieliczne błędy gramatyczno-leksykalne, które na ogół nie zakłócają przekazu
• pisze nie zawsze spójnie, czasami z błędami w pisowni i interpunkcji
• czasami wykonuje pisemne prace projektowe zawarte w podręczniku
• przeważnie wykonuje prawidłowo prace domowe

OCENA DOSTATECZNA

Gramatyka i słownictwo:
• zna i potrafi operować niektórymi prostymi strukturami gramatycznymi określonymi w rozkładzie materiału
• buduje zdania, które nie zawsze są spójne – zdania zawierają błędy gramatyczne i logiczne, które czasami zakłócają sens przekazu
• na ogół używa słownictwa odpowiedniego do zadania, choć w ograniczonym zakresie
• nieregularnie wykonuje prace domowe i projektowe – prace zawierają błędy
• rzadko aktywnie uczestniczy w lekcjach

Czytanie:
• nie rozumie całego tekstu, ale jest w stanie uchwycić jego ogólny sens, potrafi znaleźć tylko niektóre z potrzebnych informacji, nie zawsze rozumie kontekst sytuacyjny i ma problem z określeniem intencji autora
• popełnia liczne błędy przy wykonywaniu prostych zadań sprawdzających bardziej szczegółowe rozumienie tekstu typu: ustalanie kolejności wydarzeń, udzielanie odpowiedzi na pytania, określanie prawdziwości zdań – czasami potrafi uzasadnić swoją decyzję
• czasami ćwiczy w domu czytanie zadanych tekstów
• technika czytania – czyta popełniając liczne błędy
• czasami zgłasza się do czytania podczas lekcji

Słuchanie:
• potrafi zrozumieć sens niektórych rozmów opartych na materiałach anglojęzycznych zawartych w podręczniku
• nie rozumie całego tekstu i nie jest w stanie zawsze uchwycić jego ogólny sens
• nie zawsze rozumie polecenia nauczyciela i nie zawsze potrafi na nie odpowiednio zareagować
• nie zawsze rozpoznaje uczucia i reakcje mówiącego
• na podstawie wysłuchanego tekstu potrafi wykonać niektóre zadania sprawdzające typu: ustalanie kolejności wydarzeń, udzielanie odpowiedzi na pytania, określanie prawdziwości zdań, uzupełnianie tekstu z lukami, uzupełnianie tabelki brakującymi informacjami – popełnia przy tym błędy i nie zawsze jest w stanie uzasadnić swój wybór
• mało aktywnie prezentuje swoje umiejętności z zakresu słuchania, ma problemy
• z koncentracją przy wykonywaniu zadań ze słuchu

Mówienie:
• uczeń mówi z wyraźnym wahaniem, raczej niespójnie i niepełnymi zdaniami
• posługując się językiem, popełnia liczne błędy, które czasem zakłócają przekaz
• wypowiada się tylko na wybrane zagadnienia opisane w rozkładzie materiału
• w zadaniach komunikacyjnych jest rzadko aktywny, często ułatwia sobie pracę, posługując się językiem ojczystym
• rzadko wypowiada się podczas lekcji, zapytany popełnia dużo błędów językowych

Pisanie:
• pisze prace pisemne, które są mało rozbudowane, nie zawsze na temat
• stosuje ograniczony zakres słownictwa i struktur językowych
• wypowiedzi pisemne zawierają liczne błędy gramatyczno-leksykalne, które niekiedy zakłócają przekaz
• tekst nie jest spójny, zawiera liczne błędy w pisowni i interpunkcji
• czasami wykonuje prace domowe, które zawierają błędy

OCENA DOPUSZCZAJĄCA

Gramatyka i słownictwo:
• słabo zna niektóre struktury gramatyczne określone w rozkładzie materiału i ma problemy z wykorzystaniem ich w praktyce
• zdania, które buduje są mało zrozumiałe i na ogół niespójne pod względem gramatycznym i logicznym – uczeń niechętnie przystępuje do samodzielnej pracy
• dysponuje bardzo ograniczonym słownictwem
• potrzebuje pomocy nauczyciela przy wykonywaniu prostych zadań gramatycznych i leksykalnych
• sporadycznie odrabia prace domowe i projektowe
• nie uczestniczy aktywnie w zajęciach – nie zgłasza się do zadań, a zmuszany do odpowiedzi, popełnia wiele błędów

Czytanie:
• z czytanego tekstu jest w stanie zrozumieć tylko pojedyncze wyrazy lub najprostsze zwroty
• nawet z pomocą nauczyciela ma poważny problem z wykonaniem najprostszych zadań sprawdzających poziom zrozumienia ogólnego
• przy wykonywaniu najprostszych zadań sprawdzających poziom zrozumienia szczegółowego, typu: ustalanie kolejności wydarzeń, określanie prawdziwości zdań – najczęściej zgaduje i nie potrafi uzasadnić swojej decyzji
• sporadycznie ćwiczy w domu czytanie zadanych tekstów
• technika czytania – czyta niechętnie popełniając bardzo liczne błędy

Słuchanie:
• nie potrafi zrozumieć sensu większości rozmów opartych na materiałach anglojęzycznych zawartych w podręczniku
• zwykle nie rozumie tekstu i nie jest w stanie uchwycić jego sensu
• zwykle nie rozumie poleceń nauczyciela i nie potrafi na nie zareagować
• sporadycznie rozpoznaje reakcje i uczucia mówiącego
• na podstawie wysłuchanego tekstu ma poważny problem z wykonaniem zadań sprawdzających typu: ustalanie kolejności wydarzeń, udzielanie odpowiedzi na pytania, określanie prawdziwości zdań, uzupełnianie tekstu z lukami, uzupełnianie tabelki brakującymi informacjami – zwykle zgaduje, popełniając przy tym bardzo liczne błędy, potrzebuje pomocy
• zwykle nie rozróżnia dźwięków
• uczeń nie jest aktywny i nie koncentruje się podczas wykonywania zadań ze słuchu

Mówienie:
• uczeń wypowiada się sporadycznie, nie z własnej inicjatywy
• popełnia wiele błędów uniemożliwiających zrozumienie
• czasami wypowiada jedynie pojedyncze słowa lub podstawowe zwroty
• czasami przy pomocy nauczyciela bierze udział w zadaniach komunikacyjnych, lecz na ogół nie jest aktywny, zwykle nie interesuje go praca zespołu, a nawet
• potrafi ją dezorganizować
• nie zabiera głosu w rozmowie

Pisanie:
• uczeń pisze sporadycznie i niechętnie
• prace pisemne są ubogie w struktury gramatyczno-leksykalne
• pisanie prac sprawia duże trudności, nawet z pomocą nauczyciela
• pisze niespójne, z dużą ilością błędów językowych, które bardzo często zakłócają przekaz
• teksty są źle zorganizowane i chaotyczne
• popełnia szereg błędów przy przepisywaniu z tablicy
• rzadko odrabia prace domowe

OCENA NIEDOSTATECZNA

Gramatyka i słownictwo:
• nie opanował podstawowych zagadnień gramatycznych określonych w rozkładzie materiału
• nie zna podstawowych słów i wyrażeń
• nie potrafi budować prostych zdań, nawet z pomocą nauczyciela
• bardzo rzadko odrabia prace domowe lub projektowe, które zawsze zawierają błędy uniemożliwiające zrozumienie treści

Czytanie:
• zwykle nie czyta tekstów zawartych w podręczniku
• jeśli czyta to nie rozumie sensu większości przeczytanego tekstu i nie potrafi skorzystać z żadnych zawartych w nim informacji
• nawet z pomocą nauczyciela nie jest w stanie wykonać najprostszych zadań sprawdzających poziom zrozumienia tekstu
• niekiedy rozumie jedynie pojedyncze wyrazy
• nie ćwiczy w domu czytania zadanych tekstów
• technika czytania – czyta bardzo niechętnie, popełniając bardzo liczne, rażące błędy, uniemożliwiające zrozumienie

Słuchanie:
• nawet z pomocą nauczyciela i kilkakrotnym powtarzaniu nagrania nie rozumie jakichkolwiek rozmów opartych na materiałach anglojęzycznych zawartych w podręczniku
• nie rozumie żadnych poleceń nauczyciela, nawet najprostszych i z podpowiedziami
• jest w stanie zrozumieć tylko pojedyncze wyrazy, lecz nie potrafi na ich podstawie zrozumieć ogólnego sensu wypowiedzi
• nie rozpoznaje uczuć i reakcji mówiącego
• błędnie rozwiązuje zadania sprawdzające rozumienie ze słuchu, nawet z pomocą nauczyciela
• nie rozróżnia dźwięków
• uczeń nie jest aktywny podczas zajęć, ponieważ nie rozumie tego, co słyszy

Mówienie:
• uczeń ma ogromny problem, aby wypowiedzieć się na jakikolwiek, nawet najprostszy temat, nawet przy pomocy nauczyciela
• wypowiadając się popełnia bardzo liczne błędy, przez co jego wypowiedź jest niezrozumiała, niespójna i nie zawsze na temat
• zwykle nie potrafi odpowiedzieć na krótkie, bardzo łatwe pytania nauczyciela nawet kierowany podpowiedziami z jego strony
• prawie nigdy nie zabiera głosu w rozmowie

Pisanie:
• nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi wypowiedzieć się pisemnie na większość tematów zawartych w rozkładzie materiału
• jeśli pisze, to prace ucznia są nieczytelne lub zawierają tak dużo błędów gramatyczno-leksykalnych, że przekaz staje się niezrozumiały
• ma problemy przy przepisywaniu z tablicy
• teksty są bardzo źle zorganizowane i chaotyczne
• zwykle nie prowadzi zeszytu bądź robi to w sposób bardzo niedbały
• nie odrabia nawet najprostszych prac domowych – jeśli je wykona, obfitują one
• w rażące błędy, które uniemożliwiają zrozumienie treści

Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb ucznia.

Problemy ucznia
Objawy zaburzeń funkcji słuchowo- językowych:

trudności :
– z zapamiętaniem słówek, struktur gramatycznych

– budowaniem wypowiedzi ustnych

– rozumieniem i zapamiętywaniem tekstu mówionego lub nagranego na taśmę

– z odróżnianiem słów podobnie brzmiących

– błędy w pisaniu

Objawy zaburzeń funkcji wzrokowo- przestrzennych, integracji percepcyjno- motorycznej i lateralizacji:

– trudności z odróżnianiem wyrazów podobnych

– gubienie drobnych elementów graficznych, opuszczanie i przestawianie liter

– trudności z poprawnym pisaniem, pomimo dobrych wypowiedzi ustnych

– kłopoty z zapisem wyrazów w poprawnej formie gramatycznej

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej
– trudności w skupieniu uwagi

– brak wytrwałości w przypadku małego
zainteresowania

– męczliwość w pracy intelektualnej i związana z tym nierównomierna wydajność

– trudności wizualno-motoryczne

– wybuchy złości, impulsywność działania,
niska samoocena

Dostosowanie wymagań
– dawać łatwiejsze zadania
– nie wyrywać do natychmiastowej odpowiedzi, dawać więcej czasu na zastanowienie się i przypomnienie słówek, zwrotów
– dawać więcej czasu na opanowanie określonego zestawu słówek
– w fazie prezentacji leksyki zwolnić tempo wypowiadanych słów i zwrotów, a nawet wypowiadać je przesadnie poprawnie- hiperpoprawnie
– można pozwolić na korzystanie
z dyktafonu podczas lekcji
– nowe wyrazy objaśniać za pomocą polskiego odpowiednika, kontekstu,
w formie opisowej, podania synonimu, antonimu, obrazka, tworzenia związku
z nowym wyrazem
– w zapamiętywaniu pisowni stosować wyobrażanie wyrazu, literowanie, pisanie palcem na ławce, pisanie ze zróżnicowaniem kolorystycznym liter
– przy odczytywaniu tekstu przez nauczyciela pozwalać na korzystanie z podręcznika
– w nauczaniu gramatyki można stosować algorytmy w postaci graficznej ( wykresów, tabeli, rysunków )
– podczas prezentacji materiału zestawiać zjawiska gramatyczne języka polskiego ze zjawiskami gramatycznymi charaktery- stycznymi dla języka obcego
– prowadzić rozmówki na tematy dotyczące uczniów
– dawać więcej czasu na wypowiedzi ustne i prace pisemne
-liberalnie oceniać poprawność ortograficzną i graficzną pisma
– oceniać za wiedzę i wysiłek włożony w opanowanie języka, kłaść większy nacisk na wypowiedzi ustne

-indywidualizacja pracy, podnoszenie jakości poziomu aktywności i koncentracji
-zapewnienie uczniowi miejsca w pierwszej ławce, stała kontrola postępów pracy lekcyjnej
-precyzowanie systemu zasad, reguł i konsekwentne ich przestrzeganie
-wyznaczanie dodatkowych zadań związanych z nadmierną ruchliwością
-wzmacnianie przejawów pożądanego zachowania, podnoszenie samooceny poprzez nagradzanie i pochwały

Prawa uczniów z dysleksją to nie PRZYWILEJE i ZWOLNIENIE od pracy.

Uczeń zobowiązany jest do:
• Systematycznej pracy zgodnie ze wskazówkami nauczyciela, pedagoga lub terapeuty.
• Bardzo dobrej znajomości zasad pisowni – powtarzania i utrwalania.
• Doskonalenia umiejętności czytania poprzez codzienne ćwiczenie w domu.
• Dokumentowania prowadzonej pracy wyrównawczej.

Dzieci z dysleksją często mają trudność z koncentracją i podzielnością uwagi, są także męczliwe, często mają problemy z zapamiętywaniem.
W związku z tym uczenie dzieci z dysleksją powinno:
– odbywać się z wykorzystaniem technik nauczania wielozmysłowego
– opierać się na wielokrotnym powtarzaniu
-dysponować jak największą liczbą ćwiczeń; każdy problem gramatyczny powinien być ćwiczony przy użyciu całego zestawu zabaw, gier i zadań, które muszą być jak najbardziej różnorodne i inspirujące
– nauczyciel powinien korzystać na przemian z materiału literowego i nieliterowego
– być wzbogacone o elementy ruchowe, gdyż pamięć kinestetyczna może być dużym wsparciem;
– powinno opierać się na ćwiczeniach utrwalających pamięciowe mechanizmy mowy, a więc wykorzystujących: teksty piosenek i wierszyki, nazwy miesięcy, pory roku, dni tygodnia (dzieci z dysleksją często mają trudności z zapamiętywaniem materiału uporządkowanego w sekwencje).
– trzeba unikać monotonii w prowadzeniu zajęć, starać się wprowadzać różnorodne ćwiczenia;
– ćwiczenia nie powinny być też za długie.