Regulamin rekrutacji do udziału w szkoleniach oraz zajęciach edukacyjnych

W ramach realizacji projektu „Innowacyjne przedszkole miejscem wszechstronnego rozwoju przedszkolaka na terenie MiG Szczawnica” uruchamiamy rekrutację na szkolenia dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach biorących udział w projekcie.

Termin rekrutacji określa się:

* 01-10 sierpnia 2018 roku – Szkolenia nauczycieli

* 01-10 września 2018 roku – Zajęcia dodatkowe w ramach projektu

Miejscem rekrutacji jest Szkoła Podstawowa nr.2 w Szczawnicy.

ZARZĄDZENIE NR 0050.OW.35.2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SZCZAWNICA
z dnia 31 lipca 2018 roku

w sprawie regulaminu rekrutacji do udziału w szkoleniach oraz zajęciach edukacyjnych organizowanych w ramach projektu „Innowacyjne przedszkole miejscem wszechstronnego rozwoju przedszkolaka na terenie Miasta i Gminy Szczawnica”

Na podstawie art.7 ust.1 pkt.8 ustawa z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 1432) w związku z realizacją projektu „Innowacyjna przedszkole miejscem wszechstronnego rozwoju przedszkolaka na terenie Miasta i Gminy Szczawnica” Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica zarządza, co następuję:

1. Do rekrutacji mogą przystąpić:
a) dzieci uczęszczające do Miejskiego Przedszkola Publicznego w Szczawnicy
b) dzieci uczęszczające do Szkoły Podstawowej nr.2 w Szczawnicy
c) nauczyciele/nauczycielki zatrudnieni/zatrudnione w Miejskim Przedszkolu Publicznym w Szczawnicy
d) nauczyciele/nauczycielki zatrudnieni/zatrudnione w Szkole Podstawowej nr.2 w Szczawnicy
2.Termin rekrutacji określa się:
* 01-10 sierpnia 2018 roku – Szkolenia nauczycieli
* 01-10 września 2018 roku – Zajęcia w ramach projektu
3. Miejscem rekrutacji jest Miejskim Przedszkolu Publicznym w Szczawnicy oraz Szkoła Podstawowa nr.2 w Szczawnicy, przyjmowanie zgłoszeń w godzinach od 7.30-15.00 w Sekretariacie danej szkoły
4. Informacje o terminie, miejscu rekrutacji oraz działaniach planowanych w ramach projektu zostaną ogłoszone przez:
a)strony Internetowe MPPwSzcz oraz SP2 i gminy oraz plakaty informacyjne wywieszone w przedszkolu i gminie.
5. W każdej szkole zostanie powołana przez Koordynatora projektu Komisja Rekrutacyjna. Skład Komisji stanowić będzie zespół nauczycieli danej szkoły oraz pedagog szkolny danej szkoły.
6.Do przeprowadzenia rekrutacji zostanie powołana przez Koordynatora projektu Komisja Rekrutacyjna. Skład Komisji stanowić będzie zespół
nauczycieli zatrudnionych w MPPwSzcz oraz SP2.
7.Wszyscy pracownicy i pracownice zespołu rekrutującego przed przystąpieniem do pracy zostaną zapoznani z wytycznymi dotyczącymi zachowania
zasady równych szans i niedyskryminacji, w tym równej dostępności dla osób niepełnosprawnych i obu płci. Działanie mające na celu zapewnić
przestrzeganie zasady równości szans kobiet i mężczyzn a także równości osób niepełnosprawnych, tak aby na żadnym etapie realizacji projektu tego
typu bariery nie wystąpiły.
8.Kryteria rekrutacji:
a)Warunkiem udziału uczestnika/uczestniczki w projekcie jest wypełnienie i podpisanie:
– Kwestionariusza osobowego
– Deklaracji uczestnictwa w projekcie (w przypadku osób niepełnoletnich zobowiązani do podpisania są rodzice/opiekunowie prawni)
– Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 3). Odmowa wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych swoich lub w przypadku osób niepełnoletnich dziecka przez rodzica/opiekuna prawnego, jest jednoznaczna z brakiem możliwości udziału uczestnika/uczestniczki w zajęciach realizowanych w ramach projektu.
– Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią regulaminu
b) w przypadku osób niepełnosprawnych dołączenie orzeczenia o niepełnosprawności / opinia poradni lub oświadczenie o posiadanym orzeczeniu
c) Kryteria rekrutacji, w przypadku, gdy do udziału w Projekcie zgłosi się większa liczba osób niż zaplanowano: pierwszeństwo udziału będą miały osoby, które zdobędą największą liczbę punktów rekrutacyjnych (kryterium punktowego wg skali 0-1-2 pkt lub 0-1 pkt)
9. Kryteria rekrutacji zajęcia dla uczniów:
• Kryteria rekrutacji na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia gimnastyka korekcyjna, zajęcia logopedyczne:
– Do rekrutacji mogą przystąpić dzieci, u których stwierdzono potrzebie wsparcia zajęciami korekcyjno-kompensacyjnymi – 5 pkt.
– Ocena z realizowanych treści edukacji przedszkolnej w roku szkolnym 2017/2018:
0 pkt. – opanował materiał,
1 pkt. – miał trudności w opanowaniu materiału,
2 pkt. – nie opanował materiału
– posiadanie przez ucznia/uczennicę Orzeczenia / Opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o dysfunkcjach (stwierdzona na podstawie zaświadczenia z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej) w 2017/2018:
2 pkt. – Tak;
0 pkt. – Nie;
– w przypadku zdiagnozowania dysproporcji u większej liczby dzieci od zakładanej pierwotnie w razie możliwości zostaną zwiększone liczebnie grupy do max.dopuszczanych ustawami.
– dla pozostałych zostanie utworzona lista rezerwowa
• Kryteria rekrutacji na zajęcia rytmika, zajęcia interaktywne przedszkolaki, zajęcia przyroda wokół przedszkolaków, zajęcia wyjazdowe:
– wyrażenie chęci uczestnictwa w zajęciach.
– w przypadku zgłoszenia większej liczby chętnych od zakładanej pierwotnie w razie możliwości zostaną zwiększone liczebnie grupy do max.25
osobowych.
-dla pozostałych zostanie utworzona lista rezerwowa.
10. Kryteria rekrutacji do udziału w szkoleniach, kursach organizowanych w ramach projektu:
– wyrażenie chęci udziału w zajęciach:
0 pkt. – Nie;
1 pkt. – Tak;
– w przypadku zgłoszenia większej liczby chętnych od zakładanej pierwotnie :
+ posiadaniu przez projektodawcę warunków do utworzenia większych liczebnie grup zajęciowych, zostaną utworzone większe grupy niż pierwotnie zakładano.
+ braku przez projektodawcę warunków do utworzenia większych liczebnie grup zajęciowych, zostanie utworzona lista rezerwowa.
11.Komisja Rekrutacyjna sporządza listę uczestników/uczestniczek zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie z wyszczególnieniem liczby osób niepełnosprawnych z określeniem rodzaju niepełnosprawności w celu dostosowania warunków zajęć do niepełnosprawności uczestnika.
12.Komisja Rekrutacyjna sporządza listę rezerwową.
13.W przypadku rezygnacji uczestnika projektu, do udziału w projekcie zostanie zaproszony pierwszy uczeń z listy rezerwowej.
14. Proces rekrutacji zostaje zakończony sporządzeniem Protokołu z rekrutacji oraz podaniem do wiadomości kandydatom/kandydatkom listy osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie oraz list rezerwowych. rezerwowych.