Rekrutacja do oddziału przedszkolnego na rok 2018/2019

Oddział przedszkolny uruchamiany w ramach realizacji projektu „Innowacyjne przedszkole miejscem wszechstronnego rozwoju przedszkolaka na terenie MiG Szczawnica”

Regulamin przyjęć do oddziału przedszkolnego powstającego przy
Szkole Podstawowej nr 2 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Szczawnicy w ramach projektu unijnego ,,Innowacyjne przedszkole miejscem wszechstronnego rozwoju przedszkolaka na terenie Miasta i Gminy Szczawnica”

Podstawy prawne
Zasady przyjęć do poszczególnych oddziałów zostały przygotowane w oparciu o zapisy:

•ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.),
Informacje ogólne:
Kandydaci zamieszkali w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 2 im. ks. prof. Józefa Tischnera, którzy ubiegają się o przyjęcie do oddziału przedszkolnego – przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia. Skorzystanie z miejsca w szkole obwodowej jest prawem, a nie obowiązkiem tzn. dziecko ma zapewnione miejsce w poszczególnym oddziale w szkole obwodowej, ale rodzice mogą starać się o przyjęcie dziecka do innej szkoły. Kandydaci, dla których wybrana szkoła nie jest szkołą obwodową, biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym.

§1
Przyjmowanie kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły

1.Do klasy ,,0” przyjmowani są kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły na podstawie wypełnionego przez rodziców/prawnych opiekunów druku zgłoszenia dziecka zamieszkałego w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 2 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Szczawnicy. (Załącznik nr 1 do Zasad rekrutacji na rok szkolny 2018/2019 w Szkole Podstawowej nr 2 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Szczawnicy).
2.Do oddziału przedszkolnego przyjmowane są dzieci sześcioletnie, urodzone w roku 2012. Termin składania wniosku do oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym: od 01.03.2018 -30.03.2018.

3.W terminie od 02.04.2018 r. do 13.04.2018 r. rodzice/prawni opiekunowie zgłoszonych uczniów są zobowiązani do złożenia w sekretariacie szkoły Oświadczenia woli uczęszczania dziecka do Szkoły Podstawowej nr 2 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Szczawnicy (załącznik nr 2 do Zasad rekrutacji na rok szkolny 2018/2019 w Szkole Podstawowej nr 2 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Szczawnicy).
4.Listę kandydatów zakwalifikowanych podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku szkoły do dnia 20.04.2018 r. do godz. 15.00.

§2
Przyjmowanie kandydatów spoza w obwodzie szkoły

Kandydaci, dla których wybrana szkoła nie jest szkołą obwodową, biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym:
•rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do dowolnie wybranych szkół, układając własną listę preferencji,
•szkoła umieszczona na pierwszym miejscu listy jest tzw. szkołą pierwszego wyboru,
•niezależnie od liczby wybranych szkół, rodzice/prawni opiekunowie składają wniosek o przyjęcie dziecka wyłącznie w szkole pierwszego wyboru,
•umieszczenie na liście preferencji (na dowolnej pozycji) szkoły obwodowej oznacza, że dziecko ma w niej zapewnione miejsce w sytuacji, gdy nie zostanie przyjęte do szkoły pierwszego wyboru,
•rodzice/prawni opiekunowie pobierają wniosek/zgłoszenie w szkole, po wypełnieniu i podpisaniu przez oboje rodziców/prawnych opiekunów składają w sekretariacie szkoły
Informacje zawarte we wniosku/zgłoszeniu zostaną wykorzystane wyłącznie na potrzeby rekrutacji.
Podpisy złożone na wniosku/zgłoszeniu są potwierdzeniem zgodności podanych informacji ze stanem faktycznym.
Za sprawdzenie i potwierdzenie zgodności informacji zawartych we wniosku/zgłoszeniu oraz wydanie rodzicom potwierdzenia przyjęcia wniosku/zgłoszenia odpowiedzialny jest dyrektor szkoły obwodowej.
§3
Dokumentacja niezbędna w procesie rekrutacji
•Do wniosku rodzice/prawni opiekunowie dołączają, określone przez Radę Miasta i Gminy Szczawnica, oświadczenia oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów.
•Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art.150 ust.6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).
§4
Przebieg postępowania kwalifikacyjnego
1.Wniosek rozpatruje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.
2. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów oraz w sytuacji braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.
3. Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja rekrutacyjna ustala kolejność przyjęć oraz podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.
4. Rodzice/prawni opiekunowie kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany.

Komisja rekrutacyjna:
przyjmuje kandydata do szkoły, jeżeli został zakwalifikowany do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu,
podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

Rodzice/prawni opiekunowie kandydatów, którzy nie zostali przyjęci mogą:
złożyć wniosek do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych,
wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia,
złożyć do sądu administracyjnego skargę na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły.

§5
Zasady przyjęć kandydatów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym ze względu na niepełnosprawność

1. Kandydaci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym ze względu na niepełnosprawność mogą ubiegać się o przyjęcie do oddziałów ogólnodostępnych. Wypełniony
i podpisany wniosek rodzice składają w szkole pierwszego wyboru. Do wniosku dołączają kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – wydanego na pierwszy lub drugi etap edukacyjny.

2. Postępowanie rekrutacyjne kandydatów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziałów ogólnodostępnych prowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.

3. Decyzję o przyjęciu kandydata z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego ze względu na niepełnosprawność podejmuje dyrektor szkoły.

§6
Rekrutacja uzupełniająca
1. Jeżeli szkoła, po przeprowadzeniu procesu rekrutacyjnego, będzie dysponowała wolnymi miejscami, dla dzieci spoza obwodu szkoły i gminy zgłoszonych po ustalonym terminie zostanie przeprowadzone postępowanie rekrutacyjne uzupełniające.
2. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym:
•składanie w sekretariacie szkoły wniosków o przyjęcie dziecka zamieszkałego poza obwodem do Szkoły Podstawowej nr 2 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Szczawnicy (załącznik nr 2 do Zasad rekrutacji na rok szkolny 2018/2019), weryfikacja złożonych dokumentów przez Komisję Rekrutacyjną – od 22.08.2018 r. do 24.08.2018 r.
•podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych niezakwalifikowanych poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku szkoły –27.08.2018 r.
•składanie w sekretariacie szkoły przez rodziców/prawnych opiekunów Oświadczenia woli uczęszczania dziecka do Szkoły Podstawowej nr 2 w Szczawnicy (załącznik nr 3 do Zasad rekrutacji na rok szkolny 2018/2019 w Szkole Podstawowej nr 2 w Szczawnicy) – od 28.08.2018 r. do 30.08.2018 r.
•podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku szkoły – 31.08.2018 r.
§7
Tryb odwoławczy
1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych, rodzic/opiekun prawny kandydata może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej z prośbą o udostępnienie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.
2. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia.
3.Rodzic/opiekun prawny kandydata może wnieść do Dyrektora Szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
4.Dyrektor Szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej
w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie Dyrektora Szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

§ 8
Postanowienia końcowe
1. Rekrutacji uzupełniającej nie podlegają kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły.
2. 10.05.2018 r. o godz. 16.30 w szkole odbędzie się spotkanie informacyjne Dyrektora Szkoły z rodzicami kandydatów do poszczególnych oddziałów na rok szkolny 2018/2019.