Zasady rekrutacji do świetlicy szkolnej

Regulamin pracy świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 2 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Szczawnicy

§1

ZASADY OGÓLNE

 1. Świetlica realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo – opiekuńczych.

 2. Świetlica jest pozalekcyjną formą opiekuńczo – wychowawczej działalności szkoły.

 3. Głównym celem działalności świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki.

 4. W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy i tygodniowego rozkładu zajęć.

 5. Świetlica jest czynna w godzinach 7:00- 7:45 i 11:30-16:15.

 6. Nadzór nad pracą świetlicy sprawuje dyrektor szkoły.

 7. Pracę wychowawców koordynuje kierownik świetlicy.

 8. Do zadań świetlicy należy:
  a) zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej przed i po lekcjach,
  b) utrwalanie nawyków dobrego wychowania
  c) organizowanie nauki własnej,

 9. Uczeń nie może samowolnie opuszczać świetlicy.

 10. Uczeń ma prawo uczestniczyć we wszystkich zajęciach organizowanych przez nauczycieli świetlicy.

 11. Dzieci przebywające w świetlicy szkolnej zostają zapoznane z zasadami BHP.

 12. Uczniowie korzystający ze świetlicy mają obowiązek szanować i dbać o wyposażenie świetlicy.

 13. Za telefony i inne urządzenia elektroniczne oraz przyniesione z domu zabawki odpowiedzialność ponosi uczeń i jego rodzice.

§2

PRZYJMOWANIE UCZNIÓW DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 1. Do świetlicy szkolnej przyjmowani są w pierwszej kolejności:
  a) uczniowie z klas I-III,
  b) uczniowie rodziców pracujących zawodowo
  c) uczniowie z rodzin niepełnych (rodzic pracujący),
  d) uczniowie z rodzin zastępczych.

 2. Przyjęcie ucznia do świetlicy poprzedzają
  a) złożenie przez
  rodzica (opiekuna prawnego) wypełnionej Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy,
  b) 
  rozpatrzenie wniosku przez komisję kwalifikacyjną w składzie:
  –dyrektor szkoły,
  – kierownik świetlicy,
  – wychowawcy świetlicy,

§3

PRZYPROWADZANIE I ODBIERANIE DZIECI ZE ŚWIETLICY PRZEZ RODZICÓW

 1. Uczeń, przychodząc do świetlicy, zgłasza swoją obecność wychowawcy świetlicy, który zapisuje jego dane w liście kontroli obecności. Rodzice (opiekunowie prawni) ponoszą odpowiedzialność za dziecko, które zostało przyprowadzone do szkoły, a nie zgłosiło się do świetlicy.

 2. Rodzice (opiekunowie prawni), odbierając dziecko ze świetlicy, zobowiązani są do poinformowania o tym fakcie wychowawcę świetlicy.

 3. Dziecko powinno być odbierane ze świetlicy przez osobę wskazaną przez rodziców (opiekunów prawnych) w oświadczeniu. W przypadku odbierania dziecka przez osobę niewskazaną w oświadczeniu, rodzic musi dostarczyć jednorazowe pisemne upoważnienie dla tej osoby.

 4. W wyjątkowych sytuacjach losowych wychowawca świetlicy po uprzednim kontakcie np. telefonicznym z rodzicem (opiekunem prawnym) może wydać pozwolenie na odebranie dziecka przez osobę wskazaną przez rodzica. Osoba ta zobowiązana jest napisać oświadczenie o odbiorze dziecka, podpisując się pod nim czytelnie.

 5. Rodzice (opiekunowie prawni) nie mają możliwości telefonicznego polecania dziecku samodzielnego powrotu do domu.

 6. W przypadku nieodebrania dziecka do godziny 16:30 wychowawca świetlicy:
  a) kontaktuje się z rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka wskazanymi w 
  Karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy celem wyjaśnienia sytuacji,
  b) w przypadku braku kontaktu z rodzicami (opiekunami prawnymi) powiadamia o zaistniałym zdarzeniu: dyrektora szkoły oraz najbliższą jednostkę policji,
  c) dziecko pod opieką wychowawcy świetlicy oczekuje na odbiór przez dorosłego członka rodziny (opiekuna prawnego) bądź w przypadku braku możliwości ustalenia miejsca pobytu rodziców (opiekunów prawnych) przez jednostkę policji

§4

PRZYPROWADZANIE I ODPROWADZANIE
WYCHOWANKÓW ŚWIETLICY

 1. Uczniowie klas I – III rozpoczynające zajęcia lekcyjne o godzinie 8:00 przebywają w świetlicy do godziny 7:45,

 2. Nauczyciele klas I – III są zobowiązani do odprowadzania uczniów po zajęciach lekcyjnych i zajęciach pozalekcyjnych do świetlicy.

 

karta zgłoszenia 2024 2025

Termin składania karty zgłoszenia wraz z regulaminem do 31. 07.2024 r.

Rozpatrzenie kart zgłoszeń do 20.08.2024 r.