Technika

WYMAGANIA EDUKACYJNE – SZKOŁA PODSTAWOWA – TECHNIKA

Formy aktywności podlegające ocenie na zajęciach technicznych:
aktywność,
prace wykonywane na lekcji, ćwiczenia,
prace wytwórcze,
odpowiedzi ustne,
prace pisemne, testy,
prace domowe,
przygotowanie do zajęć,
zeszyt ucznia,
prace dodatkowe (dla chętnych),
praca w grupach,

praca pozalekcyjna (np. konkurs, projekt).
W wypadku zajęć technicznych szczególnie uwzględniany jest przy ocenianiu stosunek ucznia do wykonywania działań praktycznych.
Istotne są też: pomysłowość konstrukcyjna, właściwy dobór materiałów, estetyka wykonania oraz przestrzeganie zasad
bezpieczeństwa.

Kryteria oceny z techniki.

Wiadomości – zakres wiadomości, jakość (stopień rozumienia), samodzielność w odtwarzaniu i stosowaniu wiadomości (operatywność)
Umiejętności – poprawność danego działania, biegłość w jego wykonaniu, samodzielność w stosowaniu danej umiejętności
Postawy wobec pracy i techniki – gospodarność, dyscyplina pracy, współpraca i współodpowiedzialność
Wytwory działalności praktycznej (wykonane w pracowni) – funkcjonalność, zgodność z projektem, estetyka wykonania, oryginalność rozwiązania (jeśli wytwór projektuje uczeń)
Zeszyt przedmiotowy, dokumentacja techniczna – kompletność i poprawność, estetyka

Wymagania na poszczególne oceny

Ocena
celująca 100% Uczeń:
opanował wiedzę i umiejętności przewidziane programem nauczania
biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami, używając właściwej dla techniki terminologii, oraz proponuje rozwiązania nietypowe
wykazuje się inwencją twórczą
osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, kwalifikuje się do finału na szczeblu wojewódzkim (regionalnym) albo krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia
umiejętnie podchodzi do rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych, cechuje się oryginalnością rozwiązań
samodzielnie poszukuje wiedzy, korzysta z wielu źródeł, śledzi najnowsze osiągnięcia nauki i techniki
twórczo rozwija zainteresowania
wpływa na aktywność innych uczniów
zgłasza cenne uwagi
pomaga koleżankom i kolegom
pracuje systematycznie

bardzo dobra 91% – 100% Uczeń:
opanował wiedzę i umiejętności przewidziane programem nauczania
sprawnie wykorzystuje wiedzę i umiejętności w praktyce
jest samodzielny w rozwiązywaniu problemów teoretycznych
potrafi wyciągać wnioski i dokonywać całościowej analizy poruszanego zagadnienia
stosuje prawidłową terminologię w zakresie nazewnictwa materiałów, procesów, zjawisk, narzędzi i urządzeń technicznych
sprawnie posługuje się narzędziami i przyborami
poprawnie rozpoznaje materiały i określa ich cechy
właściwie organizuje stanowisko pracy
bierze czynny udział w lekcji, wyróżnia się zaangażowaniem i aktywnością, jest zawsze do zajęć przygotowany
prowadzi estetycznie, dokładnie i czytelnie dokumentację techniczną
racjonalnie gospodaruje materiałami i czasem
zna i stosuje zasady bhp
bierze udział w konkursach przedmiotowych

dobra 70% – 90% Uczeń:
nie w pełni opanował wiedzę i umiejętności przewidziane programem nauczania
poprawnie wykorzystuje zdobyte wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne
wykazuje dużą samodzielność w korzystaniu z różnych źródeł wiedzy
na lekcjach korzysta z niewielkiej pomocy nauczyciela
prawidłowo i bezpiecznie posługuje się narzędziami, przyborami i sprzętem technicznym
poprawnie rozpoznaje materiały i określa ich cechy
dokładnie i zgodnie z dokumentacją wykonuje wszystkie prace i zadania wytwórcze
poprawnie prowadzi dokumentację
czynnie uczestniczy w zajęciach i najczęściej jest do nich przygotowany
sporadycznie prezentuje swe zainteresowania techniczne
stara się oszczędnie gospodarować materiałami i czasem
niekiedy korzysta z różnych źródeł informacji
zna i stosuje zasady bhp

dostateczna 50% – 69% Uczeń:
nie w pełni opanował wiedzę i umiejętności przewidziane programem nauczania
rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu trudności
zadania problemowe wykonuje przy pomocy nauczyciela
zna nazwy podstawowych narządzi, przyborów i sprzętu technicznego, poprawnie nimi się posługuje
poprawnie rozpoznaje materiały, nie dla wszystkich określa cechy
potrafi bezpiecznie i zgodnie z planem wykonywać prace wytwórcze
potrafi stosować zdobyte wiadomości do rozwiązywania typowych zadań z pomocą nauczyciela
potrafi wykonać dokumentację techniczną z nielicznymi błędami
przykłada niewielką wagę do oszczędnego gospodarowania materiałami i czasem
rzadko korzysta z różnych źródeł informacji
zna i stosuje zasady bhp

dopuszczająca 30% – 49% Uczeń:
posiada duże braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności
ma problemy z wykorzystaniem posiadanej wiedzy i umiejętności w praktyce
ma trudności z organizacją własnej pracy
wykonuje prace wytwórcze z licznymi odstępstwami od projektu, niedokładnie i nieestetycznie
rozwiązuje z pomocą nauczyciela typowe zadania o niewielkim stopniu trudności
potrafi bezpiecznie posługiwać się narzędziami, przyborami i sprzętem technicznym
prowadzi dokumentację niestarannie i niesystematycznie
często jest nieprzygotowany do lekcji
mało uwagi poświęca oszczędnemu gospodarowaniu materiałami i czasem
pracuje zgodnie z przepisami bhp, choć czasem je lekceważy

niedostateczna 0% – 48% Uczeń:
nie zdobył wiadomości i umiejętności niezbędnych do dalszego kształcenia
w trakcie pracy na lekcji nie wykazuje zaangażowania, przeważnie jest nieprzygotowany do zajęć i lekceważy podstawowe obowiązki szkolne.

Podczas wykonywania zadań wytwórczych, trwających 2-3 jednostki lekcyjne, uczniowie mogą uzyskać kilka ocen za różne aspekty pracy, np.:
przygotowanie projektu, szczególnie wykazanie się pomysłami i rozwiązaniami technicznymi,
dobór metod i form pracy,
wybór materiałów i narzędzi,
racjonalne gospodarowanie materiałami, energią i czasem,
współpracę w zespole,
zaangażowanie w pracę – tu szczególną uwagę należy zwrócić na uczniów mniej sprawnych manualnie czy koncepcyjnie, ale bardzo się starających,
zachowanie porządku w miejscu pracy,
staranność wykonania zadania,
bezpieczeństwo podczas wykonywania pracy,
prezentacja wyników pracy.