Innowacyjne przedszkole

Od dnia 01 marca 2018 roku rusza realizacja projektu Innowacyjne przedszkole miejscem wszechstronnego rozwoju przedszkolaka na terenie Miasta i Gminy Szczawnica.
W ramach projektu:
– zostaną utworzone dwa nowe oddziały przedszkolne:
* 1 oddział w Szkole Podstawowej nr.2 – 25 miejsc
* 1 oddział w Miejskim Przedszkolu Publicznym – 20 miejsc (w sumie przedszkole będzie dysponować 145 miejscami)
– nowe oddziały zostaną wyposażone w meble oraz pomoce dydaktyczne,
– przewidziano budowę placu zabaw w Szkole Podstawowej nr.2,
– planuje się adaptacje budynku Miejskiego Przedszkola w celu utworzenia nowych miejsc przedszkolnych.
– szkolenia dla kadry pedagogicznej
– dodatkowe zajęcia dla dzieciaków uczęszczających do SP2 oraz MPP:
* Interaktywne przedszkolaki – zajęcia rozwijające wiedzę w obszarze tematów matematycznych

* Przyroda wokół przedszkolaków – zajęcia rozwijające wiedzę w obszarze tematów przyrodniczych
* Gimnastyka korekcyjna
* zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – zajęcia rozwijające: percepcje słuchową, percepcje wzrokową, sprawność manualną
* Rytmika
* Logopedia
– zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia dodatkowych zajęć oraz sprzęt Technologii Informacyjno-Komunikacyjnej.
Budżet projektu 1.153.898,56 zł w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej 980.813,56 zł
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 10. Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.2 Wychowanie przedszkolne – SPR.

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego na rok 2018/2019
Rekrutacja szkolenia oraz zajęcia realizowane w ramach projektu „Innowacyjne przedszkole miejscem wszechstronnego rozwoju przedszkolaka na terenie MiG Szczawnica”
Realizacja zajęć edukacyjnych
Otwarcie placu zabaw
Realizacja wycieczki edukacyjnej „Poznajemy świat”