Statut Szkoły

Załącznik nr 1 do uchwały nr 19/18/19
Statut Szkoły Podstawowej nr 2
im. ks. prof. Józefa Tischnera
w Szczawnicy
/tekst ujednolicony/

Szczawnica 3.10.2018 r.

Podstawy prawne:
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292).
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949).
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i 949).
4. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189).

Spis treści:
1. Postanowienia wstępne
2. Cele i zadania szkoły
3. Organy szkoły
4. Organizacja pracy szkoły
5. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły
6. Szczegółowe warunki i sposoby oceniania wewnątrzszkolnego
7. Uczniowie szkoły
8. Organizacja punktu przedszkolnego
9. Klasy gimnazjum
10. Postanowienia końcowe

Rozdział 1
Postanowienia wstępne
§ 1
Nazwa szkoły zawiera określenie:
1) typu szkoły: szkoła podstawowa;
2) siedziby: siedzibą szkoły jest budynek położony w Szczawnicy przy ulicy Głównej 116;
3) patrona szkoły: szkoła imienia księdza profesora Józefa Tischnera.
§ 2
1. Ustalona nazwa jest używana w brzmieniu: „Szkoła Podstawowa nr 2 imienia księdza profesora Józefa Tischnera w Szczawnicy“.
2. Na pieczęci używana jest nazwa: „Szkoła Podstawowa nr 2 im. ks. prof. Józefa Tischnera”, na stem¬plu: „Szkoła Podstawowa nr 2 im. ks. prof. Józefa Tischnera, w Szcza¬wnicy“.
3. Nazwa jest używana w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach i stemplach może być używany skrót nazwy.
§ 3
1. Organem prowadzącym szkołę jest jednostka samorządu terytorialnego Urząd Miasta i Gminy Szczawnica z siedzibą przy ul. Szalaya 103, 34-460 Szczawnica.
2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Małopolski Kurator Oświaty.
Rozdział 2
Cele i zadania szkoły podstawowej
§ 4
Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa, uwzględniając program wy-chowawczo – profilaktyczny szkoły, a w szczególności zapewnia uczniom:
1) wprowadzanie w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i bu¬dowanie relacji społecznych, sprzy¬ja¬jących bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele);
2) wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i et¬ni-cznej;
3) formowanie poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób;
4) rozwijanie kompetencji, takich jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość;
5) rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumento¬wania i wnio¬skowania;
6) ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności;
7) rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki;
8) wyposażenie w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, które pozwalają w spo¬sób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat;
9) wspieranie w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji;
10) wszechstronny rozwój osobowy przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie i roz¬budzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej;
11) kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społe¬cznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość;
12) zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności przy¬gotowania własnego warsztatu pracy;
13) ukierunkowanie ku wartościom.
§ 4 a
1. Szkoła gwarantuje wszystkim uczniom równe prawa bez względu na na¬rodowość, pocho¬dzenie, wyznanie, status społeczny czy warunki zdrowotne.
2. Celem szkoły jest wspomaganie ucznia w jego wszechstronnym rozwoju oraz tworzenie pozytywnie od¬działywującego środowiska wychowawczego.
3. Szkoła zapewnia uczniom należącym do mniejszości narodowych lub etnicznych zajęcia pod-trzy¬mujące ich tożsamość narodową między innymi poprzez współpracę z organizacjami działającymi na rzecz mniejszości narodowych i grup etnicznych.
4. Szkoła realizuje zadania i cele podtrzymujące tożsamość narodową mniejszości.
§ 4 b
Realizacja celów i zadań szkoły następuje w szczególności poprzez:
1) kształcenie zgodnie z założeniami podstawy programowej przewidzianej dla pierwszego i drugiego etapu edukacyjnego;
2) integrację wiedzy nauczanej w procesie kształcenia zintegrowanego na pierwszym etapie edu-kacyj¬nym;
3) prowadzenie lekcji religii w szkole;
4) podejmowanie działa¬ń mających na celu rozbudzenie u uczniów zamiłowania do czytania oraz dzia¬łań sprzyjających zwiększeniu aktywności czytelniczej uczniów, kształtowania postawy dojrzałego i odpowiedzia¬l¬nego czytelnika, przygotowanego do otwartego dialogu z dziełem literackim;
5) oddziaływanie wychowawcze skierowane na takie priorytety, jak: współdzia¬łanie w grupie, świadome dą¬żenie do zaplanowanego celu oraz przestrzega¬nie zasad kultury życia codziennego (realizacja pro¬gra¬mu wychowawczo – profilaktycznego szkoły);
6) wzmacnianie poczucia tożsamości kulturowej, historycznej, etnicznej i narodowej;
7) kształtowanie umiejętności reagowania na zagrożenie bezpieczeństwa, życia i zdrowia;
8) promowanie ochrony zdrowia, kształtowanie nawyków zdrowego żywienia i higieny pracy umy¬słowej;
9) rozwijanie umiejętności asertywnych;
10) rozwijanie zainteresowań i uzdolnień;
11) ukazanie znaczenia rodziny w życiu każdego człowieka i właściwych wzorców życia rodzinnego;
12) integrację uczniów niepełnosprawnych ze społecznością szkolną;
13) prowadzenie indywidualnych zajęć na podstawie indywidualnego programu edukacyjno – tera¬peu¬tycznego dla uczniów z orzeczeniem: o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim i umiar¬ko¬wanym, z nie¬pełno¬sprawnością ruchową, niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, słabo¬wi¬dzących, z afazją, z auty¬zmem, z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi;
14) organizowanie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia dla uczniów, którzy mogą uczę-szczać do szko¬ły, ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu wynikające w szcze¬gólności ze stanu zdrowia nie mogą realizować wszystkich zajęć edukacyjnych wspólnie z oddziałem szkolnym i wymagają dosto¬so¬wania organizacji procesu nauczania do ich specja¬lnych potrzeb edukacyjnych;
15) udzielanie dobrowolnej i nieodpłatnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w trakcie bieżącej pra¬cy z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, w for¬mie:
a) zajęć rozwijających uzdolnienia,
b) zajęć rozwijających umiejętności uczenia się,
c) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,
d) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kom-petencje emocjonalno – społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,
g) porad i konsultacji,
h) warsztatów;
16) pracę pedagoga wspomaganą badaniami i zaleceniami Po¬radni Psychologiczno – Peda-gogicznej, innych poradni specjalistycznych współpracą z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Spo-łecznej w Szczawnicy, Sądem Ro¬dzinnym w Nowy Targu i Komisariatem Policji w Krościenku nad Dunajcem, Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Strażą Miejską;
17) uchwalanie przez radę rodziców, po uprzednim pozytywnym zaopiniowaniu przez radę pe-da¬go¬giczna, programu wycho¬wawczo – profilaktycznego skierowanego do uczniów, nauczy¬cieli i rodziców;
18) prowadzenie zajęć z doradztwa zawodowego przez nauczyciela – doradcę zawodowego.
§ 4 c
Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów i ochrania ich zdrowie w szczególności poprzez:
1) dyżury nauczycieli w budynku szkoły oraz na terenie przyszkolnym udostępnionym dla uczniów;
2) zapewnienie opieki na zajęciach pozalekcyjnych i nadobowiązkowych;
3) działalność świetlicy szkolnej;
4) opiekę sprawowaną przez jednego opiekuna na 30 uczniów podczas wycie¬czek organi-zowanych na terenie miasta, na 15 uczniów podczas wyjazdów poza miasto i na 10 uczniów podczas wycieczek speł¬nia¬jących normy tury¬styki kwalifikowanej;
5) zgłaszanie, przed wyjazdem na wycieczkę (ponad 200 km), do policji autokarów w celu do-konania kontroli formalnej oraz technicznej, a wycieczki zagraniczne należy dodatkowo zgła¬szać do Kuratorium Oś¬¬wiaty – delegatura w Nowym Targu;
6) omawianie zasad bezpieczeństwa obowiązującymi w szkole na godzinach wychowawczych, zapo¬zna¬nie uczniów z zasadami BHP w pracowniach przedmiotowych oraz zasad udzielania pierwszej pomocy na wybranych przedmiotach (zgodnie z treściami programu nauczania);
7) szkolenie pracowników w zakresie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także stwarzanie warun¬ków do ich przestrzegania;
8) dostosowywanie stolików uczniowskich, krzeseł i innego sprzętu szkolnego do wzrostu ucz-niów i ro¬dza¬ju wykonywanych przez nich działań, dostosowanie wejścia do szkoły dla osób niepełnosprawnych;
9) przeznaczenie oddzielnych pięter dla dzieci w różnym wieku dla oddziałów I – III oraz IV – VIII;
10) utrzymywanie kuchni, jadalni i urządzeń sanitarnych w stanie sprawności i stałej czy¬sto¬ści;
11) uwzględnianie w tygodniowym rozkładzie zajęć dydaktyczno – wychowawczych równo¬mier-nego roz¬ło¬żenia zajęć w każdym dniu;
12) uwzględnianie zasady różnorodności zajęć w każdym dniu nauki;
13) przestrzeganie zasad niełączenia w kilkugodzinne jednostki lekcyjne zajęć z tego samego przedmio¬tu, z wyjątkiem przedmiotów, których program tego wymaga;
14) opracowanie i przestrzeganie zasad interwencji profilaktycznej;
15) szkolenie pracowników w zakresie udzielania pierwszej pomocy;
16) dozór elektroniczny gimnazjum (na zewnątrz budynku i wewnątrz);
17) prowadzenie kontroli osób postronnych wchodzących na teren szkoły;
18) zapewnianie uczniom dostępu do Internetu i podejmowanie działań zabezpieczających przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, po¬przez instalo¬wanie oprogramowania zabezpieczającego.
Rozdział 3
Organy szkoły
§ 5
1. Organami szkoły są:
1) dyrektor szkoły;
2) rada pedagogiczna;
3) rada rodziców;
4) samorząd uczniowski.
2. Szkołą kieruje dyrektor powoływany na to stanowisko przez organ prowadzący szkoły, jest jej prze¬d¬stawicielem na zewnątrz, przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły, przewodniczącym ra¬dy pedagogicznej.
3. Dyrektor jako przewodniczący rady pedagogicznej jest zobowiązany do:
1) tworzenia atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich członków rady peda-gogi¬cznej w celu podnoszenia jakości pracy szkoły;
2) dbania o autorytet rady pedagogicznej, ochrony praw i godności nauczycieli, oddziały¬wania na postawę nauczycieli, pobudzania ich do twórczej pracy, innowacji i pod¬noszenia kwalifikacji;
3) zapoznawania rady pedagogicznej z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego oraz omawia¬nia trybu i form ich realizacji.
3. Dyrektor szkoły wykonuje swoje obowiązki w ramach kompetencji okre¬ślonych ustawą, a w szcze¬gólności:
1) kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą szkoły;
2) sprawuje nadzór pedagogiczny nad działalnością nauczycieli i wychowaw¬ców, z którego sporządza raport i przedstawia go radzie pedagogicznej (nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym);
3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizy¬czne¬go po¬przez aktywne działania prozdrowotne;
4) realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących oraz wstrzy¬muje uchwały rady pedago¬gicznej, które są niezgodne z ustawą lub obowiązującym prawem w ogóle i powiadamia o tym fakcie organ prowadzący oraz organ nadzorujący, organ nad¬zo¬rujący uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opi¬nii organu pro¬wa¬dzącego szkołę, rozstrzygnięcie organu nadzorującego jest ostateczne;
5) powierza nauczycielom pełnienie funkcji przewodniczących zespołów przed¬miotowych oraz zespołów do realizacji bieżących zadań szkoły;
6) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich pra¬widłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły;
7) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w cza¬sie zajęć org¬anizowanych przez szkołę;
8 ) współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;
9) stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szcze¬gólności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowa¬wcza lub roz¬sze-rzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opie¬kuń¬czej i inno¬wacyjnej szko¬ły;
10) opracowuje projekt arkusza organizacji szkoły;
11) współpracuje z pielęgniarką, lekarzem i lekarzem dentystą, sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą, w tym udostępnia imię, nazwisko i numer PESEL ucznia celem wła¬ściwej realizacji tej opieki;
12) kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego a także współdziała z rodzicami w realizacji tego obo¬wią¬zku, na wniosek rodziców wydaje decyzje administracyjne w zakresie zezwolenia na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą i prze¬prowadzania egzaminu klasyfikacyjnego dla ucznia realizującego obowiązek szkolny na podstawie tego zezwolenia;
13) na wniosek lub za zgodą rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, może zezwolić uczniowi na in¬dywidualny program lub tok nauki oraz wyznaczyć nauczyciela – opiekuna, odmowa udzielenia zez¬wo¬lenia następuje w drodze decyzji administracyjnej;
14) odpowiada za realizacje zaleceń wynikających z orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego uczniów oraz organizuje w szkole dobrowolną i nieodpłatną pomoc psychologiczno – pedagogiczną dla uczniów z opinią PPP lub innej poradni specjalistycznej o specyficznych trudnościach w ucze¬niu się oraz dla ucznia, co do którego nauczyciel stwierdził, że ze względu na potrzeby rozwojowe lub edu¬kacyjne wymagane jest objęcie taką pomocą:
a) powołując zespoły do planowania udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej ucznio¬wi z orze¬czeniem PPP o potrzebie kształcenia specjalnego,
b) organizując: zajęcia terapeutyczne, zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia rozwijające umie¬jętności uczenia się, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia korekcyjno – kompensa-cyj¬ne, logopedyczne, rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym, zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia kształcenia dla uczniów, którzy mogą uczęszczać do szkoły, ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu wynikające ze stanu zdrowia nie mogą realizować wszystkich zajęć edukacyjnych wspólnie z oddziałem szkolnym i wy¬magają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych;
15) wyznacza koordynatora pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniowi;
16) informuje rodziców (na piśmie) o ustalonych dla uczniów formach, sposobach i okresach udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wymiarze godzin poszczególnych form pomocy;
17) odpowiada za organizacje egzaminu ósmoklasisty i dostosowuje odpowiednio warunki i formy prze¬prowadzenia egzaminu na podstawie: orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenia o po¬trze¬bie nauczania indywidualnego, opinii poradni psychologiczno – pedago¬gi¬cznej w tym poradni specja¬li¬stycznej, zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza, pozytywnej opinii rady pedago¬gi¬cznej;
18) współpracuje z radą rodziców, radą pedagogiczną i samorządem uczniow¬skim;
19) rozstrzyga sprawy sporne pomiędzy organami;
20) przestrzega postanowień Statutu w sprawie rodzajów nagród i kar stosowa¬nych wobec uczniów szkoły;
21) dopuszcza do użytku w szkole programy nauczania zaproponowane przez nauczycieli, po zasię¬gniꬬciu opinii rady pedagogicznej;
22) ustala zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata oraz materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym roku, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców;
23) zarządzeniem podaje do publicznej wiadomości zestaw podręczników lub materiałów eduka-cyj¬nych oraz materiały ćwiczeniowe obowiązujące w danym roku szkolnym;
24) zapewnienia uczniom bezpłatny dostępu do podręczników (z wyjątkiem religii i WDŻR – u), po¬czą¬wszy od uczniów klas pierwszych oraz określa szczegółowe warunki korzystania przez uczniów z tych podręczników lub materiałów edukacyjnych, uwzględniając konieczność zapewnienia co naj¬mniej trzyletniego okresu używania tych podręczników lub ma¬teriałów;
25) przygotowuje, w uzgodnieniu z organem prowadzącym i po zaopiniowaniu przez radę pedago¬giczną i radę rodziców, propozycję realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fi¬zy¬cznego;
26) może, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu ucznio¬wskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły, w danym ro¬ku szkolnym, ustalić do¬da¬tkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych, w wy¬¬miarze do 8 dni, o których informuje do dnia 30 września nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów);
27) w szczególnie uzasadnionych przypadkach, niezależnie od dodatkowych dni wolnych od zajęć dyda¬ktyczno – wychowawczych ustalonych na podstawie pkt 26, po zasięgnięciu opinii rady peda¬gogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, może, za zgodą organu prowa-dzącego, ustalić inne dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych, pod warunkiem zrealizowania zajęć przypadających w te dni w wy¬znaczone soboty;
28) podejmuje decyzje o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem wa¬runków okre¬ślo¬nych odrę¬bnymi przepisami;
29) wyznacza terminy egzaminów poprawkowych i klasyfikacyjnych, podaje je do informacji do dnia za¬koń¬¬czenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych;
30) decyduje o przyjęciu ucznia przychodzącego z innego typu szkoły publicznej, który jest przyjmowany na podstawie świadectwa ukończenia klasy programowo niższej i określa terminy egzaminów klasyfikacyjnych dla tego ucznia;
31) zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wycho¬wa¬nia fizy¬cznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwi¬czeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii;
32) zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, infor¬matyki, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opi¬nii;
33) może z własnej inicjatywy lub na wniosek rady rodziców, rady pedagogicznej, samorządu ucznio¬wskiego, za zgodą odpowiednio rady rodziców, rady pedagogicznej po uzyskaniu opinii samorządu uczniowskiego, wprowadzić obowiązek noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju;
34) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych oraz realizuje pozostałe zadania wy¬ni¬kające z ustawy – Karta Nauczyciela;
4. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i praco-wników niebędących nauczycielami, w szczególności decyduje w sprawach:
1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły;
2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym praco-wnikom szkoły;
3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach odzna-czeń, na¬gród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły;
4) dokonywania oceny pracy nauczycieli;
5) sprawowania opieki nad dziećmi uczącymi się w szkole;
6) odpowiedzialności za dydaktyczny, wychowawczy i opiekuńczy poziom szkoły;
7) tworzenia warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów;
8) zapewnienia pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań oraz doskonaleniu zawodowym;
9) zapewnienia, w miarę możliwości, odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań dy¬daktycznych i opiekuńczo-wychowawczych;
10) zapewnienia bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;
11) organizowania procesu awansu zawodowego nauczycieli;
12) zawieszenia w pełnieniu obowiązków nauczyciela, przeciwko któremu wszczęto postę¬po-wanie kar¬ne lub złożono wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego;
13) zawieszenia w pełnieniu obowiązków nauczyciela, jeżeli wszczęte postępowanie karne lub złożony wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego dotyczy naruszenia praw i dobra dziecka;
14) współdziałania z zakładowymi organizacjami związkowymi, w zakresie ustalonym ustawą o zwią¬zkach zawodowych;
15) administrowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zgodnie z ustalonym re¬gu-laminem tegoż funduszu, stanowiącym odrębny dokument.
5. Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje radą pedago¬giczną, rodzicami i samo¬rządem uczniowskim.
6. Dyrektor wydaje zarządzenia we wszystkich sprawach związanych z właściwą organizacją procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego w szkole.
7. W przypadku nieobecności dyrektora szkoły zastępuje go inny nauczyciel tej szkoły wyzna-czony przez organ prowadzący.
8. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły. W jej skład wcho¬dzą: dyrektor szkoły, wszyscy nauczyciele szkoły, nauczyciel bibliotekarz, opiekun świetlicy, pedagog szkolny. Prze¬wo-dniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły.
9. W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać także udział, z głosem doradczym, osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, a w szczególności organizacji har¬cerskich, których celem statu¬towym jest działalność wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.
10. Rada pedagogiczna działa zgodnie z uchwalonym przez nią regulaminem.
11. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w ka-żdym se¬mestrze w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć dyda¬ktyczno – wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mo¬gą być organizowane na wnio¬sek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy dyre¬ktora szkoły, organu pro¬wa¬dzącego szkołę lub placówkę albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.
12. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowie-dzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z re-gulaminem ra¬dy.
13. Dyrektor szkoły przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.
14. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane. Jej uchwały mają charakter aktu prawnego i są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/2 członków. Prowadzi się księgę uchwał rady pedagogicznej, załączniki do poszczególnych protokołów znajdują się w księdze załączników:
1) protokół posiedzenia rady pedagogicznej wraz z listą nieobecnych podpisuje prze¬wo¬dn¬¬i¬czący i pro¬tokolant;
2) nieobecność na zebraniach rady pedagogicznej członkowie usprawiedliwiają przewodniczącemu, ponadto mają obowiązek zapoznać się z protokołem zebrania i poświadczyć wywiązanie się z tego obo¬wiązku podpisem pod protokołem.
15. Osoby biorące udział w zebraniach rady pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.
16. Rada pedagogiczna posiada kompetencje stanowiące i opiniujące:
1) do kompetencji stanowiących należy:
a) opiniowanie planu pracy szkoły,
b) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
c) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych po zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców,
d) podejmowanie uchwał w sprawach skre¬ślenia z listy uczniów,
e) ustalanie w danym roku szkolnym organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli,
f) uchwalanie regulaminu swojej działalności,
g) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawo¬wanego nad szko¬łą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły lub placówki;
2) do kompetencji opiniujących, w szczególności, należy opiniowanie:
a) organizacji pracy szkoły, w tym tygodniowego rozkładu zajęć edukacyjnych,
b) projektu planu finansowego szkoły,
c) wniosków dyrektora szkoły o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i wyróżnień,
d) propozycji dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ra-mach wy¬na¬grodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wycho¬wa-wczych i opie¬kuń¬czych,
e) delegowania przedstawicieli do komisji konkursowej na stano¬wisko dyrektora szkoły,
f) wniosków o zezwolenie na indywidualny tok nauki ucznia,
g) programu wychowawczo – profilaktycznego w porozumieniu z radą rodziców,
h) zaproponowanych przez nauczycieli programów nauczania,
i) dopuszczenia do użytku w szkole zaproponowanego programu nauczania, zestawu podrę¬czni-ków, ma¬teria¬łów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych,
j) zamiaru powierzenia stanowiska dyrektora szkoły, gdy konkurs nie wyłonił kandydata albo do kon¬kursu nikt się nie zgłosił,
k) terminów dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wycho¬wa¬wczych zgodnie z ust. 3 pkt 26,
l) terminów dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychow¬aw¬czych, innych niż okre-ślo¬nych w ust. 3 pkt 27,
ł) wniosków nauczycieli lub pedagoga szkolnego o dostosowanie warunków egzaminu ósmo-klasisty dla uczniów, którzy nie posiadają opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej lub spe¬cjalistycznej ale byli objęci pomocą psychologiczno – pedagogiczną w szko¬le ze względu na tru¬d¬ności adaptacyjne,
m) wskazywanie sposobów lub sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty do indywidualnych edukacyjnych potrzeb i możliwości psychofizycznych ucznia, posiadającego opinię poradni lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, spośród sposobów opracowanych przez dyrektora CKE.
17. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły i jego zmian.
18. Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyre¬ktora lub z innego stanowiska kierowniczego w szkole.
19. W szkole działa rada rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów. W skład rady wchodzi po jednym przedstawicielu rad klasowych wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców ucz¬¬niów danego oddziału na pierwszym zebraniu rodziców w nowym roku szkolnym.
20. Szczegółowe zasady i tryb działania rady rodziców określa jej regulamin (re¬gu¬la¬min opra¬co¬-wuje rada rodziców, jest on uchwalany przez zebranie ogólne), który ustala między innymi:
1) kadencję, tryb, powoływanie i odwoływanie rady rodziców;
2) organa rady, sposób ich wyłaniania i zakres kompetencji;
3) tryb podejmowania uchwał;
4) zasady wydatkowania funduszy.
21. Rada rodziców może występować do dyrektora szkoły i innych organów szkoły, organu prowa¬dzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opi¬nia¬mi we wszystkich sprawach szkoły.
22. Do kompetencji rady rodziców należą:
1) uchwalanie, w porozumieniu z radą pedagogiczną, programu wychowawczo – profila¬kty-cznego szko¬ły;
2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy ef¬e¬kty¬wności kształcenia lub wycho¬wa¬nia szkoły;
3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły;
4) wyrażanie opinii o terminach dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wycho¬wa-wczych zgo¬dnie z ust. 3 pkt 26;
6) wyrażanie opinii o terminach dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychow¬aw-czych, in¬nych niż określonych w ust. 3 pkt 27;
7) wyrażanie opinii na temat działalności na terenie szkoły stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dy¬da¬ktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.
23. Samorząd uczniowski:
1) w szkole może działać samorząd uczniowski zwany dalej samorządem; samorząd tworzą wszyscy ucz¬¬¬nio¬wie szkoły;
2) zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół ucz¬niów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym, organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
3) regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły, a w nim określone są m.in.:
a) struktura, liczebność i kadencja samorządu,
b) tryb wybierania samorządu i sposób podejmowania uchwał;
4) samorząd może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
a) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wyma¬ga¬niami,
b) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
c) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
d) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,
e) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z wła¬snymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyre¬kto¬rem,
f) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu,
g) ) prawo do zapoznawania się z aktualnymi zmianami w Statucie szkoły,
h) wyrażanie opinii o terminach dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wycho¬wa-wczych zgodnie z ust. 3 pkt 26,
i) wyrażanie opinii o terminach dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychow¬aw-czych, in¬nych niż określonych w ust. 3 pkt 27;
5) samorząd, w porozumieniu z dyrektorem szkoły, może podejmować działania z zakresu wolon¬ta¬ria¬tu;
6) opiekun samorządu i rzecznik praw ucznia (nauczyciele – kandydaci zaproponowani przez uczniów) są wybierani na okres jednego roku przez ogół uczniów szkoły w drodze głoso¬wa¬nia.
§ 6
Współdziałanie organów szkoły i sposoby rozwiązywania spraw spornych:
1) dyrektor szkoły jest przewodniczącym rady pedagogicznej, w związku z tym wykonuje jej uchwały, o ile są zgodne z prawem;
2) wstrzymuje wykonanie uchwał sprzecznych z prawem, powiadamiając o tym fakcie organ prowadzący;
3) rozstrzyga sprawy sporne wśród członków rady pedagogicznej, jeżeli w re¬gulaminie je pomi-nięto;
4) reprezentuje interesy rady pedagogicznej na zewnątrz i dba o jej autorytet;
5) bezpośrednio współpracuje ze społecznymi organami szkoły, tj. radą rodziców i samorządem ucznio¬wskim;
6) przyjmuje wnioski i bada skargi dotyczące nauczycieli i pracowników niepedagogicznych;
7) jest negocjatorem w sytuacjach spornych pomiędzy nauczycielem a ro¬dzicem;
8) dba o przestrzeganie postanowień zawartych w Statucie;
9) w swej działalności kieruje się zasadą partnerstwa i obiektywizmu;
10) wnoszone sprawy rozstrzyga z zachowaniem prawa oraz dobra publicznego, w związku z tym wy¬da¬je zalecenia wszystkim statutowym organom szkoły, jeżeli działalność tych or¬ga¬nów narusza interesy szkoły i nie służy rozwojowi jej uczniów.
Rozdział 4
Organizacja pracy szkoły
§ 7
1. Terminy przerw świątecznych, dodatkowych dni wolnych od zajęć oraz ferii zimowych i letnich okre¬ślają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.
2. Rok szkolny dzielimy na dwa półrocza:
1) termin rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno wychowawczych reguluje rozpo-rządzenie w spra¬wie organizacji roku szkolnego;
2) pierwsze półrocze kończy się w ostatni piątek przed feriami zimowymi;
3) drugie półrocze rozpoczyna się od poniedziałku po feriach zimowych.
§ 8
1. Podstawą organizacji nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym jest ar¬kusz organizacji szkoły.
2. Arkusz organizacji szkoły opracowuje dyrektor szkoły, uwzględniając przepisy prawa oś-wiatowego.
3. Dyrektor szkoły przekazuje arkusz organizacji szkoły, zaopiniowany przez zakładowe orga-nizacje zwią¬zkowe, w terminie do dnia 21 kwietnia danego roku organowi prowadzą¬cemu szkołę.
5. Opinia zakładowych organizacji związkowych jest wydawana w terminie 10 dni od dnia otrzy-mania arkusza organizacji szkoły, nie później niż do dnia 19 kwietnia danego roku.
6. Organ prowadzący szkołę, po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny, za¬twie¬r¬dza arkusz organizacji szkoły lub przedszkola w terminie do dnia 29 maja danego roku.
7. Opinia organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest wydawana w terminie 10 dni od dnia otrzy¬mania arkusza organizacji szkoły, nie później niż do dnia 20 maja danego roku.
8. W przypadku wprowadzenia zmian do zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły do dnia 30 wrze¬śnia:
1) opinie, o których mowa w ust. 3 i 6, są wydawane w terminie 4 dni od dnia otrzymania zmian;
2) organ prowadzący szkołę zatwierdza zmiany, nie później niż w terminie 7 dni od dnia ich otrz¬y¬¬ma¬nia.
9. W przypadku wprowadzenia zmian do zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły po dniu 30 wrze¬śnia, organ prowadzący szkołę zatwierdza te zmiany w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania.
§ 9
1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w je¬dno-rocznym kursie nauki danego roku uczą się wszystkich przedmio¬tów obo¬wią¬z¬kowych i do¬dat¬ko-wych określonych planem nauczania zgodnym z odpo¬wiednim ra¬mo¬wym planem naucza¬nia.
2. Liczba uczniów w oddziale klas I – III szkoły wynosi nie więcej niż 25.
3. W przypadku przyjęcia z urzędu, w okresie od rozpoczęcia do zakończenia zajęć dyda-ktyczno-wy¬cho¬wawczych, do oddziału klasy I, II lub III szkoły ucznia zamieszkałego w ob¬wodzie tej szkoły, dyre¬ktor szkoły, po poinformowaniu rady klasowej, dzieli dany oddział, jeżeli liczba uczniów jest zwię¬kszo¬na ponad liczbę określoną w ust. 2.
4. Na wniosek rady klasowej oraz za zgodą organu prowadzącego szkołę, dyrektor szkoły może odstą¬pić od podziału, o którym mowa w ust. 3, zwiększając liczbę uczniów w oddziale ponad liczbę okre¬ślo¬ną w ust. 2. Liczba uczniów w oddziale może być zwiększona nie więcej niż o 2 uczniów.
5. Jeżeli liczba uczniów w oddziale klas I – III szkoły podstawowej zostanie zwiększona zgo¬dnie z ust. 4, w szkole zatrudnia się asystenta nauczyciela.
6. Oddział, w którym liczbę uczniów zwiększono zgodnie z ust. 4, może funkcjonować ze zwię-kszoną licz¬bą uczniów w ciągu całego etapu edukacyjnego.
§ 10
1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone w systemie:
1) kształcenia zintegrowanego na pierwszym etapie edukacyjnym;
2) klasowo-lekcyjnym na drugim etapie edukacyjnym.
2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
3. Podziału godzin przeznaczonych na zajęcia edukacji wczesnoszkolnej dokonuje nauczyciel pro¬wa¬dzący zajęcia, z tym że w trzyletnim okresie nauczania zajęcia edukacyjne należy zreali-zować zgo¬dnie z ra¬mowym planem nauczania.
4. Zajęcia prowadzone w ramach udzielania pomocy psychologiczno – pedago¬gi¬cznej trwają 45 minut a liczbę uczestników tych zajęć określają przepisy ministra właściwego do spraw oświaty i wycho¬wa¬nia.
5. Dyrektor za zgodą rodziców organizuje zajęcia rewalidacyjne, których celem jest wspo¬ma-ganie roz¬woju psychofizycznego ucznia z uwzględnieniem jego indywidualnych potrzeb, zajęcia uwzględnione są w arkuszu organizacyjnym pracy szkoły na dany rok szkolny. Czas zajęć rewalidacyjnych dla ucz¬niów niepełnosprawnych trwa 60 minut, w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie tych zajęć w czasie krótszym, zachowując ustalony dla ucznia łączny czas tych zajęć w okresie tygo¬dnio¬wym.
§ 11
1. W klasach IV – VIII szkoły podstawowej podział na grupy jest obowiązkowy zgodnie z prze¬pisa-mi zawartymi w rozporządzeniu w sprawie ramo¬wych planów nauczania:
1) na zajęciach z języków obcych i infor¬matyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów;
2) zajęcia z wychowania fizycznego odbywają się w grupach liczących nie mniej niż 12 ucz¬niów i nie więcej niż 26 uczniów, nie tworzy się grup koedukacyjnych.
2. W przypadku oddziałów liczących mniej uczniów niż wskazano w ust. 1 podziału na grupy można do¬¬ko¬¬nywać za zgodą organu prowadzącego szkołę.
§ 12
Dyrektor szkoły, po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną i radę ro¬dzi¬ców, w uzgodnie¬niu z orga¬nem prowadzącym, ustala zasady prowadzenia niektórych zajęć, np. nauczanie języ¬ków obcych, in¬for¬¬matyki, kół zainteresowań, czwartej godziny wy¬cho¬wa¬nia fizycznego, które mogą być prowadzone po¬za systemem klasowo – lekcyjnym w grupach oddziałowych lub między¬-oddziałowych.
§ 13
Dla uczniów pochodzenia romskiego szkoła może, w razie takiej potrzeby, organizować dodatkowe za¬jęcia, w tym o charakterze wyrównawczym, pomocne w podtrzymywaniu ich toż¬sa-mości etnicznej.
§ 14
1. Religia jako szkolny przedmiot nieobowiązkowy jest prowadzona dla uczniów, których ro¬dzi¬ce wy¬ra¬¬żają takie życzenie.
2. Życzenie wyrażone jest w formie pisemnego oświadczenia, nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkol¬nym, może natomiast zostać zmienione.
3. Uczniowie niekorzystający z lekcji religii objęci są zajęciami świetlicowymi lub zajęciami opie¬kuń¬czo – wychowawczymi.
7. Uczniowie uczęszczający na lekcje religii mają prawo do zwolnienia z zajęć szkol¬nych w celu od¬by¬cia trzydniowych rekolekcji wielkopostnych, jeżeli te rekolekcje stanowią praktykę danego kościoła lub in¬nego związku wyznaniowego. Pieczę nad uczniami w tym czasie spra¬wują nauczyciele religii. W czasie trwania rekolekcji szkoła nie jest zwolniona z realizo¬wa¬nia funkcji opiekuńczej i wychowa¬wczej.
8. Uczniowie niekorzystający z prawa wymienionego w ust. 7 objęci są zajęciami świetli¬co¬wy¬mi lub za¬jꬬ¬ciami opiekuńczo-wychowawczymi.
§ 15
1. Dla wszystkich uczniów klas IV-VIII organizowane są zajęcia edukacyjne „Wychowanie do życia w rodzinie”.
2. Udział ucznia w zajęciach „Wychowanie do życia w rodzinie” nie jest obowiązkowy.
3. Uczeń nie bierze udziału w zajęciach, jeżeli jego rodzice zgłoszą dyrektorowi szkoły w for¬mie pisem¬nej rezygnację z udziału ucznia w zajęciach.
4. Uczniowie, których rodzice nie wyrazili zgody na uczestniczenie ich dzieci w zajęciach „Wy-cho¬wania do życia w rodzinie”, mają zapewnioną opiekę w świetlicy szkolnej.
5. Zajęcia nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia.
§ 16
1. Szkoła może przyjmować studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki peda¬go¬giczne, na podstawie pisemnego porozumienia zawartego między dyrektorem szkoły a szko¬łą wyższą lub (za jego zgodą) poszczególnymi nauczycielami a szkołą wyższą.
2. Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną zgodnie z odrębnymi przepi¬sa¬mi.
§ 17
1. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem podejmuje działania z zakresu wolontariatu.
2. Samorząd może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu. której zadaniem jest ko¬or-dynacja działań wolontariackich na terenie szkoły.
3. Uczniowie działający na rzecz wolontariatu realizują te zadania w czasie wolnym od zajęć edu¬ka¬cyj¬¬nych za pisemną zgodą rodziców.
4. Działalność uczniów z zakresu wolontariatu jest dobrowolna.
5. Uczniowie w ramach wolontariatu mogą:
1) świadczyć pomoc ludziom starszym;
2) udzielać zorganizowanej pomocy uczniom w nauce;
3) uczestniczyć w działalności charytatywnej.
6. Szczegółowe zasady działania wolontariatu (w tym sposób organizacji i realizacji działań) w szkole okre¬¬śla regulamin wolontariatu, będący odrębnym dokumentem.
§ 18
1. Uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc, szko¬ła udzie¬¬la wsparcia, zwłaszcza poprzez:
1) pomoc pedagogiczną i psychologiczną udzielaną przez nauczycieli, pedagoga szkolnego i instytucje świad¬czące poradnictwo specjalistyczne;
2) zapewnienie dożywiania w formie obiadów finansowa¬nych przez sponsorów bądź ze środków Ośrodka Pomocy Społecznej lub Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
3) organizowanie pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie Miasta i Gminy Szczawnica oraz w budżecie państwa;
4) udzielanie pomocy w organizacji wypoczynku letniego i zimowego oraz organizacja zajęć doda¬tko¬wych w okresie wakacji i ferii zimowych.
2. W celu dostosowania treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psy¬chofizycznych uczniów szkoła zapewnia pomoc udzielaną przez peda¬goga szkolnego oraz poradnię psy-chologiczno-peda¬go¬giczną w Nowym Targu w formie:
1) pomocy rodzicom w sprawie podjęcia decyzji o badaniach w poradni dzieci z zaburzeniami roz¬wojo¬wymi;
2) wydawania zaleceń dotyczących nauczania indywidualnego bądź nauczania w trybie spe-cjalnym;
3) spotkań terapeutycznych;
4) zajęć z preorientacji zawodowej.
§ 19
1. Biblioteka szkolna jest ośrodkiem edukacji czytelniczej, informacyjnej i medialnej uczniów oraz oś¬ro¬dkiem informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Biblioteka szkolna służy realizacji programu nauczania i wychowania, wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli, uczestniczy w przygotowaniu uczniów do samokształcenia oraz w pełnieniu podstawowych funkcji szkoły: kształcąco – wychowa¬wczej, opiekuńczej i kulturalno – rekreacyjnej.
2. Biblioteka szkolna wspomaga nauczycieli w:
1) kształceniu umiejętności posługiwania się językiem polskim, w tym dbałości o wzboga¬canie zasobu słownictwa uczniów;
2) stwarzaniu uczniom warunków do nabywania umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wy¬ko¬rzystywania informacji z różnych źródeł, na zajęciach z różnych przedmiotów.
3. Biblioteka prowadzi szkolne centrum multimedialne.
4. Do zadań biblioteki należy:
1) gromadzenia i udostępniania bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i ma-teriałów ćwi¬cze¬niowych oraz innych materiałów bibliotecznych (czynności związane z zaku¬pem do biblioteki szkolnej podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwicze¬nio¬wych i innych materiałów bi¬blio¬tecznych oraz czynności związane z gospodarowaniem tymi podręcznikami i materiałami wykonuje dyrektor szkoły);
2) tworzenia warunków do efektywnego posługiwania się technologiami informacyjno-komu-nikacyj¬nymi;
3) rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania i po¬głę-biania u ucz¬¬niów nawyku czytania i uczenia się;
4) organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną uczniów, w tym w zakresie podtrzymywania tożsamości narodowej i językowej uczniów na-leżących do mniej¬szości narodowych, mniejszości etnicznych;
5) przeprowadzania inwentaryzacji księgozbioru biblioteki szkolnej, z uwzględnieniem wła-ściwych prze¬¬pisów o bibliotekach.
5. Biblioteka w ramach swoich zadań współpracuje z:
1) uczniami, poprzez:
a) zakup lub sprowadzanie szczególnie poszukiwanych książek,
b) tworzenie aktywu bibliotecznego,
c) informowanie o aktywności czytelniczej,
d) udzielanie pomocy w korzystaniu z różnych źródeł informacji, a także w doborze literatury i kształ¬to¬waniu nawyków czytelniczych,
e) umożliwienie korzystania z Internetu, encyklopedii i programów multimedialnych;
2) nauczycielami i innymi pracownikami szkoły, poprzez:
a) sprowadzanie literatury pedagogicznej, przedmiotu, poradników metodycznych i czaso¬pism peda¬go¬¬gicznych,
b) organizowanie wystawek tematycznych,
c) informowanie o nowych nabytkach biblioteki,
d) przeprowadzanie lekcji bibliotecznych,
e) udostępnianie czasopism pedagogicznych i zbiorów gromadzonych w bibliotece,
f) działania mające na celu poprawę czytelnictwa,
g) umożliwienie korzystania z Internetu, encyklopedii, programów multimedialnych;
3) rodzicami, poprzez:
a) udostępnianie zbiorów gromadzonych w bibliotece,
b) umożliwienie korzystania z Internetu, encyklopedii i programów multimedialnych,
c) działania na rzecz podniesienia aktywności czytelniczej dzieci,
d) udostępnianie Statutu szkoły, programu wychowawczo-profilaktycznego oraz innych dokumentów pra¬¬wa szkolnego;
4) innymi bibliotekami, poprzez:
a) udział w lekcjach bibliotecznych przeprowadzanych przez bibliotekarzy z biblioteki publicznej,
b) udział w międzyszkolnych konkursach poetyckich, plastycznych, wystawach itp.,
c) wypożyczanie międzybiblioteczne zbiorów specjalnych,
d) udział w miejskich konkursach, wystawach i innych imprezach kulturalnych organizowanych przez m.in. Miejski Ośrodek Kultury, Muzeum Pienińskie, Związek Podhalan.
§ 20
1. Szkoła zapewnia zajęcia świetlicowe dla uczniów, którzy pozostają w szkole dłużej ze względu na:
1) czas pracy ich rodziców;
2) organizację dojazdu do domu;
3) dla uczniów zwolnionych z zajęć edukacyjnych;
2. Świetlica ma własną dokumentację:
1) regulamin świetlicy szkolnej zatwierdzony przez dyrektora szkoły;
2) plan pracy zawierający zadania wg opiekuńczego, wychowawczego, dydaktycznego i pro¬fila-kty¬cznego planu pracy szkoły obowiązującego w danym roku szkolnym i tygodniowego rozkładu zajęć;
3) dziennik zajęć;
3. Czas pracy świetlicy ustala dyrektor szkoły w zależności od możliwości szkoły.
4. Świetlica prowadzi zajęcia zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć zatwierdzonym przez dyrektora szko¬ły.
5. W czasie zajęć świetlicowych opiekę nad uczniami sprawuje nauczyciel, zgodnie z arku¬szem orga¬ni¬zacyjnym szkoły oraz regulaminem świetlicy.
6. Do świetlicy przyjmowani są w pierwszej kolejności uczniowie z klas I – IV, w tym w szcze-gólności dzie¬¬ci rodziców pracujących, z rodzin niepełnych, wielodzietnych i wycho¬wawczo zaniedbanych, sie¬rot, dzieci z rodzin zastępczych.
7. Kwalifikowanie i przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie zgłosze¬nia rodzi¬ców dziecka do dyrektora szkoły.
8. Kwalifikacji i przyjmowania uczniów do świetlicy dokonują wyznaczeni pracownicy świetlicy w po¬¬rozumieniu z pedagogiem szkolnym i dyrektorem.
9. Uczeń zakwalifikowany do świetlicy, który bez usprawiedliwienia nie uczęszcza do świetlicy przez okres jednego miesiąca, zostaje skreślony z listy uczestników świetlicy.
10. Świetlica prowadzi zajęcia zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć zatwierdzonym przez dyrekto¬ra szkoły.
11. Dzieci uczęszczające do świetlicy powinny być odbierane przez rodziców oso¬¬biście lub przez inne osoby upoważnione.
12. W przypadku złożenia przez rodziców oświadczenia określającego dni i godziny, w których dziecko może samo wracać do domu, zezwala się na samodzielny powrót ucznia do domu.
13. Rodzice są zobowiązani do odbierania dzieci do czasu określającego koniec pracy świetlicy.
14. Zachowanie uczniów w świetlicy, ich prawa i obowiązki określa regulamin świetlicy. Regulamin świetlicy nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.
15. Do zadań świetlicy należy:
1) zapewnienie dzieciom dojeżdżającym opieki przed i po lekcjach;
2) wdrażanie wychowanków do pożytecznego organizowania sobie czasu wolnego;
3) wspomaganie procesu dydaktycznego szkoły;
4) umożliwienie uczniom odrabianie pracy domowej;
5) rozwijanie indywidualnych zainteresowań i uzdolnień uczniów;
6) wyrabianie u uczniów samodzielności;
7) współpraca z rodzicami, wychowawcami klas i pedagogiem szkolnym w celu rozwiązy¬wa¬nia napot¬kanych trudności wychowawczych.
16. Realizacja zadań świetlicy prowadzona jest w formach:
1) zajęć wg indywidualnych zainteresowań uczniów;
2) zajęć utrwalających wiedzę;
3) gier i zabaw rozwijających;
4) zajęć sportowych.
§ 21
1. Szkoła prowadzi zajęcia z doradztwa zawodowego w klasach VII – VIII (niezależnie od po¬mo¬cy w wy¬borze kie¬runku kształcenia i zawodu udzielanej uczniom w ramach pomocy psy¬cho¬logiczno – pedagogi¬cznej).
2. Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności:
1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawo¬do-we oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;
2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych wła¬ści-wych dla da¬nego poziomu kształcenia;
3) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu z uwzględnieniem roz¬po¬znanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów;
4) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę i placówkę;
5) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie zajęć zwią¬¬zanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;
6) wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzie¬la¬niu pomocy psychologiczno- pe¬da¬gogicznej.
3. W roku szkolnym 2017/2018 zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego są realizowane w oparciu o pro¬gram przygotowany przez nauczyciela realizującego te zajęcia i dopuszczony do użytku przez dyre¬ktora szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.
§ 22
1. Szkoła współpracuje z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Nowy Targu oraz innymi pla¬có¬wkami wspierającymi pracę szkoły celem:
1) uzyskania wsparcia merytorycznego dla nauczycieli i specjalistów udzielających uczniom i rodzi¬com pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole,
2) udzielania rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wycho¬wy¬wa¬niem i kształceniem dzieci i młodzieży.
2. Osobą wyznaczoną do koordynowania współpracy jest szkolny pedagog.
§ 23
W szkole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne orga-ni¬zacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły. Podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenie lub inną organizację, o których mowa, wymaga uzyskania zgody dyrektora szkoły, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady rodziców.
§ 24
1. Szkoła współdziała z rodzicami w zakresie nauczania, wychowania, opieki i profilaktyki uczniów. W ra¬mach tego współdziałania rodzice mają prawo do:
1) kontaktów z wychowawcą klasy i nauczycielami uczącymi w danym oddziale klasowym;
2) porad pedagoga szkolnego;
3) dyskrecji i poszanowania prywatności w rozwiązywaniu problemów dziecka i rodziny;
4) występowania z inicjatywami wzbogacającymi życie szkoły;
5) zapoznania się na początku roku szkolnego z terminarzem stałych spotkań z nauczycielami (dni ot¬war¬te, zebrania).
2. Rodzice mają prawo do zapewnienia dzieciom wychowania, nauczania moralnego i religij-nego zgo¬dnie z własnymi przekonaniami.
3. Rodzice są obowiązani do:
1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły;
2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne i usprawiedliwiania nie¬o-becności dziecka w zeszycie do korespondencji, dzienniku elektronicznym lub w rozmowie telefonicznej z wy¬cho¬¬¬wawcą lub dyrektorem szkoły do 14 dni po ustaniu nieobecności, pisemne usprawiedliwienie musi zawierać przy¬czynę nieobecności, datę i własnoręczny podpis ro¬dzi¬ca (prawnego opiekuna dziecka);
3) uczestniczenia w ogólnoklasowych spotkaniach z wychowawcą;
4) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych;
5) informowania dyrektora szkoły w terminie do 30 września każdego roku o realizacji obo-wiązku szkol¬nego poza granicami kraju (dotyczy dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły a przebywającego cza¬sowo za granicą);
6) rodzice dziecka realizującego obowiązek szkolny poza szkołą na podstawie zezwolenia, o którym mo¬¬¬wa w oddzielnych przepisach, są obowiązani do zapewnienia dziecku warunków nauki określonych w tym zezwoleniu;
7) zapewnienia dziecku uczęszczającemu do pierwszego etapu edukacyjnego opieki w drodze do szkoły i w czasie jego powrotu;
8) pisemnego poinformowania nauczyciela o osobach mających prawo odbierania dziecka ze szkoły (za¬równo uczęszczających do pierwszego etapu edukacyjnego, jak i drugiego);
9) przekazania dyrektorowi szkoły (w formie pisemnej) uznanych za istotne, przez rodzica, danych o: sta¬nie zdro¬wia, stoso¬wa¬nej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka.
4. Co najmniej raz na kwartał szkoła organizuje stałe spotkania z rodzicami uczniów każdej klasy w celu wymiany informacji na tematy wy¬chowawcze i edu¬kacyjne.
5. Oprócz stałych spotkań określonych w ust. 1 pkt 5 i ust. 4 szkoła w każdym czasie zapewnia każde¬mu rodzi¬cowi możliwość uzyskania:
a) informacji na temat zachowania i postępów lub trudności w nauce jego dziecka,
b) informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia jego dziecka.
6. W sprawach edukacyjno – wychowawczych niecierpiących zwłoki szkoła podejmuje działa¬nia w ce¬lu skon¬taktowania się z rodzicami lub prawnymi opiekunami okre¬ślonego ucznia.
7. W każdą pierwszą pracującą środę miesiąca od godz. 16.00 do godz. 17.00 szkoła orga¬nizuje dzień ot¬wa¬rty dla rodziców.
8. W celu ułatwienia rodzicom zapoznania się z dokumentacją szkoły (wymagania edukacyjne, Statut, pro¬gram wychowawczo – profilaktyczny) szkoła publikuje ww. dokumenty na stronie internetowej oraz udo¬stępnia w czytelni.
9. Wszyscy rodzice uczniów szkoły mają zapewniony dostęp do dziennika elektronicznego i są zo-bo¬wią¬zani do korzystania z tego dziennika, kontrolując postępy w nauce i uwagi dotyczące za-chowania dzie¬cka, jak również kontaktując się z wychowawcą i nauczycielami za pośredni¬ctwem poczty e – mail w isto¬¬tnych sprawach związanych z ich dzieckiem.
§ 25
Dla realizacji celów statutowych szkoła posiada następującą bazę:
1) sale dydaktyczne (w tym pracownię komputerową), które umożliwiają naukę na jedną zmia¬nę;
2) salę gimnastyczną wraz z zapleczem;
3) boisko sportowe;
4) pomieszczenia sanitarno – higieniczne i szatnie;
5) pomieszczenie biblioteczne z centrum multimedialnym i zapleczem;
6) zaplecze kuchenne, jadalnię;
7) archiwum;
8) sekretariat;
9) gabinet dyrektora;
10) pokój nauczycielski;
11) gabinet pedagoga szkolnego;
12) gabinet logopedyczny;
12) świetlicę.
Rozdział 5
Nauczyciele i inni pracownicy szkoły
§ 26
1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych, te¬chni¬cznych i obsługi.
2. Obsługę finansowo – kadrową zapewnia organ prowadzący.
3. Wszystkich pracowników, o których mowa w ust. 1 zatrudnia i zwalnia dyrektor szkoły, kierując się:
1) odpowiednimi zasadami określonymi odrębnymi przepisami;
2) realnymi potrzebami i możliwościami finansowymi szkoły;
3) bieżącą oceną ich pracy i postawą etyczno – moralną.
4. Dyrektor szkoły sporządza zakres czynności dla pracownika zatrudnio¬nego na okre¬ślonym stano¬wi¬sku i zakres ten stanowi załącznik do odpowiedniej umowy o pracę.
§ 27
1. Nauczyciel prowadzi pracę edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą i jest od¬powiedzialny za jakość i wy¬niki tej pracy oraz za powierzonych jego opiece uczniów.
2. Nauczyciel korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych, co regulują odrębne prze¬pisy. Prawa nauczycieli określają inne przepisy, a w szczególności Karta Nauczyciela i Kodeks pra¬cy.
3. Nauczyciel wybiera podręcznik oraz program nauczania lub opracowuje własny program i skła¬da wnio¬sek do dyrektora szkoły o do¬pu¬szczenie tego programu do użytku szkoły.
4. Do podstawowych zadań i obowiązków nauczyciela należy:
1) prawidłowy przebieg prowadzonego przez niego procesu edukacyjnego i wy¬cho¬wa¬wczego, in¬dy¬¬widualizacja pracy z uczniem, dostosowywanie wobec uczniów wymagań eduka¬cyjnych nie-zbę¬dnych do uzyskiwania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obo-wiąz¬kowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
2) określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów;
3) rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich uczestni¬ctwo w życiu szkoły;
4) podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału uczniów w celu pod¬no¬szenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania;
5) współpraca z poradnią w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym, w szczególności w zakre¬sie oceny funkcjonowania uczniów, barier i ograniczeń w środowisku utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu szkoły oraz efektów działań podejmo¬wanych w celu poprawy fun¬k¬cjo¬nowania ucznia oraz planowania dalszych działań;
6) dążenie do pełni własnego rozwoju osobowego;
7) kształcenie i wychowywanie młodzieży w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konsty¬tucji Rze¬czypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego czło¬wieka;
8) dbanie o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demo-kracji, po¬ko¬ju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów;
9) dbałość o życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów przez:
a) stały nadzór w trakcie prowadzenia zajęć i przerw lekcyjnych,
b) systematyczne kontrolowanie miejsc, gdzie prowadzone są zajęcia, powiadomienie o uszkodzonych sa¬lach lub sprzętach dyrektora szkoły,
c) pełnienie dyżurów zgodnie z opracowanym harmonogramem i regulaminem,
d) kontrolowanie obecności uczniów na każdych zajęciach,
e) natychmiastowe udzielenie lub zapewnienie uczniowi pierwszej pomocy przed lekarskiej i dalszej opieki w razie nieszczęśliwego wypadku, powiadomienie dyrektora, przeciwdziałanie ujemnym sku¬tkom wypadku i podjęcie innych niezbędnych kroków,
f) zabezpieczenie miejsca wypadku śmiertelnego lub powodującego ciężkie uszkodzenie ciała do czasu usta¬lenia okoliczności i przyczyn wypadku,
g) prowadzenie rejestru wypadków, informowanie uczniów o konieczności natychmiastowego zgłasza¬nia wypadku, zaistniałego na terenie szkoły lub poza szkołą w czasie organizowanych zajęć szkolnych dyrektorowi i wychowawcy,
h) znajomość i systematyczne przestrzeganie zasad BHP,
i) zapoznawanie uczniów z warunkami i wymogami BHP, pouczanie o istniejących i mogą¬cych zaist¬nieć niebezpieczeństwach oraz wskazywanie metod i środków zapobiegania im;
10) pracę w zespołach powołanych do planowania i koordynowania udzielania pomocy psy-cholo¬gi¬czno – pedagogicznej, rozpoznawanie zainteresowań i uzdolnień uczniów, realizo¬wa¬nie zajęć opie¬kuń¬¬czo – wychowawczych uwzględniających potrzeby i zainte¬re¬so¬wania ucz¬niów;
11) bezstronne i obiektywne ocenianie uczniów oraz sprawiedliwe ich traktowa¬nie;
12) udzielanie uczniom pomocy w przezwyciężaniu ich ewentualnych niepowo¬dzeń szkolnych i życio¬wych;
13) dbałość o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny;
14) przestrzeganie zapisów statutowych;
15) dbanie o poprawność językową uczniów;
16) aktywne uczestniczenie w posiedzeniach rady pedagogicznej;
17) uczestniczenie w dniach otwartych szkoły;
18) przestrzeganie zarządzeń dyrektora;
19) służenie pomocą nauczycielom rozpoczynającym pracę pedagogiczną;
20) w sali gimnastycznej i na boisku sportowym używanie tylko sprawnego sprzętu.
§ 28
1. Spośród nauczycieli tego samego przedmiotu lub przedmiotów pokrewnych two¬rzone są zespoły przed¬¬miotowe. Pracą każdego zespołu kieruje przewodniczący zespołu powołany przez dyrektora w po¬ro¬zumieniu z członkami zespołu. Zada¬nia zespołów przedmiotowych to w szczególności:
1) samokształcenie i doskonalenie warsztatu pracy;
2) opiniowanie programu z zakresu kształcenie ogólnego przed dopuszczeniem do użytku w szkole;
3) organizacja szkolnych konkursów przedmiotowych;
4) przeprowadzanie sprawdzianów porównawczych i testów;
5) praca z uczniem zdolnym.
2. Zespół przedmiotowy zobowiązany jest do dokumentowania swej pracy i skła¬dania z niej okreso¬wych sprawozdań na posiedzeniu rady pedagogicznej.
3. Wychowawcy klas równoległych tworzą zespoły wychowawcze, których pracą kieruje przewodni¬czący powołany przez dyrektora w porozumieniu z człon¬kami zespołu. Do zadań zespołów wychowa¬wczych należy szeroko rozumiana koordynacja pracy wychowawczej w klasach równoległych.
4. Rada pedagogiczna lub dyrektor mogą powołać zespoły nauczycieli do realizacji bieżących zadań szkoły.
§ 29
1. Za zgodą organu prowadzącego dyrektor może zatrudnić pedagoga szkolnego.
2. Do zadań pedagoga szkolnego należy:
1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczniów, w tym diagno¬zo¬wanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a ta¬kże wspieranie mocnych stron uczniów;
2) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zacho¬wa¬nia oraz rea¬li¬zacja różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej w śro¬do¬wisku szkol¬nym i pozaszkolnym poszczególnych uczniów, prowadzenie terapii indywi¬du¬alnych i gru¬powych;
3) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla ucz-niów, ro¬dzi¬ców i nauczycieli (funkcja koordynatora pomocy psychologiczno – pedagogicznej na terenie szkoły);
4) podejmowanie działań profilaktyczno-wychowawczych wynikających z programu wy¬cho¬wa-wczo – pro¬fi¬laktycznego szkoły w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli;
5) wspieranie działań opiekuńczo-wychowawczych nauczycieli, wynikających z pro¬gramu wychowa¬wczo – profilaktycznego szkoły;
6) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sy¬tuacji życiowej;
7) prowadzenie pisemnej dokumentacji przebiegu działań;
8) opracowanie na każdy rok szkolny ramowego planu pracy obejmującego także zasady współ-pracy szkoły z poradnią psychologiczno – pedagogiczną, który przedstawia dyrekto¬rowi szkoły do za¬twier¬dze¬nia;
9) składanie, pod koniec każdego półrocza, sprawozdania ze swej pracy;
10) współpracowanie, w ramach realizacji swoich zadań, z poradnią psychologiczno – pedagogiczną w No¬wym Targu, szczególnie w indywidualnych przypadkach uczniów, którym udzielenie pomocy przez pora¬dnię uznaje jako niezbędną;
11) współdziałanie, za zgodą dyrektora, z odpowiednimi placówkami oświatowymi, organami sądo¬wymi, policją i innymi podmiotami, zwłaszcza, jeżeli stan zagrożenia ucznia uzasadnia takie współ¬działanie;
12) przeprowadzanie innych form działania o charakterze socjalizacyjnym i resocja¬li¬za¬cyjnym;
13) sugerowanie rodzicom kierowania swoich dzieci na badania specjalistyczne.
§ 30
1. Za zgodą organu prowadzącego dyrektor może zatrudnić logopedę.
2. Do zadań logopedy należy w szczególności:
1) przeprowadzenie badań wstępnych, w celu ustalenia stanu mowy uczniów, w tym mowy gło-śnej i pi¬s¬¬ma;
2) diagnozowanie logopedyczne oraz – odpowiednio do jego wyników – organizowanie pomo¬cy logo¬pe¬dycznej;
3) prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i w grupach dzieci, u których stwier¬dzono niepra¬wi¬dłowości w rozwoju mowy głośnej i pisma;
4) organizowanie pomocy logopedycznej dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, przy ścisłej współpracy z pedagogami i nauczycielami prowadzącymi zajęcia korekcyjno – kom¬pen-sacyjne;
5) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla ucz-niów, rodziców i nauczycieli;
6) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komu¬ni¬kacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia;
7) współdziałanie w opracowaniu programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły i jego ewa-luacji;
8) wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli, wynikających z pro¬gra¬mu wy¬cho¬¬wa¬wczo – profilaktycznego szkoły,
§ 31
1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział – klasę opiece wychowawczej jed¬nemu z nauczycieli uczą¬cych w tym oddziale – wychowawcy.
2. Dla zapewnienia ciągłości wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest, by wy¬cho¬wawca opieko¬wał się tymi samymi uczniami przez cały cykl kształ¬cenia.
3. W kontaktach z rodzicami wychowawca posługuje się zeszytem do kores¬pon¬dencji, posiadanym przez każdego ucznia lub pocztą email w dzienniku elektro¬nicznym. Nauczy¬ciele przekazują w nich informacje dotyczące:
1) terminów spotkań z rodzicami;
2) wyników w nauce;
3) organizowanych imprez;
4) nieobecności nieusprawiedliwionej;
5) przyznanej nagrodzie lub zastosowaniu wobec danego ucznia kary;
6) innych ważnych informacji.
§ 32
1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szcz¬egól-ności:
1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przy¬go¬to-wanie do życia w rodzinie i społeczeństwie;
2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów;
3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w ze¬spole uczniów;
4) rozwijanie umiejętności rozwiązywania życiowych problemów przez wychowanka;
5) ustalenie oceny zachowania swoich wychowanków zgodnie z zasadami zawartymi w Sta¬tu¬cie.
2. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1:
1) diagnozuje warunki życia i nauki swoich wychowanków;
2) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka;
3) planuje i organizuje wspólne z uczniami i ich rodzicami (prawnymi opiekunami):
a) różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski,
b) ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wy¬chowawcy wynikające z pro¬gra¬¬mu wychowawczo – profilaktycznego szkoły;
4) prowadzi obserwację pedagogiczną w trakcie bieżącej pracy z uczniami mającej na celu rozpo¬zna¬nie u uczniów:
a) trudności w uczeniu się, w tym w przypadku uczniów klas I – III szkoły podstawowej deficy¬tów kom¬petencji i zaburzeń sprawności językowych oraz ryzyka wystąpienia specyficznych tru¬dności w uczeniu się, a także potencjału ucznia i jego zainteresowań,
b) szczególnych uzdolnień;
5) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi i koordynując działania wy¬cho¬wawcze wobec uczniów, a także tych, którym potrzebna jest indywidualna opie¬ka (dotyczy to zaró¬wno ucz¬niów szczególnie uzdolnionych, jak i z różnymi trudnościami i nie¬po-wodze¬niami edukacyjnymi);
6) współpracuje z pedagogiem szkolnym oraz innym specjalistą świadczącym kwalifikowaną pomoc w roz¬¬poznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych oraz zainteresowań i szcze-gólnych uzdolnień ucznia;
7) wspomaga uczniów w wyborze kierunku kształcenia i zawodu w trakcie bieżącej pracy z uczniami;
8) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu:
a) poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci,
b) współdziałania z rodzicami, tzn. udzielania im pomocy w działaniach wychowawczych wo¬bec dzieci, i otrzymywania od nich pomocy w swoich działaniach,
c) informowania o postępach w nauce, o zachowaniu i o frekwencji ich dzieci,
d) włączenia ich w sprawy życia klasy i szkoły,
9) dba o systematyczne uczęszczanie uczniów na zajęcia;
10) śledzi postępy w nauce swoich wychowanków.
3. Wychowawca prowadzi konieczną dokumentację pracy dydaktyczno – wychowawczej oddziału, tj. ele¬ktro¬¬niczny dziennik, arkusz ocen i świadectwa szkolne.
§ 33
1. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy:
1) udostępnianie książek i innych źródeł informacji;
2) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z róż-nych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną;
3) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania i pogłę¬bia-nia u ucz¬niów nawyku czytania i uczenia się;
4) organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną;
5) udzielanie informacji bibliotecznych;
6) poradnictwo w wyborach czytelniczych;
7) inspirowanie pracy aktywu czytelniczego;
8) informowanie nauczycieli o czytelnictwie uczniów;
9) organizowanie różnych form inspiracji czytelnictwa np. apeli, konkursów.
§ 34
4. Pracownicy administracji i obsługi zobowiązani są do dbałości o bezpieczeństwo uczniów przez:
1) prawidłowe zabezpieczenie obiektu po zajęciach szkolnych (obchód szkoły, sprawdzenie zamknięcia okien, wygaszenie świateł, dokręcenie kranów, wyłączenie bojlerów itp.);
2) dbałość o stan techniczny i zabezpieczenie przydzielonych mu imiennie pomieszczeń oraz znajdu¬jących się w nich środków materialnych;
3) zgłaszanie natychmiast dyrektorowi szkoły o wszelkich stwierdzonych zniszczeniach, usterkach te¬chni¬cznych, braku dostatecznych zabezpieczeń pomieszczeń i przedmiotów w tych pomieszczeniach;
4) zgłaszanie o zaistniałych na terenie szkoły wypadkach lub zaistniałym zagrożeniu życia;
5) znajomość przepisów i zasad BHP, wykonywanie pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami BHP oraz przestrzeganie wydawanych w tym zakresie zarządzeń;
6) branie udziału w szkoleniu i instruktażu BHP.
5. Szkoła może zadbać o dodatkowe zabezpieczenia w zakresie dbałości o bezpieczeństwo uczniów przez za¬trudnienie firmy ochroniarskiej, montaż dodatkowych zabezpieczeń itp.
Rozdział 6
Szczegółowe zasady oceniania wewnątrzszkolnego
§ 35
1. Ocenianiu podlegają:
1) osiągnięcia edukacyjne ucznia;
2) zachowanie ucznia.
2. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nau¬czy¬cieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wy¬ma¬gań edukacyjnych wynikających z programów nauczania oraz formułowania oceny.
3. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
1) informowanie ucznia i jego rodziców o poziomie osiągnięć edukacyj¬nych i jego zachowaniu oraz postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia; pomoc uczniowi w sa-modzielnym planowaniu rozwoju;
2) rozwijanie indywidualnych zainteresowań;
3) motywowanie ucznia do dalszej samodzielnej pracy;
4) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej.
4. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;
3) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;
5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
6) ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i tru¬dno-ściach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.
§ 36
1. W klasach I – III bieżące oceny z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustala się w sto¬pniach według następującej skali z komentarzem słownym:
1) stopień celujący – 6;
2) stopień bardzo dobry – 5;
3) stopień dobry – 4;
4) stopień dostateczny– 3;
5) stopień dopuszczający – 2;
6) stopień niedostateczny – 1.
2. W bieżącym ocenianiu dopuszcza się stosowanie przez nauczycieli w klasach I – III zna¬ków „+” (plus) i „-„ (minus) w odniesieniu do ocen.
3. Osiągnięcia uczniów odnoszą się do umiejętności, np. czytanie głośne, ciche, mówienie, pi¬sa-nie, liczenie, a nie do poszczególnych rodzajów edukacji.
4. W klasach I – III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć eduka-cyjnych są oce¬nami opisowymi.
5. Śródroczna i roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia poziom i po¬stępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań i efektów kształcenia określonych w podstawie programowej edukacji wczesnoszkolnej oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.
§ 37
1. Każdy nauczyciel na początku roku szkolnego ma obowiązek poinformowania uczniów i rodziców o:
1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie pro¬gra¬mu nauczania;
2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych; (zapis w dzienniku elektronicznym przy te¬ma¬tach przedmiotowych).
2. Wychowawca na początku roku szkolnego ma obowiązek poinformowania uczniów i rodziców o:
1) sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;
2) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania (adnotacja w dzienniku elektronicznym przy kontaktach z rodzicami – lista podpisów rodzi¬ców w te¬czce wy¬cho¬wawcy);
3) tryb uzyskania wyższej rocznej oceny klasyfikacyjnej niż przewidywana z obowiązkowych i do¬datkowych zajęć edukacyjnych oraz oceny zachowania określają zapisy w § 42.
3. Warunki ubiegania się o wyższą roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania niż przewidywana:
a) rodzice usprawiedliwili w terminie wszystkie nieobecności na zajęciach edukacyjnych w danym roku szkolnym,
b) zaistniały nowe okoliczności np. informacje o pozytywnych zachowaniach ucznia, osiągnięciach, pracy społecznej na rzecz klasy, szkoły, środowiska, itp.
4. Nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojo¬wych i edu¬ka¬cyjnych oraz możliwości psychofizycznych następujących uczniów:
1) posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orze¬czenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym;
2) posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego orzeczenia;
3) posiadających opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjali¬sty¬cznej, o spe¬cyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na potrzebę takiego dostosowania – na podstawie tej opi¬nii;
4) nieposiadających orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 1 – 3, ale objętych pomocą psy-cho¬lo¬giczno – pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edu¬¬kacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia do¬ko-nanego przez nau¬czy¬cieli i specjalistów;
5) posiadających opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określo¬nych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej opinii.
5. Uczniowie, zwolnieni przez dyrektora szkoły z realizacji zajęć wychowania fizycznego lub infor¬ma¬tyki, na podstawie opinii o braku możliwości uczestni¬czenia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, mają w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpis „zwolniona” lub „zwolniony” (jeżeli okres zwolnienia uniemożliwia ustalenie oceny śródrocznej lub rocznej).
6. Na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej oraz na pisemny wniosek rodziców dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wadą słu-chu, z głęboką dysleksją, z afazją, autyzmem, w tym z zespołem Aspergera lub niepełnosprawnościami sprzężonymi z nauki drugiego języka obcego. Zwo¬lnie¬nie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia w szkole. W takim przypadku w do¬kumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfi¬kacyjnej wpisuje się „zwolniona” lub „zwolniony”. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjal¬nego albo indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języ¬ka obcego może na¬stąpić na podstawie tego orzeczenia.
7. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz dodatkowych ob¬o¬wiązkowych zajęć ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia eduka¬cyjne. Uczniowi, który uczęszczał na zajęcia z religii, do średniej ocen wliczają się także roczne oceny uzyskane z tego przedmiotu.
8. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia oraz ustaleniu śród¬rocznych ocen z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny zachowania.
9. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
10. Przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszcze¬gólne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są obowiązani poinfo¬rmować ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfika¬cyjnych z za¬jęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyf¬i¬kacyjnej zacho¬wania, w terminie 7 dni przed planowanym zebraniem kla¬sy¬fikacyjnym w formie pisemnej (w zeszycie korespondencji lub poprzez pocztę email w dzienniku elektronicznym – za potwier¬dzeniem odbioru).
11. O przewidywanej niedostatecznej ocenie klasyfikacyjnej rodzice są informowani w formie pise¬mnej 30 dni przed za¬koń¬czeniem roku szkolnego (pocztą email w dzienniku elektronicznym lub w ze¬¬szycie do kores¬pon¬dencji – za potwierdzeniem odbioru).
§ 38
1. Sposoby sprawdzania osiągnięć i postępów ucznia:
1) prace klasowe zapowiedziane są co najmniej na tydzień wcześniej z zazna¬cze¬niem w dzienniku lek¬cyj¬nym; w tygodniu mogą odbyć się co najwyżej trzy prace klasowe, sprawdziany itp. – nie w tym sa¬mym dniu;
2) nauczyciel może sprawdzić bez zapowiedzi wiadomości uczniów z trzech ostatnich lekcji w formie pi¬sem¬nej lub ustnej;
3) na lekcji sprawdzane jest wykonanie pracy domowej, jej poprawność nauczyciel sprawdza w wy¬bra¬nym przez siebie terminie;
4) w formie prac artystycznych oraz zadań praktycznych (sprawnościowych);
5) w przypadku nieobecności nauczyciela w dniu sprawdzianu, pracy klasowej itp. należy ustalić z klasą ponownie termin, przy czym w tym przypadku nie obowiązuje jednotygodniowe wyprzedzenie oraz ustalona liczba sprawdzianów, prac klasowych.
2. Oceny dzielą się na:
1) bieżące – określające osiągnięcia edukacyjne ucznia w ramach wybranej części programu nau¬czania;
2) klasyfikacyjne śródroczne i roczne podsumowujące osiągnięcia edu¬kacyjne ucznia za półrocze i da¬ny rok.
3. Wszystkie oceny z zajęć edukacyjnych (oceny bieżące, klasyfikacyjne śródroczne, klasy¬fi-kacyjne ro¬czne i końcowe) ustala się w sześciostopniowej skali ocen:
1) celujący – cel – 6,
2) bardzo dobry – bdb – 5,
3) dobry – db – 4,
4) dostateczny – dst – 3,
5) dopuszczający – dop – 2,
6) niedostateczny – ndst – 1;
7) w ocenach bieżących dopuszcza się stosowanie ocen ze znakiem „+” i „-”oraz następujących oznaczeń: „np.” – uczeń nieprzygotowany, „bz.” – brak zeszytu, „zad.” – brak zadania, „+” „-” za akty¬wność na lekcji, które w wyniku kumulacji mogą dać ocenę bieżącą;
8) bieżąca ocena w momencie poprawienia jej przez ucznia jest opatrzona małą literą „p”;
9) oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne w klasach IV – VIII a także śródroczne i roczne oce¬na zachowania mogą być ocenami opisowymi, o tym decyduje rada pedagogiczna zmianą w statucie.
4. Przy ustalaniu oceny z poszczególnych przedmiotów nauczyciele uczący winni stosować ustalone wy¬ma¬gania edukacyjne.
5. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, plastyki, zajęć technicznych, zajęć arty-stycznych i mu¬zyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywaniu się z ob¬o¬¬wiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.
6. W przypadku gdy obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego realizowane w formie do wyboru przez ucznia są prowadzone przez innego nauczyciela niż nauczyciel prowadzący zajęcia wychowania fizycznego w formie klasowo -lekcyjnej, śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć wycho¬wa¬nia fizycznego ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia w formie klasowo – lekcyjnej po uwzglę¬dnieniu opinii nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w formie do wyboru przez ucznia.
7. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną za¬cho-wania.
8. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć eduka¬cyj-nych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nie¬kla-syfikowany” albo „nieklasyfikowana”.
§ 39
1. Oceny są jawne zarówno dla uczniów jak i rodziców – uczniowie i rodzice mają zapewniony bezpłatny dostęp do dziennika elektronicznego.
2. Sprawdzone i ocenione prace kontrolne otrzymują do wglądu uczniowie oraz ich rodzice na terenie szkoły w wyznaczonym przez nauczyciela i szkołę terminie.
3. Nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić: odpowiedź ustna – uzasadnienie werbalne, pra¬ce pisemne – krótka recenzja.
4. Ocena klasyfikacyjna roczna z religii nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wy-ższej ani na ukończenie szkoły.
5. Ocenę klasyfikacyjną śródroczną i roczną nauczyciel ustala na podstawie systematycznej pracy uczniów w czasie całego półrocza i roku.
6. W czasie trwania I i II półrocza nauczyciel – wychowawca zobowiązany jest poinformować rodziców o bieżących ocenach ucznia. Ponadto rodzic może zasięgnąć informacji o bie¬żących osiągnięciach ucznia u nauczyciela danego przedmiotu w wyznaczonych przez niego i szkołę godzi¬nach, jak również korzystać z bezpłatnego dostępu do elektronicznego dziennika.
7. Rok szkolny dzielimy na dwa półrocza, uczniowie są klasyfikowani na koniec każdego półrocza i na koniec każdego roku szkolnego (ostatni tydzień przed feriami).
§ 40
1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:
1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
3) dbałość o honor i tradycje szkoły;
4) dbałość o piękno mowy ojczystej;
5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
7) okazywanie szacunku innym osobom.
2. W klasach I – III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania ucznia są ocenami opiso¬wymi.
3. Podstawą przy ocenianiu zachowania ucznia klasy I – III jest w szczególności:
1) funkcjonowanie w środowisku szkolnym uwzględniające czynniki:
a) pozytywne: pracuje systematycznie, jest wytrwały, samodzielny, przezwycięża trudności w nauce, gro¬madzi dodatkowe materiały potrzebne do zajęć i umiejętnie je wykorzystuje, rozwija swoje zainte¬resowania i uzdolnienia, aktywnie uczestniczy w zajęciach dydaktycznych, chętnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły, systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia szkolne, dba o estetykę, ład i porzą¬dek w otoczeniu, szanuje sprzęt szkolny,
b) negatywne: spóźnia się na lekcje, przeszkadza nauczycielowi i kolegom w pracy, nie bierze akty¬w¬ne¬go udziału w lekcji, nie przestrzega ładu i porządku w miejscu pracy, niszczy sprzęt szkolny, nie in¬te¬re¬suje się i nie uczestniczy w życiu klasy i szkoły;
2) respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych uwzględniające czynniki:
a) pozytywne: stosuje formy grzecznościowe w stosunku do nauczycieli, kolegów, pracowników szkoły i innych osób, jest życzliwy, uczynny koleżeński i kulturalny, pomaga słabszym, szanuje pracę innych, prze¬strzega zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią,
b) negatywne: jest niekoleżeński, nieżyczliwy, agresywny, wulgarny, arogancki, wymusza pieniądze lub inne prze¬d¬mioty, kradnie, wagaruje, nie stosuje form grzecznościowych w stosunku do kolegów, nau¬czycieli i in¬nych pracowników szkoły.
4. W klasach I – III ocena bieżąca zachowania wyrażona jest przy pomocy następującej skali:
1) wzorowe;
2) bardzo dobre;
3) dobre;
4) poprawne;
5) nieodpowiednie;
6) naganne.
5. Uczeń klasy I – III uzyskuje poszczególne oceny zachowania na podstawie następujących kryteriów:
1) wzorową ocenę otrzymuje uczeń spełniający wszystkie wymagania zawarte w obowiązkach ucznia szkoły:
a) jest pilny i systematyczny, nie ma godzin i spóźnień nieusprawiedliwionych, sumiennie i rzetelnie wykonuje dodatkowe obowiązki, aktywnie pracuje na rzecz klasy i szkoły, godnie reprezentuje swoją szkołę, prezentuje sposób bycia nie naruszający godności własnej i innych, jest aktywnym inicjatorem pracy społecznej całego zespołu klasowego;
2) bardzo dobrą ocenę otrzymuje uczeń, który spełnia większość wymagań zawartych w obowiązkach ucznia szkoły:
a) rozpoczyna i zawsze kończy swoją pracę, czynnie uczestniczy w zajęciach szkolnych, kulturalnie za¬chowuje się w stosunku do nauczycieli i innych pracowników szkoły, jest uczciwy i prawdomówny, przejawia troskę o mienie własne i szkoły, dba o zdrowie własne i innych, nie przejawia biernej po¬stawy wobec innych;
3) dobrą ocenę otrzymuje uczeń, który spełnia następujące wymagania:
a) pamięta o obowiązkach ucznia, zgodnie współdziała w zespole klasowym, okazuje szacunek innym, pozytywnie reaguje na uwagi i polecenia nauczyciela, opuścił nie więcej niż 2 dni bez uspra¬wi¬edli¬wienia, dopuszcza się 3 spóźnienia, dba o higienę osobistą, czystość i estetykę otoczenia, dba o ho¬nor szkoły w miejscu publicznym;
4) poprawną ocenę otrzymuje uczeń, który spełnia następujące wymagania:
a) zazwyczaj jest obowiązkowy i systematyczny, niechętnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły, zdarza się, że nie reaguje na uwagi i polecenia nauczyciela, nie zawsze zgodnie współpracuje w grupie, opu¬ścił nie więcej niż 5 dni bez usprawiedliwienia, nie plami honoru szkoły w miejscu publicznym, dba o hi¬gienę osobistą;
5) nieodpowiednią ocenę otrzymuje uczeń, który nie przestrzega wszystkich kryteriów zawartych w obo¬wiązkach ucznia szkoły:
a) jest niesystematyczny i jest mało obowiązkowy, spóźnia się bez usprawiedliwienia, często opuszcza zajęcia bez usprawiedliwienia, wpływa swoją postawą na niewłaściwą atmosferę i zachowanie innych w zespole klasowym, nie wykonuje poleceń nauczyciela, nie uczestniczy w życiu klasy i szkoły, rzadko dba o higienę osobistą i wygląd;
6) naganną ocenę otrzymuje uczeń, który rażąco uchybia wymaganiom zawartym w obowiązkach ucznia szkoły:
a) lekceważy wszystkie obowiązki ucznia, nagminnie opuszcza zajęcia szkolne bez usprawiedliwienia, spóźnia się na lekcje, przejawia negatywny stosunek do wszystkich poczynań i nie przejawia akty¬wności w pracach społecznych, nie dba o higienę osobistą, prezentuje sposób bycia naruszający godność innych, używa wulgarnego słownictwa, nagannie zachowuje się w miejscach publicznych, przywłaszcza lub niszczy mienie innych i szkoły, popada w kolizję z prawem, nie wykazuje chęci zmiany swojego postępowania.
6. Ocenę zachowania śródroczną, roczną i końcową w klasach IV – VIII ustala wychowawca klasy po uprzedniej konsultacji z wszystkimi nauczycielami uczącymi w szkole, zespołem klasowym, peda¬gogiem szkolnym, ocenianym uczniem i po wnikliwej analizie uwag w dzienniku lekcyjnym. Kon¬sultacje są udokumento¬wane i przechowywane w teczkach wychowawców (pro-pozycje ocen za¬chowania nauczycieli uczą¬cych, zespołu klasowego, pedagoga szkolnego, samoocena ucznia).
7. Obowiązująca skala ocen zachowania:
1) wzorowe;
2) bardzo dobre;
3) dobre;
4) poprawne;
5) nieodpowiednie;
6) naganne.
8. Kryteria ocen zachowania:
1) wzorową ocenę zachowania otrzymuje uczeń, który:
a) wypełnia wszystkie postanowienia Statutu szkoły, jest pozytywnym wzorem do na¬śla¬dowania,
b) zawsze bez zarzutu spełnia wszystkie obowiązki ucznia, sumiennie przygotowuje się do lekcji, odrabia zadania domowe, przynosi zeszyty, dba o ich estetyczny wygląd, przynosi podręczniki i przy¬bory szkolne, na lekcjach wychowania fizycznego zawsze ma wymagany strój, wykonuje polecenia nau¬czycieli, nosi zmienne obuwie, wypełnia dyżury klasowe,
c) nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności i spóźnień,
d) zawsze dba o swój wygląd, nosi stosowny i właściwy strój, ponadto nosi strój galowy na od¬po-wiednie uroczystości szkolne, nigdy nie nosi wyzywających strojów (np. topów, krótkich pod-koszulek, minispódniczek, krótkich spodenek, koszulek z niestosownymi napisami), nie farbuje wło¬sów, nie maluje paznokci, nie stosuje makijażu oraz nie nosi ozdób zagrażających bezpieczeństwu, dziewczęta mogą nosić jedną parę małych kolczyków,
e) wykazuje się uczciwością, wysoką kulturą osobistą, sprzeciwia się przejawom agresji i przemocy, szanuje godność własną i innych, szanuje pracę swoją i innych osób, szanuje mienie szkoły i własność prywatną, przestrzega zasad bezpieczeństwa,
f) reprezentuje szkołę, biorąc udział w różnych konkursach, zawodach sportowych i na miarę swoich możliwości osiąga w nich sukcesy,
g) wykazuje inicjatywę w podejmowaniu prac na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego,
h) nie posiada żadnych negatywnych uwag w dzienniku lekcyjnym,
2) bardzo dobrą ocenę zachowania otrzymuje uczeń, który:
a) rzetelnie wypełnia wszystkie postanowienia Statutu szkoły,
b) zawsze systematycznie spełnia wszystkie obowiązki ucznia, sumiennie przygotowuje się do lekcji, odrabia zadania domowe, przynosi zeszyty, dba o ich estetyczny wygląd, przynosi podręczniki i przybory szkolne, na lekcjach wychowania fizycznego zawsze ma wymagany strój, wykonuje polecenia nauczycieli, nosi zmienne obuwie, wypełnia dyżury klasowe,
c) nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności i spóźnień,
d) zawsze dba o swój wygląd, nosi stosowny i właściwy strój, ponadto nosi strój galowy na od¬po-wiednie uroczystości szkolne, nigdy nie nosi wyzywających strojów (np. topów, krótkich pod-koszulek, minispódniczek, krótkich spodenek, koszulek z niestosownymi napisami), nie farbuje wło¬sów, nie maluje paznokci, nie stosuje makijażu oraz nie nosi ozdób zagrażających bezpieczeństwu, dziewczęta mogą nosić jedną parę małych kolczyków,
e) wykazuje się uczciwością, wysoką kulturą osobistą, sprzeciwia się przejawom agresji i przemocy, szanuje godność własną i innych, szanuje pracę swoją i innych osób, szanuje mienie szkoły i własność prywatną, przestrzega zasad bezpieczeństwa,
f) reprezentuje szkołę, biorąc udział w różnych konkursach i zawodach sportowych,
g) uczestniczy w pracach na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego,
h) dopuszcza się jedną negatywną uwagę, która nie narusza w poważnym stopniu postanowień Statutu,
3) dobrą ocenę zachowania otrzymuje uczeń, który:
a) wypełnia postanowienia Statutu szkoły,
b) systematycznie spełnia obowiązki ucznia, sumiennie przygotowuje się do lekcji, odrabia zadania domowe, przynosi zeszyty, dba o ich estetyczny wygląd, przynosi podręczniki i przybory szkolne, na lekcjach wychowania fizycznego ma wymagany strój, wykonuje polecenia nauczycieli, nosi zmienne obuwie, wypełnia dyżury klasowe,
c) nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności, może mieć do 5 – u nieusprawiedliwionych spó¬¬-źnień,
d) dba o swój wygląd, nosi stosowny i właściwy strój, ponadto nosi strój galowy na od¬po¬wiednie uroczystości szkolne, nigdy nie nosi wyzywających strojów (np. topów, krótkich podkoszulek, minispódniczek, krótkich spodenek, koszulek z niestosownymi napisami), nie farbuje włosów, nie maluje paznokci nie stosuje makijażu oraz nie nosi ozdób zagrażających bezpieczeństwu, dziewczęta mogą nosić jedną parę małych kolczyków,
e) jest taktowny, wykazuje się uczciwością, z szacunkiem odnosi się do wszystkich pracowników szkoły i osób dorosłych, nie przejawia agresji i przemocy wobec innych, szanuje god¬ność własną i innych, sza¬nuje pracę swoją i innych osób, szanuje mienie szkoły i własność prywatną, przestrzega zasad bezpieczeństwa,
4) poprawną ocenę zachowania otrzymuje uczeń, który:
a) czasami narusza Statut szkoły,
b) czasami nie spełnia wszystkich obowiązków ucznia, czasami zdarza mu się: nie przy-gotowywać do lekcji, nie odrabiać zadań domowych, nie przynosić zeszytów i nie dbać o ich estetyczny wygląd, nie przynosić podręczników i przyborów szkolnych, na lekcjach wychowania fizycznego nie mieć wyma¬ganego stroju, nie wykonywać poleceń nauczycieli, nie nosić zmiennego obuwia, nie wypełniać dyżu¬rów klasowych,
c) ma nieusprawiedliwione nieobecności (dwa dni lub pojedyncze 10 godzin), ma od 6 do 10 nieu¬spra¬wiedliwionych spó¬źnień,
d) nie zawsze dba o swój wygląd, czasami nosi niestosowny i niewłaściwy strój, zapomina stroju ga¬lowego na odpowiednie uroczystości szkolne, zdarza mu się nosić wzywające stroje (np. topy, krótkie podkoszulki, minispódniczki, krótkie spodenki, koszulki z niesto¬sownymi napisami), czasami farbuje włosy, maluje paznokcie, stosuje makijaż oraz nosi ozdoby zagrażające bezpieczeństwu,
e) czasami bywa nietaktowny, nie okazuje szacunku wszystkim pracownikom szkoły i oso¬bom do-rosłym, czasami przejawia agresję i przemoc wobec innych, nie szanuje godności własnej i innych, nie szanuje pracy swojej i innych osób, nie szanuje mienia szkoły i własności prywatnej, nie przestrzega zasad bezpieczeństwa,
f) ma w dzienniku lekcyjnym od 6 do 10 – u negatywnych uwag lub otrzymał upomnienie wycho-wawcy kla¬sy,
5) nieodpowiednią ocenę zachowania otrzymuje uczeń, który:
a) często narusza Statut szkoły,
b) często nie spełnia obowiązków ucznia, jest niesystematyczny, często zdarza mu się: nie przy¬go-towywać do lekcji, nie odrabiać zadań domowych, nie przynosić zeszytów i nie dbać o ich estetyczny wygląd, nie przynosić podręczników i przyborów szkolnych, na lekcjach wycho¬wa¬nia fizycznego nie mieć wymaganego stroju, nie wykonywać poleceń nauczycieli, nie nosić zmiennego obuwia, nie wypeł¬niać dyżurów klasowych,
c) ma nieusprawiedliwione nieobecności (od trzech do siedmiu dni lub od 11 do 50 poje¬dyn-czych go¬dzin), ma od 11 do 20 nieusprawiedliwionych spó¬źnień,
d) nosi niestosowny i niewłaściwy strój, zapomina stroju galowego na odpowiednie uroczy¬stości szkolne, często zdarza mu się nosić wzywające stroje (np. topy, krótkie, podkoszulki, minispódniczki, krótkie spodenki, koszulki z niestosownymi napisami), często farbuje włosy, maluje paznokcie i stosuje makijaż oraz nosi ozdoby zagrażające bezpieczeństwu,
e) często jest arogancki wobec innych, nie reaguje na uwagi starszych osób, zdarza mu się reagować agresywnie wobec innych, naraża siebie i innych na niebezpieczeństwo oraz utratę zdrowia (np. zdarza mu się palić papierosy sięgać po alkohol lub inne środki psychoaktywne),
f) otrzymał naganę wychowawcy klasy,
6) naganną ocenę zachowania otrzymuje uczeń, który:
a) w sposób rażący narusza Statut szkoły,
b) demonstruje swój negatywny stosunek do obowiązków szkolnych,
c) ma powyżej 7 nieusprawiedliwionych dni lub powyżej 50 pojedynczych godzin, nagminnie spóźnia się,
d) nosi niestosowny i niewłaściwy strój, zapomina stroju galowego na odpowiednie uroczy¬stości szkolne, nagminnie nosi wzywające stroje (np. topy, krótkie podkoszulki, mini¬spódniczki, krótkie spo¬denki, koszulki z niestosownymi napisami), często farbuje włosy, maluje paznokcie i stosuje makijaż oraz nosi ozdoby zagrażające bezpieczeństwu,
e) zachowuje się agresywnie i wulgarnie wobec innych, wykazuje przejawy wandalizmu, swoim zacho¬waniem przyczynia się do demoralizacji innych, nie reaguje na polecenia i uwagi nauczycieli, nie chce zmienić swojego zachowania,
f) niszczy swoje zdrowie (pali papierosy, pije alkohol, używa środki psychoaktywne), do¬pu¬szcza się czy¬nów karalnych (np. oszustwa, fałszerstwa dokumentów, wymuszanie, szantaż, udział w bó-jkach, kra¬dzieże),
g) dopuszcza się nagannych zachowań wymagających interwencji służb porządkowych,
h) otrzymał naganę dyrektora szkoły,
7) ustalając ocenę zachowania ucznia, należy uwzględnić częstotliwość i stopień nasilenia uwag w dzienniku lekcyjnym, które podkreślają nieprzestrzeganie poszczególnych kryteriów;
8) ocena zachowania powinna uwzględniać indywidualne predyspozycje każdego ucznia i jego uwa¬run¬kowania środowiskowe;
9. Upomnienia wychowawcy klasy uczeń otrzymuje za naruszanie postanowień Statutu, na¬ga¬nę wy¬cho¬wawcy i dyrektora szkoły za rażące naruszanie postanowień Statutu.
10. Upomnienia, nagany są wpisane do dziennika lekcyjnego i podane do wia¬do¬mo¬ści rodzi¬ców (w ze¬szytach do korespondencji lub pocztą email w dzienniku lekcyjnym).
11. Wychowawca klasy przy zapisie propozycji oceny zachowania dla danego ucznia podaje liczbę jego spóźnień oraz godzin nieusprawiedliwionych do wiadomości pozostałych nauczy¬cieli.
12. Powtarzające się uwagi pozytywne (praca na rzecz klasy, szkoły, środowiska, repre¬zen¬to¬wa-nie szko¬ły na zewnątrz itp.) zliczamy jako spełnienie jednego spośród ustalonych kryteriów danej oceny.
13. Ocena zachowania nie wpływa na ocenianie poziomu wiedzy i umiejętności ucznia z zajęć edu¬kacyjnych oraz na promocję i ukończenie szkoły, z zastrzeżeniem ustępu 14.
14. Rada pedagogiczna może przyjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyż¬szej lub nieu¬kończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa razy z rzꬬdu ustalono naganną ocenę roczną klasyfikacyjną zachowania.
§ 41
1. Uczeń klasy I – III szkoły podstawowej otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do klasy pro¬gra¬mowo wyższej.
2. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkol¬nym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej, na wniosek wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii ro¬dzi¬ców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.
3. Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo na wniosek wycho¬wa¬wcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada pedagogiczna może postanowić o promo¬waniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkol¬nego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści na¬uczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas.
4. Począwszy od klasy IV uczeń, który wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jed¬nego lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.
5. Termin egzaminu poprawkowego (ostatni tydzień ferii letnich) wyznacza i podaje do informacji dy¬rektor szkoły do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Dyrektor szkoły powołuje ko¬misję egzaminacyjną, w skład komisji wchodzą:
1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodni¬czący komisji;
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
6. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły po¬wo¬łuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że po¬wołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
7. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z pla¬-styki, mu¬zyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, informatyki oraz wychowania fizy¬cznego, z których eg¬za¬min ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
8. W przypadku, gdy uczeń:
1) zdał egzamin poprawkowy – otrzymuje promocję;
2) uczeń nie zdał egzaminu – powtarza klasę (z zastrzeżeniem ust. 9);
3) nie przystąpił do egzaminu z przyczyn losowych (rodzice mają obowiązek niezwłocznego uspra¬wiedliwienia takiej nieobecności)) – dyrektor szkoły wyznacza do¬datkowy termin egzaminu.
9. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edu¬ka¬cyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są zgodnie ze szkolnym planem nau¬czania realizowane w klasie programowo wyższej.
10. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na tych zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia odpowiednio w se¬me¬strze, za który przeprowadzana jest klasyfikacja.
11. Egzamin klasyfikacyjny przysługuje uczniowi, który opuścił 50 % zajęć edukacyjnych i zostały one uspra¬wiedliwione.
12. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
13. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej.
14. Termin egzaminu dyrektor ustala z uczniem i jego rodzicami przy czym przeprowadza się go nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
15. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych (rodzice mają obowiązek niezwłocznego uspra-wiedliwienia takiej nieobecności) nie przystąpił do egzaminu w terminie, o którym mowa w ust. 14 może do niego przystąpić w terminie dodatkowym ustalonym przez dyrektora szkoły.
16. Uczeń, który nie stawił się, bez usprawiedliwienia, w uzgodnionych terminach na egzamin klasyfikacyjny nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej.
17. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych natomiast egzamin z pozostałych zajęć edukacyjnych przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
18. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.
19. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również:
1) uczeń realizujący indywidualny tok nauki;
2) uczeń spełniający obowiązek szkolny poza szkołą.
20. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 12 i 13 oraz ust. 19 pkt 1, przepro¬wa¬dza komisja, w skład której wchodzą:
1) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne- jako przewodniczący komisji;
2) nauczyciel takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
21. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 19 pkt 2, przeprowadza komisja, w skład której wchodzą:
1) dyrektor szkoły lub wyznaczony przez niego nauczyciel – jako przewodniczący komisji;
2) nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany ten egzamin.
22. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w ust. 19 pkt 2, nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Nie ustala się dla niego oceny zachowania.
23. Podczas egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni rodzice ucznia (w charakterze obserwa¬torów).
24. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, który spełnia obowiązek szkolny poza szkołą oraz z jego rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, z której uczeń może zdawać egzamin w ciągu jednego dnia.
25. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szcze¬gólności:
1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany egzamin;
2) skład komisji (imiona i nazwiska członków komisji);
3) termin egzaminu klasyfikacyjnego;
4) imię i nazwisko ucznia;
5) zadania egzaminacyjne;
6) uzyskaną ocenę.
26. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach (zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego). Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
27. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”.
28. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna z zastrzeżeniem § 42 ust. 1.
29. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wy-niku egzaminu popra¬w¬kowego.
30. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć eduka-cyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał oceny klasyfikacyjne roczne wyższe od stopnia niedostatecznego z zastrzeżeniem § 37 ust. 3 i 4, § 40 ust. 1, § 41 ust. 9.
31. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust.30, nie otrzymuje promocji do klasy pro¬gramowo wyższej i powtarza klasę z zastrzeżeniem § 37 ust. 3 i 4, § 40 ust. 14, § 41 ust. 9
32. Uczniowie klas ósmych przystępują do egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanym przez okręgową komisję egzaminacyjną:
1) w latach szkolnych 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 egzamin ósmoklasisty przepro¬wa-dzany bę¬dzie z języka polskiego, języka obcego nowożytnego i matematyki, uczeń będzie przy-stępował do egza¬minu z tego języka obcego nowożytnego, którego uczył się w szkole jako prze¬d-miotu obowiązkowego;
2) od roku szkolnego 2021/2022 egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzany z przedmio-tów: język polski, matematyka, język obcy nowożytny oraz jeden z przedmiotów do wyboru spo-śród: biologii, che¬mii, fizyki, geografii, historii.
33. Egzamin ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla języka obcego nowożytnego nau¬czanego od klasy IV szkoły podstawowej, stanowiącego kontynuację nauczania tego języka w klasach I – III.
34. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na nie¬pełno¬sprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub niepełno-sprawności sprzężone, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub zna¬cznym, nie przystępuje do egzaminu ósmoklasisty.
35. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na nie¬pełnosprawności sprzężone inne niż wymienione w ust. 34 może być zwolniony przez dyre-ktora okrę¬gowej komisji egzaminacyjnej z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmo¬klasisty, na wniosek ro¬dziców pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły.
36. W szczególnych przypadkach wynikających ze stanu zdrowia lub niepełnosprawności ucznia, za zgodą dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, egzamin ósmoklasisty może być przeprowadzony w innym miejscu niż szkoła.
37. Wniosek o wyrażenie zgody, o której mowa w ust.35, składa do dyrektora okręgowej ko¬misji egza¬minacyjnej dyrektor szkoły w porozumieniu z rodzicami ucznia albo pełnoletnim uczniem nie później niż na 3 miesiące przed terminem egzaminu ósmoklasisty.
38. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na nie¬pełnosprawność może przystąpić do egzaminu ósmoklasisty w warunkach i formie dostosowanych do rodzaju niepełnosprawności, na podstawie tego orzeczenia.
39. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niedo¬stosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym może przystąpić do egzaminu ósmoklasisty w warunkach dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psycho¬fizycznych, wynikających odpowiednio z niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostoso¬waniem społecznym, na podstawie tego orzeczenia.
40. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania może przystąpić do egza¬minu ósmoklasisty w warunkach dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psy¬cho¬fizycznych wynikających z jego stanu zdrowia, na podstawie tego orzeczenia.
41. Uczeń chory lub niesprawny czasowo może przystąpić do egzaminu ósmoklasisty w wa¬run-kach odpo¬wiednich ze względu na jego stan zdrowia, na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia wyda¬nego przez lekarza:
a) zaświadczenie o stanie zdrowia przedkłada się dyrektorowi szkoły nie później niż do dnia 15 paź¬dziernika roku szkolnego, w którym uczeń przystępuje do egzaminu ósmoklasisty,
b) zaświadczenie o stanie zdrowia może być przedłożone w terminie późniejszym, niezwło¬cznie po jego otrzy¬maniu.
42. Uczeń posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specja-listycznej, o spe¬cyficznych trudnościach w uczeniu się może przystąpić do egzaminu ósmo-klasisty w warunkach dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psy-chofizycznych wynikających z ro¬dzaju tych trudności, na podstawie tej opinii:
a) opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specy-ficznych tru¬dnościach w uczeniu się przedkłada się dyrektorowi szkoły nie później niż do dnia 15 października ro¬ku szkolnego, w którym uczeń przystępuje do egzaminu ósmoklasisty.
43. Uczeń, który w roku szkolnym, w którym przystępuje do egzaminu ósmoklasisty był objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze względu na trudności adaptacyjne zwią¬zane z wcześ¬niejszym kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji językowej lub sytuację kryzysową lub trau¬matyczną, może przystąpić do egzaminu ósmoklasisty w warunkach dosto-sowanych do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych wynikających odpowiednio z rodzaju tych trudności, zaburzeń lub sytuacji kryzysowej lub traumatycznej, na podstawie pozytywnej opinii rady peda¬go¬gicznej.
44. Uczeń, któremu ograniczona znajomość języka polskiego (cudzoziemcy), utrudnia zrozu¬mie-nie czy¬tanego tekstu, może przystąpić do egzaminu ósmoklasisty, z wyjątkiem egzaminu z języ¬ka obcego no¬wo¬żytnego – w wa¬run¬kach i formie dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psy¬cho¬fizycznych wy¬nikających z tego ograniczenia, na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej;
45. Dostosowanie formy egzaminu ósmoklasisty, o którym mowa w ust. 38, polega na przygotowaniu odrębnych arkuszy egzaminacyjnych dostosowanych do rodzaju niepełnosprawności ucznia, z tym że nie przygotowuje się odrębnych arkuszy egzaminacyjnych dla uczniów posiadających orzeczenie o po¬trzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu lek¬kim.
46. Dostosowanie formy egzaminu ósmoklasisty, o którym mowa w ust. 44 pkt polega na przygo-towaniu odrębnych arkuszy egzaminacyjnych dostosowanych do potrzeb ucznia, któremu ogra-niczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu.
47. Dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, o których mowa w ust. 38 – 44, po¬lega odpowiednio na:
1) zminimalizowaniu ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym ucznia, słuchacza albo absolwenta;
2) zapewnieniu uczniowi, słuchaczowi albo absolwentowi miejsca pracy odpowiedniego do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych;
3) wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych;
4) odpowiednim przedłużeniu czasu przewidzianego na przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty;
5) ustaleniu zasad oceniania rozwiązań zadań wykorzystywanych do przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty uwzględniających potrzeby edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia, słuchacza albo absolwenta;
6) zapewnieniu obecności i pomocy w czasie egzaminu ósmoklasisty nauczyciela wspomagającego ucznia w czytaniu lub pisaniu lub specjalisty odpowiednio z zakresu danego rodzaju niepełno¬spra¬wności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym, jeżeli jest to niezbędne do uzyskania właściwego kontaktu z uczniem lub absolwentem lub pomocy w obsłudze sprzę¬tu specjalistycznego i środków dydaktycznych.
48. Dla ucznia, o którym mowa w ust. 39 – 43, nie przygotowuje się odrębnych arkuszy egza-mina¬cyjnych.
49. Rada pedagogiczna, spośród możliwych sposobów dostosowania warunków i form przepro-wadzania egzaminu ósmoklasisty, wymienionych w komunikacie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, wskazuje sposób lub sposoby dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu ósmo¬klasisty dla ucznia, o którym mo¬wa w ust. 39 – 43.
50. Dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel informuje na piśmie rodziców ucznia o wskazanych sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty do jego potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, nie później niż do dnia 20 listopada roku szkolnego, w którym uczeń przystępuje do egzaminu ósmoklasisty.
51. Rodzice ucznia składają oświadczenie o korzystaniu albo niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania, o których mowa w ust. 38, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 38.
52. W trakcie cyklu kształcenia szkoły podstawowej dyrektor wystawia na zakończenie roku szkolnego świa¬dectwo ukończenia klasy.
53. Na zakończenie cyklu kształcenia szkoły podstawowej dyrektor wystawia uczniom świadectwo ukoń¬czenia szkoły.
54. Uczeń otrzymuje świadectwo z wyróżnieniem, jeżeli uzyskał średnią ocen z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania 4,75 i wyższą oraz posiada przynajmniej bardzo dobrą oce¬nę zachowania.
55. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej 4,75 i wyższą oraz posiada przynajmniej ba¬r¬dzo dobrą ocenę zachowania.
56. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena kla¬sy¬fikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 42 ust.1.
57. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna ro¬czna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu popra¬wkowego.
58. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, z za¬strze¬żeniem § 40 ust. 14, § 42 ust. 1
§ 42
1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przyjętymi przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenie zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:
1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wia¬domości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zacho¬wania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
3. Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, uzgadnia się z uczniem i jego rodzi¬cami (opie¬kunami), nie może być późniejszy niż w terminie 5 dni od zgłoszenia zastrzeżeń.
4. W skład komisji wchodzą:
1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora jako przewodniczący komisji,
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edu¬kacyjne;
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
a) dyrektor szkoły – jako przewodniczący komisji,
b) wychowawca klasy,
c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,
d) pedagog (jeśli jest zatrudniony),
e) przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
f) przedstawiciel rady rodziców,
g) psycholog (jeśli jest zatrudniony).
5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 lit. b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
6. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edu¬kacyj¬nych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
a) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian,
b) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,
c) termin sprawdzianu,
d) imię i nazwisko ucznia,
e) zadania sprawdzające,
f) ustaloną ocenę klasyfikacyjną;
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
a)imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,
b) termin posiedzenia komisji,
c) imię i nazwisko ucznia,
c) wynik głosowania,
d) ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem.
Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
8. Do protokołu, o którym mowa w ust. 7 pkt 1, dołącza się pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informacje o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego.
9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
10. Przepisy ust. 1 – 9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z za-jęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym, że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
Rozdział 7
Uczniowie szkoły
§ 43
1. Cykl kształcenia w szkole podstawowej trwa osiem lat i kończy się egzaminem ośmio¬kla¬sisty.
2. Do klasy pierwszej, z urzędu, przyjmowane są wszystkie dzieci zamieszkałe w obwodzie szko¬ły ustalonym uchwałą Rady Miejskiej z dnia 30 marca 2017 roku, czyli ulice: Aleja Parkowa, Flisacka, Główna od nr 31, Groń, Kwiatowa, Nad Grajcarkiem, Ogrodowa, Pieniń¬ska, Pod Sadami, Skotnicka, Słoneczna, Średniak, Widok, Wygon, Zielona, Zyblikiewicza.
3. Za zgodą dyrektora do szkoły może być przyjęty na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) uczeń zamieszkały poza obwodem, w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miej¬scami. Jeżeli przyjęcie ucznia wymaga przeprowadzenia zmian organizacyjnych pracy szkoły powodujących dodatkowe skutki finansowe, dyrektor może przyjąć ucznia po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.
§ 44
1. Uczeń ma obowiązek:
1) przestrzegać postanowień zawartych w Sta¬tucie i w obowiązujących w szkole regulaminach;
2) dbać o honor szkoły:
a) podtrzymywać tradycje szkoły,
b) godnie reprezentować szkołę na zewnątrz,
c) znać hymn szkoły,
d) dbać o wspólne dobro i porządek w szkole;
3) podporządkować się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora szkoły, rady pedagogicznej, innych pra¬cowników szkoły oraz ustaleniom samorządu uczniowskiego;
4) właściwego zachowania podczas zajęć edukacyjnych wynikających z planu lekcji oraz w za¬ję-ciach dodatkowych, do których uczeń został zakwalifikowany za zgodą rodziców:
a) punktualnie przychodzić na zajęcia lekcyjne,
b) zachować podczas zajęć należytą uwagę,
c) aktywnie uczestniczyć w lekcji i uzyskiwać optymalne wyniki w nauce,
d) prowadzić zeszyt w taki sposób, aby stanowił pomoc w nauce,
e) zabierać głos gdy zostanie do tego upoważniony przez nauczyciela;
5) systematycznie przygotowywać się do zajęć edukacyjnych, odrabiać prace polecone przez nau¬czy¬ciela do wykonania w domu oraz uzupełniać braki wynikające z absencji, uczeń nieobecny na spra¬wdzia¬nie, pracy klasowej itp. ma obowiązek zaliczyć ją w innym terminie, wyznaczonym przez nau¬czy¬ciela;
6) czekać na lekcje w czytelni lub na świetlicy w przypadku wcześniejszego przybycia do szkoły, jak również opuścić teren szkoły po zakończonych zajęciach edukacyjnych, dodat¬kowych lub świetli¬co¬wych;
7) posiadać zeszyt do korespondencji nauczycieli z rodzicami i na bieżąco przekazywać infor-macje w nim zawarte;
8) usprawiedliwiać nieobecności na zajęciach edukacyjnych:
a) usprawiedliwienie w zeszycie do korespondencji powinno być doręczone wychowawcy klasy naj¬później dwa tygodnie po ustaniu przyczyny nieobecności, po tym terminie nieo¬becności są uznawane przez wychowawcę klasy za nieusprawiedliwione,
b) usprawiedliwienie powinno zawierać przyczynę, która spowodowała absencję ucznia, datę nieo¬be¬cności i czytelny podpis rodzica,
c) usprawiedliwienie nieobecności do dwóch tygodni wystawiają rodzice, nieobe¬cności trwające powyżej dwóch tygodni wymagają usprawiedliwienia lekarskiego lub w sytuacji braku takiego zaświadczenia osobistego kontaktu rodzica z wycho¬wawcą w celu ustalenia przyczyn nieo-becności,
d) nieobecności na zajęciach nie mogą być usprawiedliwione jeżeli uczniowi dowiedziono, iż był na wa¬garach,
e) zwolnienie z lekcji może nastąpić wyłącznie na pisemną lub osobistą prośbę rodzica skierowaną do wychowawcy klasy, nauczycieli uczących lub dyrektora szkoły;
9) przestrzegać zasad ubierania się na terenie szkoły (szczegółowy opis zasad odpowiedniego ubierania się zawiera odrębny regulamin):
a) przed rozpoczęciem lekcji zmienić obuwie na tenisówki lub trampki na miękkich, jasnych spodach,
b) nie nosić symboli świadczących o przynależności do jakichkolwiek sub¬kultur,
c) ubierać się schludnie i przyzwoicie bez wyzywających elementów stroju,
d) nie nosić ekstra¬waganckich fryzur, makijażu i po¬malowanych paznokci, tatuaży,
e) dziewczęta mogą nosić jedną parę małych kolczyków tylko w uszach,
f) uczestniczyć w uroczystościach szkolnych i egzaminach w stroju galowym (chłopcy – grana-towe lub czar¬ne spodnie, biała koszula, dziewczęta – granatowa lub czarna spódnica, o długo¬ści do kolan, ewen¬tualnie spodnie i biała koszula);
10) przestrzegać warunków wnoszenia i korzystania z telefonów komórkowych i innych urzą¬dzeń elek¬tro¬nicznych na terenie szkoły:
a) uczniowie wyłączają telefony komórkowe na terenie szkoły,
b) zabrania się nagrywania, filmowania i fotografowania sytuacji szkolnych w czasie lekcji i na przerwach bez zgody nauczyciela prowadzącego zajęcia lub dyżurującego na przerwie,
c) w razie łamania w/w procedury telefony komórkowe i inne urządzenia elektroniczne będą odbierane przez nauczyciela do depozytu w sekretariacie szkoły. Rodzice są zobowiązani do ich osobistego odbioru;
11) właściwie zachowywać się wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz pozo¬stałych ucz¬niów:
a) przestrzegać zasad kultury współżycia, w szczególności kultury słowa, w odniesieniu do kolegów, nau¬czycieli i innych pracowników szkoły,
b) dbać o bezpieczeństwo, życie, zdrowie własne i innych uczniów,
c) wystrzegać się nałogów, na terenie szkoły obowiązuje uczniów zakaz palenia tytoniu, spożywania al¬ko¬holu, rozprowadzania i używania środków odurzających oraz ich posiadania,
d) przeciwstawiać się wszelkim objawom agresji,
e) okazywać szacunek nauczycielom, wychowawcom, pracownikom szkoły oraz ludziom starszym po¬przez społecznie akceptowane formy;
12) naprawiać wyrządzone szkody materialne, w przypadku gdy szkody są nieodwracalne rodzice lub pra¬wni opiekunowie pokrywają koszty finansowe zniszczeń.
2. Prawa ucznia wynikają z Konwencji o Prawach Dziecka.
3. Uczeń szkoły ma także prawo do:
1) bezpiecznych warunków pobytu w szkole (ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizy¬cznej i psy¬chicznej);
2) korzystania z wszystkich pomieszczeń i urządzeń zgodnie z ich przeznacze¬niem i w myśl obo-wią¬zu¬jących regulaminów, w tym:
a) pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem,
b) biblioteki,
c) świetlicy,
d) gabinetu profilaktyki zdrowotnej,
e) zespołu urządzeń sportowych i rekreacyjnych,
f) pomieszczeń sanitarno – higienicznych i szatni,
i) stołówki szkolnej;
3) tygodniowego rozkładu zajęć edukacyjnych zgodnego z zasadami higieny pracy umysło¬wej;
4) podtrzymania tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, a w szczególności naukę języka oraz własnej historii i kultury;
5) poszanowania swej godności i nietykalności osobistej oraz życzliwego, podmiotowego tra¬kto-wania w pro¬cesie dydaktyczno-wychowawczym;
6) rozwijania zainteresowań, zdolności, talentów i reprezentowania szkoły w konkursach, olim-pia¬dach, zawo¬dach sporto¬wych;
7) swobody wygłaszania myśli i przekonań, o ile nie naruszają dobra osobistego osób trzecich;
8) korzystania z pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa lub jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z regulaminem w sprawie przy¬znawania pomocy materia¬lnej;
9) korzystania z pomocy psychologiczno – pedagogicznej:
a) pomoc psychologiczno-pedagogiczna powinna tworzyć warunki dla zaspokajania potrzeb rozwo¬jowych i edukacyjnych uczniów, w szczególności wspomagać rozwój uczniów i efekty¬wność uczenia się,
b) pomoc udzielana jest z inicjatywy samego ucznia, rodziców ucznia, nauczyciela, pedagoga, poradni psychologiczno – pedagogiczne;
10) bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwicze-niowych, prze¬znaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogól¬nego;
11) zapoznania się z wymaganiami edukacyjnymi niezbędnymi do otrzymania przez ucznia poszcze¬gólnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wyni-kających z reali¬zowanego przez siebie programu nauczania oraz z sposobami sprawdzania osiągnięć edukacyjnych, a także warunkami i trybem otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej, oceny klasyfikacyjnej z za¬jęć edukacyjnych;
12) informacji na temat warunków i sposobów oraz kryteriów oceniania zachowania oraz wa-run¬ków i trybu otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zacho¬wa¬nia;
13) uzyskiwania informacji o poczynionych postępach i przewidywanych stopniach;
14) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny;
15) do poprawy oceny niedostatecznej z pisemnych testów lub sprawdzianów, któ¬rych materiał obej¬mu¬je więcej niż trzy jednostki lekcyjne, na poprawę takiej oceny ma dwa tygodnie od dnia, w którym ją otrzymał;
16) zgłoszenia jeden raz w semestrze nieprzygotowania do lekcji bez podania przyczyny;
17) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową, proponowanie zmian i ule¬pszeń w ży¬ciu klasy i szkoły;
18) wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu uczniowskiego;
19) aktywnego udziału w pracach samorządu uczniowskiego (m.in. czynne i bierne prawo wyborcze);
20) składania wniosków i opinii za pośrednictwem samorządu uczniowskiego we wszystkich sprawach szkoły, w tym sprawach dotyczących realizacji wymienionych powyżej podstawo¬wych praw uczniów.
4. Uczniowie uczęszczający na naukę religii mają prawo do zwolnienia z zajęć szkolnych w celu odbycia trzydniowych rekolekcji wielkopostnych, jeżeli rekolekcje te stanowią praktykę danego kościoła lub innego związku wyznaniowego.
5. Uczniowie mają prawo do świadczeń profilaktyki opieki zdrowotnej:
1) organizację oraz formy profilaktyki zdrowotnej nad uczniami określają przepisy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.
§ 45
1. Rodzaje nagród i warunki ich przyznawania uczniom oraz tryb wnoszenia zastrzeżeń do przy-znanej na¬grody:
1) szkoła może przyznać zasługującym na to uczniom następujące wyróżnie¬nia lub nagrody:
a) tytuł najlepszego przedmiotowca szkoły,
b) tytuł najlepszego ucznia szkoły,
c) tytuł najlepszego sportowca szkoły,
d) świadectwo z wyróżnieniem,
e) nagrodę wychowawcy,
f) list pochwalny do rodziców,
g) dofinansowanie wycieczki,
h) nagrodę rzeczową,
i) pochwałę dyrektora szkoły przyznawaną na wniosek pracowników pedagogicznych lub nie-peda¬gogicznych szkoły, rady rodziców, samorządu uczniowskiego;
2.) Tryb wnoszenia zastrzeżeń do przyznanej uczniowi nagrody:
a) o przyznanej nagrodzie dyrektor szkoły powiadamia rodziców ucznia;
b) uczeń lub jego rodzice mogą w formie pisemnej wnieść zastrzeżenia do dyrektora szkoły do przyznanej nagrody w terminie 3 dni od jej przyznania;
c) zastrzeżenia rozpatruje zespół w składzie: dyrektor szkoły- jako przewodniczący; pedagog szkolny; wychowawca klasy; przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego;
d) zespół podejmuje decyzję o przyjęciu lub oddaleniu zastrzeżeń po rozmowie z zainteresowaną osobą;
e) tak podjęta decyzja jest ostateczna, a o jej wyniku rodzic nagrodzonego ucznia jest informowany pisemnie.
2. Rodzaje kar stosowanych wobec uczniów oraz tryb odwoływania się od kary:
1) uczeń za niewypełnienie obowiązków, złe zachowanie może być ukarany karami statutowymi, czyli:
a) upomnienie wychowawcy,
b) upomnienie wychowawcy wobec klasy,
c) nagana wychowawcy,
d) nagana wychowawcy wobec klasy,
e) upomnienie dyrektora,
f) nagana dyrektora,
g) nagana dyrektora udzielona na forum szkoły;
2) w zależności od przewinienia, szkoła może również zastosować wobec uczniów jedną z na¬stę-pujących kar:
a) zakaz udziału w imprezach i wycieczkach szkolnych,
b) odwołanie z pełnionych funkcji w klasie lub w szkole,
c) zawieszenie prawa do reprezentowania klasy lub szkoły na zewnątrz,
d) przeniesienie ucznia do równoległego oddziału,
e) wykonanie za zgodą rodziców pod opieką osób uprawnionych drobnych prac po¬rządkowych na terenie szkoły;
3) dyrektor szkoły może poinformować społeczność szkolną o karach zastosowanych wobec ucznia;
4) utrzymanie nałożonej kary wymaga uzasadnienia.
3. Szkoła ma obowiązek powiadomienia rodziców ucznia o przy¬zna¬nej nagro¬dzie lub zastosowaniu wobec niego kary (w zeszytach do korespondencji lub pocztą email w dzienniku elektronicznym).
4. Na podstawie wniosku rady pedagogicznej dyrektor szkoły może wystąpić do Kuratora Oświaty o prze¬niesienie ucznia do innej szkoły, gdy ten:
1) umyślnie spowodował uszczerbek na zdrowiu innego ucznia;
2) dopuszcza się kradzieży;
3) wchodzi w kolizję z prawem;
4) demoralizuje innych uczniów;
5) permanentnie narusza postanowienia statutu szkoły;
6) zastosowanie kar statutowych nie wpłynęło na poprawę postępowania ucznia.
5. W przypadkach, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu uczeń pełnoletni może zostać skre¬ślony z listy uczniów, procedura w tym wypadku wygląda następująco:
1) nauczyciel przygotowuje wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie skreślenia z listy uczniów i prze¬kazuje dyrektorowi szkoły;
2) dyrektor bada, czy dane wykroczenie zostało uwzględnione w statucie szkoły jako przypadek, za który można ucznia skreślić z listy uczniów;
3) dyrektor szkoły po zapoznaniu się z dokumentacją, przedstawia wniosek o skreślenie z listy uczniów do zaopiniowania samorządowi uczniowskiemu, który wyraża swoją opinię na piśmie;
4) dyrektor zwołuje zebranie rady pedagogicznej, a w protokole z zebrania powinny się znaleźć wszystkie informacje, mające wpływ na podjęcie uchwały o skreśleniu ucznia z listy uczniów;
5) uczeń ma prawo wskazać swoich rzeczników obrony, może wybrać dowolnego nauczyciela z rady pedagogicznej, przedstawiciela samorządu uczniowskiego lub innego ucznia;
6) rada pedagogiczna powinna przedyskutować, czy:
a) wykorzystano wszystkie możliwości wychowawczego oddziaływania szkoły na ucznia,
b) uczeń był wcześniej karany karami statutowymi,
c) prowadzono z nim rozmowy ostrzegawcze,
d) udzielono mu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
7) rada pedagogiczna podejmuje uchwałę dotyczącą skreślenia ucznia z listy uczniów;
8) dyrektor bada zgodność uchwały rady pedagogicznej z przepisami prawa oświatowego, po czym podejmuje na piśmie decyzję o skreśleniu ucznia z listy uczniów;
9) decyzja o skreśleniu powinna zawierać:
a) numer, oznaczenie organu wydającego decyzję, datę wydania,
b) oznaczenie strony, której decyzja dotyczy (ucznia),
c) podstawę prawną
d) treść decyzji (rozstrzygnięcie),
e) uzasadnienie decyzji: faktyczne (za jaki czyn uczeń zostaje skreślony, dowody w tej sprawie), prawne (powołanie się na statut szkoły – dokładna treść zapisu w statucie),
f) pouczenie o prawie do odwołania,
g) podpis z podaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej do wydania decyzji,
10) uczniowi przysługuje prawo odwołania od decyzji dyrektora do organu wskazanego w pouczeniu zawartym w decyzji (kuratora oświaty), za pośrednictwem dyrektora szkoły, w ciągu 14 dni od daty skutecznego doręczenia (nie zaś wydania) decyzji;
11) przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu;
12) w trakcie całego postępowania odwoławczego uczeń ma prawo chodzić do szkoły, do czasu otrzy¬mania ostatecznej decyzji, chyba, że decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności;
13) rygor natychmiastowej wykonalności może być nadany decyzji również po jej wydaniu, w tym przypadku organ wydaje postanowienie, na które służy stronie zażalenie.
6. Tryb odwoławczy od kary:
1) uczeń ma prawo do odwołania się od kary poprzez wychowawcę oddziału lub samorząd uczniowski w terminie 7 dni od jego zdaniem krzywdzącej decyzji, wniosek ten jest dla dyrektora szkoły wiążący i zobowiązuje go do udzielenia odpowiedzi w terminie 7- miu dni;
2) o udzielonych karach regulaminowych szkoła powiadamia rodziców w terminie nie dłuższym niż 3 dni;
3) wykonanie kary może zostać zawieszone na czas próby, nie dłuższy niż 3 miesiące, jeżeli uczeń uzyska poręczenie wychowawcy, samorządu uczniowskiego, rady rodziców czy rady pedagogicznej;
4) dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę nienaganne zachowanie ucznia w dłuższym okresie czasu (6-u miesięcy,) może z własnej inicjatywy lub na wniosek organów szkoły uznać karę za niebyłą.

Rozdział 8
Organizacja punktu przedszkolnego

§ 46
1. Przy Szkole Podstawowej nr 2 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Szczawnicy funkcjonuje punkt przedszkolny realizujący program wychowania przedszkolnego.
2. Do punktu przedszkolnego przyjmowane są dzieci 3 – 6 letnie:
1). w punkcie spełniają obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci zamieszkałe w ob¬wodzie szkoły;
2) dziecko spoza obwodu szkoły, realizujące obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w punkcie przedszkolnym, jest przyjmowane do klasy I szkoły podstawowej, bez przeprowadzenia postę¬po¬wania rekrutacyjnego. Warunkiem jest złożenie przez rodziców wniosku o kontynuację edukacji w kla¬sie I.
3) kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły oraz kandydaci, o których mowa w pkt 2 mogą zostać przyjęci do punktu przedszkolnego, jeżeli, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, punkt nadal dysponuje wolnymi miejscami;
4) terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego (terminy składania dokumentów) do punktu przedszkolnego określa organ prowadzący;
5) dzieci niebędące polskimi obywatelami są przyjmowane do punktu przedszkolnego na warunkach i w trybie dotyczącym obywateli polskich;
6) rekrutacja do punktu przedszkolnego prowadzona jest na podstawie ustawy Prawo oświatowe oraz uchwały Rady Miasta i Gminy Szczawnica;
7) w celu zapewnienia dziecku, podczas pobytu w punkcie przedszkolnym, odpowiedniej opieki oraz metod opiekuńczo – wychowawczych rodzic dziecka przekazuje dyrektorowi szkoły uznane przez niego za istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka;
8) przepisy dotyczące rekrutacji stosuje się również do dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy ubiegają się o przyjęcie do punktu przedszkolnego.
3. Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wycho¬wa¬nia przedszkolnego uwzględniającego podstawę programową wychowania przedszkolnego.
4. Organizację punktu ustala organ prowadzący, a w szczególności określa:
1) cele i zadania punktu oraz sposób ich realizacji;
2) dzienny wymiar godzin zajęć (dzienny wymiar godzin zajęć bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki);
3) prawa i obowiązki wychowanków, w tym przypadki, w jakich organ może skreślić dziecko z listy wy¬cho¬wanków punktu (skreślenie z listy wychowanków nie dotyczy dziecka realizującego w punkcie roczne obowiązkowe wychowanie przedszkolne);
4) warunki pobytu dzieci zapewniające im bezpieczeństwo;
5) sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć;
6) warunki przyprowadzania i odbierania dzieci przez rodziców lub upoważnioną osobę;
7) warunki organizowania zajęć w czasie przekraczającym wymiar zajęć nauczania, o którym mowa w pkt 2 niniejszego ustępu;
8) terminy przerw w pracy punktu;
9) zakresy zadań nauczycieli prowadzących zajęcia, związane z:
a) współdziałaniem z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania, z uwzględnieniem prawa rodziców do zapoznania się z treściami zawartymi w realizowanym programie wychowania przed¬szkolnego oraz uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju,
b) zachowaniem właściwej jakości pracy wychowawczo – dydaktycznej,
c) prowadzeniem obserwacji pedagogicznych,
d) przeprowadzeniem (w roku poprzedzającym rozpoczęcie przez dziecko nauki w szkole) diagnozy goto¬wości do podjęcia nauki,
e) przeprowadzaniem, na wniosek rodziców pięcioletnich, które mogą rozpocząć naukę w szkole pod¬sta¬wowej w wieku 6 lat, diagnozy gotowości do podjęcia nauki w szkole,
f) współpracą ze specjalistami świadczącymi dzieciom pomoc psychologiczno – pedagogiczną i opiekę zdrowotną.
4. W punkcie przedszkolnym realizuje się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę przez 5 godzin dziennie.
5. Dzienny czas pracy punktu przedszkolnego jest ustalany corocznie przez organ prowadzący na wniosek dyrektora.
6. Wychowaniem przedszkolnym w punkcie obejmuje się nie więcej niż 25 dzieci.
7. Zajęcia w punktach prowadzone są w grupach liczących od 3 do 25 dzieci.
8. Minimalny dzienny wymiar godzin zajęć świadczony w punkcie wynosi 5 godzin, a minimalny tygodniowy wymiar godzin zajęć wynosi 25 godzin.
9. W organizowanych w punkcie zajęciach mogą uczestniczyć rodzice dzieci uczęszczających do punktu lub inne upoważnione przez nich osoby.
10. Nauczyciel prowadzący zajęcia współpracuje z rodzicami, w szczególności poprzez:
1) korzystanie z pomocy rodziców lub innych, upoważnionych przez nich osób w sprawowaniu opieki nad dziećmi w czasie zajęć;
2) prowadzenie konsultacji i udzielanie porad rodzicom w czasie pracy z dziećmi.
11. Przebieg działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej z dziećmi w punkcie, w danym roku szkolnym jest dokumentowany w dzienniku zajęć punktu.
12. Dzieci są przyprowadzane i odbierane z oddziału przez rodziców lub inne osoby wskazane pise¬mnie przez rodziców.
13. Oddział przedszkolny nie wyda dziecka, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że rodzic lub in¬na upoważniona osoba jest pod wpływem alkoholu czy narkotyków lub orzeczono wobec niej zakaz kontaktowania się z dzieckiem

Rozdział 9
Klasy gimnazjum
§ 47
Zasady funkcjonowania klas gimnazjalnych w Szkole Podstawowej nr 2 w Szczawnicy:
1) w roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019 w szkole podstawowej, prowadzone są klasy gimnazjalne, aż do czasu wygaszenia kształcenia;
2) wszystkie treści zawarte w statucie Szkoły Podstawowej nr 2 odnoszą się również do klas gim-nazjalnych funkcjonujących w latach szkolnych 2017/2018 oraz 2018/2019. Ponadto uczniowie klas gim¬nazjalnych:
a) przystępują do realizacji projektu edukacyjnego (uczniowie klas drugich), udział w pro¬jekcie jest uwz¬ględniony przy rocznej ocenie klasyfi¬kacyjnej zachowania oraz odnotowany na świadectwie ukoń¬czenia gimnazjum zgodnie z prze¬pisami prawa oświatowego,
b) wychowawcy klas drugich informują na pierwszych lekcjach wychowawczych o warunkach i re¬gula¬¬minie realizacji projektu edukacyjnego (adnotacja w zeszycie do korespondencji – podpisy ro¬dzi¬ców);
c) w trzeciej klasie gimnazjum uczniowie biorą udział w egzaminie przeprowadzanym przez okręgową ko¬misję egzaminacyjną obejmującym w części pierwszej, humanistycznej, badanie umie¬ję¬tności i wiadomości z zakresu języka polskiego oraz historii i wiedzy o społeczeństwie, w części drugiej, ma¬te¬ma¬tyczno – przyrodniczej, umiejętności i wiadomości z zakresu matematyki oraz biologii, geografii, fi¬zyki i chemii, w części trzeciej wiadomości i umiejętności z zak¬re¬su języka obcego nowożytnego określo¬ne w wymaganiach ogólnych i szczegółowych zawartych w podstawie programowej kształcenia ogól¬nego ustalonych odrębnymi prze¬pisami,
d) rodzice (prawni opiekunowie) do 20 września w roku szkolnym, w którym będzie odbywał się egza¬min, składają dyrektorowi pisemną deklarację wskazującą język obcy, z którego uczeń będzie zdawał trzecią część egzaminu,
e) uczniowie z upośledzeniem w stopniu lekkim, posiadający orzeczenie o potrzebie nauczania spec¬j¬alnego, którzy w gimnazjum kontynuowali naukę języka obcego na podbudowie wyma¬gań II etapu edu¬¬kacyjnego, są zwolnieni z obowiązku przystąpienia do egzaminu na poziomie roz-szerzonym (ale mo¬gą na wniosek rodzica),
f) uczeń kończy gimnazjum, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie progra¬mowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, uzyskał oceny klasyfi¬kacyjne wyższe od oceny niedostatecznej i po¬nadto przystąpił do egzaminu gimnazjalnego,
g) w trakcie cyklu kształcenia uczniom gimnazjum wystawia na zakończenie roku szkolnego świadectwo ukończenia klasy,
h) uczeń klasy drugiej, jeżeli nie uzyskał w wyniku klasyfikacji końcoworocznej promocji do klasy trze¬ciej, powtarza rok w ósmej klasie szkoły podstawowej,
i) na zakończenie cyklu kształcenia gimnazjum wystawia uczniom świadectwo ukończenia szkoły, na którym umieszcza się również informacje o udziale ucznia w pro¬je¬kcie edukacyjnym oraz temat projektu. W przypadku zwolnienia ucznia z realizacji projektu na świadectwie wpisuje się „zwolniona” lub „zwol¬niony”,
j) uczeń otrzymuje świadectwo z wyróżnieniem, jeżeli uzyskał średnią ocen z zajęć edu¬ka¬cyjnych okre¬ślonych w szkolnym planie nauczania 4,75 i wyższą oraz posiada przynajmniej bardzo dobrą ocenę za¬cho¬wania,
k) uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał średnią ocen z za¬jęć edukacyjnych, co najmniej 4,75 i wyższą oraz posiada przynajmniej bardzo dobrą ocenę za¬cho¬wania.
Rozdział 10
Postanowienia końcowe
§ 48
Szkoła używa pieczęci urzędowej i stempli zgodnie z odrębnymi przepisami.
§ 49
1. Szkoła gromadzi i przechowuje dokumentację w tym dokumentację, która jest podstawą wydawania świadectw i ich duplikatów, zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określa organ prowadzący na mocy odrębnych przepisów.
3. Szkoła może gromadzić dochody własne na mocy odrębnych przepisów.
§ 50
1. Wszelkie zmiany w statucie szkoły leżą w kompetencjach rady peda¬go¬gicznej.
2. Wnioski dotyczące zmian mogą zgłaszać wszystkie organa szkoły.
3. Statut szkoły otrzymują wszystkie organa szkoły, jego kopia jest dostępna w biblio¬tece szkol¬nej i na stronie internetowej szkoły.
§ 51
Dyrektor szkoły każdorazowo po nowelizacji statutu opracowuje ujednolicony tekst statutu.
§ 52
Tekst ujednolicony Statutu Szkoły Podstawowej nr 2 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Szcza¬wni¬cy wchodzi w życie w dniem 3.10.2018 r. – uchwała nr 19/18/19.