REKRUTACJA UCZNIÓW NA ZAJĘCIA

W związku ze zbliżającym się terminem rozpoczęcia projektu „Innowacyjna Edukacja Kluczem do Sukcesu Uczniów Gminy Szczawnica”, realizowanego przez Miasto i Gminę Szczawnica, rodzice proszeni są o wypełnienie dokumentacji niezbędnej do udziału dziecka w w/w projekcie. Wypełnione dokumenty proszę dostarczyć do wychowawców.

Regulamin rekrutacji uczniów Uczestników Projektu
pt. „Innowacyjna edukacja kluczem do sukcesu uczniów Gminy Szczawnica”

§1
Informacje o projekcie

1. Projekt „Innowacyjna edukacja kluczem do sukcesu uczniów Gminy Szczawnica” jest realizowany w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego, Priorytet 10. Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1. Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne
2. Projekt realizowany jest na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPMP.10.01.03-12-0319/16-00 z dnia 09.05.2017 r., zawartej pomiędzy Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości a Miastem i Gminą Szczawnica.
3. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
4. Celem głównym projektu jest nabycie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz kompetencji informatycznych uczniów z Gminy Szczawnica. Stworzenie 8 pracowni przedmiotowych, wyposażenie 3 szkół w narzędzia TIK oraz pomoce dydaktyczne umożliwiające prace metodą eksperymentu. Rozwój kompetencji cyfrowych, nabycie umiejętności nauczania metodą eksperymentu dokształciło się z nauczania programowania w okresie realizacji projektu nauczycieli pracujących w placówkach oświatowych na terenie Gminy Szczawnica.
5. Projekt realizowany jest od 01.06.2017 r. do 31.05.2019 r.

§2
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji, w tym naboru Uczestników oraz zasady uczestnictwa w projekcie „Innowacyjna edukacja kluczem do sukcesu uczniów Gminy Szczawnica ” zwanym dalej Projektem
2. Rekrutacja do projektu przewiduje uczniów szkół podstawowych klas I – VII oraz uczniów gimnazjum klas II-III znajdujących się na terenie Gminy Szczawnica.
3. Projekt obejmuje zadania:
– Nauka programowania – zajęcia przewidziane w klasach I-VII. Uczniowie podczas warsztatów poznają tajniki tworzenia własnych gier, programów i aplikacji, nauczą się, jak projektować grafiki i animacje.
– Innowacyjna edukacja kluczem do sukcesu uczniów Gminy Szczawnica– realizacja projektu przewiduje zajęcia:
* Laboratoria przyrodnicze
* Interaktywna matematyka
*Zajęcia informatyczne
*Wycieczki wyjazdowe ( 3 dniowa wycieczka Warszawa, 3 dniowa wycieczka Wrocław i Zator,
* Zajęcia terenowe ( 2 dni zajęć terenowych)
– Zajęcia wyrównujące dysproporcje – zajęcia, których celem jest wyrównanie poziomu umiejętności i wiadomości z matematyki, geografii, fizyki, chemii, biologii, przyrody. Zajęcia te będą wspomagały uczniów, którzy z różnych przyczyn mieli problemy opanowaniu wiedzy z przedmiotów.
– Zajęcia rozwijające – zajęcia, mają na celu rozwijać zainteresowania z przedmiotów z matematyki, geografii, fizyki, chemii, biologii, przyrody wśród uczniów jest doskonalenie
wcześniej zdobytych oraz nabywanie nowych umiejętności w rozwiązywaniu problemów z ww. przedmiotów.
4. Informacja o projekcie dostępna jest na stronie internetowej www.sp1.szczawnica.pl, www.gim.szczawnica.pl, www.sp-szlachtowa.pl oraz w Sekretariacie każdej szkoły biorącej udział w projekcie.
5. Nadzór nad rekrutacją uczestników sprawuje Komisja Rekrutacyjna, powołana przez Koordynatora projektu.

§3
Ogólne zasady rekrutacji

1. Miejsce rekrutacji jest szkoła do, której uczestnik/uczestniczka przynależy. Przyjmowanie zgłoszeń w godzinach od 7.30-15-00 w Sekretariacie danej szkoły.
2. Do rekrutacji mogą przystąpić uczniowie/uczennice uczęszczający/uczęszczające do Szkoły Podstawowej nr.1 w Szczawnicy, Szkoły Podstawowej w Szachtowej oraz Gimnazjum Publicznego w Szczawnicy
3. W procesie rekrutacji będzie stosowana polityka równości płci oraz zasady równych szans.
4. Procedura rekrutacyjna uwzględnia i zobowiązuje osoby odpowiedzialne za realizację projektu na terenie szkół do przestrzegania kwestii ochrony danych osobowych.

§ 4
Zasady rekrutacji / kwalifikacja uczestników

1. Za rekrutację uczestników projektu na terenie danej szkoły odpowiada Komisja Rekrutacyjna.
2. Rekrutacja uczestników projektu odbywa się w:
– styczniu 2018 roku – Nauka programowania, Innowacyjna edukacja kluczem do sukcesu uczniów Gminy Szczawnica.
– grudzień 2018 – Zajęcia wyrównujące dysproporcje, Zajęcia rozwijające.
3. Rekrutacja uczestników projektu połączona jest kampanią informacyjną, w czasie której odbędą się spotkania dyrektorów szkół z rodzicami, zainteresowanymi udziałem w projekcie
4. Kryteria rekrutacji:
a) Warunkiem udziału uczestnika/uczestniczki w projekcie jest wypełnienie i podpisanie:
– Kwestionariusza osobowego (załącznik nr.1)
– Deklaracji uczestnictwa w projekcie, Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią regulaminu (załącznik nr.2)
– Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 3)
*W przypadku osób niepełnoletnich zobowiązani do podpisania są rodzice/opiekunowie prawni.
*Odmowa wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych swoich lub w przypadku osób niepełnoletnich dziecka przez rodzica/opiekuna prawnego, jest jednoznaczna z brakiem możliwości udziału uczestnika/uczestniczki w zajęciach realizowanych w ramach projektu.
5. Kryteria udziału w projekcie:
*Kryteria rekrutacji na naukę programowania oraz realizację projektu „Innowacyjna edukacja kluczem do sukcesu uczniów Gminy Szczawnica”
– wyrażenie chęci udziału w zajęciach
– w przypadku zgłoszenia większej liczby chętnych od zakładanej pierwotnie pierwszeństwo będą mieć uczniowie: pochodzący z rodzin najuboższych (oświadczenia o dochodach w przeliczeniu na członka
*Kryteria rekrutacji na zajęcia wyrównawcze:
– Najniższe oceny z przedmiotu w roku szkolnym 2018/2019 :
0 pkt. – ocena powyżej 3
1 pkt. – ocena równa 3
2 pkt. – ocena poniżej 3
– posiadanie przez ucznia/uczennicę Orzeczenia / Opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o dysfunkcjach i trudnościach w nauce (stwierdzona
na podstawie zaświadczenia z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej) w I semestrze 2018/2019:
1 pkt. – Tak;
0 pkt. – Nie;
– w przypadku zakwalifikowania większej liczby chętnych od zakładanej pierwotnie, pierwszeństwo będą mieć uczniowie z rodzin najuboższych
(oświadczenia o dochodach w przeliczeniu na członka rodziny).
– dla pozostałych zostanie utworzona lista rezerwowa
*Kryteria rekrutacji na zajęcia rozwijające
– Wyniki w nauce z przedmiotu w roku szkolnym 2018/2019:
0 pkt. – średnia ocen poniżej 4
1 pkt. – średnia ocen równa 4
2 pkt. – średnia ocen powyżej 4
– w przypadku zakwalifikowania większej liczby chętnych od zakładanej pierwotnie, pierwszeństwo będą mieć uczniowie z rodzin najuboższych
(oświadczenia o dochodach w przeliczeniu na członka rodziny).
– dla pozostałych zostanie utworzona lista rezerwowa
6. Rezultatem przeprowadzonej rekrutacji będzie sporządzenie list uczestników/uczestniczek zakwalifikowanych do udziału z wyszczególnieniem liczby osób niepełnosprawnych oraz określeniem rodzaju niepełnosprawności w celu dostosowania warunków zajęć do niepełnosprawności uczestnika.
7. Komisja Rekrutacyjna sporządza listę rezerwową.
8. W przypadku rezygnacji uczestnika projektu, do udziału w projekcie zostanie zaproszony pierwszy uczeń z listy rezerwowej.
9. Proces rekrutacji zostanie zakończony sporządzeniem Protokołu z rekrutacji oraz podaniem do wiadomości kandydatom/kandydatkom listy osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie oraz list rezerwowych.

§ 5
Prawa Uczestnika projektu.

1. Każdy Uczestnik projektu ma prawo do:
a) bezpłatnego udziału w zajęciach organizowanych w ramach projektu,
b) nieodpłatnego korzystania z pomocy dydaktycznych do prowadzonych zajęć,
c) bezpłatnego udziału w wycieczkach organizowanych w ramach projektu,
d) bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dla uczestników/uczestniczek projektu, którzy zgodnie z art.39 ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r., Dz.U.2017.0.59

§ 6
Obowiązki Uczestnika projektu.

1. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do :
a) zapoznania się z niniejszym regulaminem,
b) podpisania dokumentów wymienionych w ֑§4 punkt 4 ( w imieniu dziecka podpisuje rodzic/ prawny opiekun)
c) obecność na 75 % zajęć, na które się zapiszą.
d) w razie konieczności rezygnacji z uczestnictwa w projekcie, złożenie oświadczenia określającego przyczyny rezygnacji ( w imieniu dziecka podpisuje rodzic/ prawny opiekun)

§ 7
Postanowienia końcowe.

1. Regulamin obowiązuje z dniem ogłoszenia na stronach internetowych szkół.
2. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzygane są przez Koordynatora Projektu.
3. Aktualna treść regulaminu dostępna jest w poszczególnych szkołach uczestniczących w projekcie.