Zasady rekrutacji do świetlicy szkolnej

Regulamin rekrutacji i funkcjonowania świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2022/2023 w Szkole Podstawowej nr 2 im. ks. prof. J. Tischnera w Szczawnicy

Zastrzega się zmiany i modyfikacje regulaminu świetlicy szkolnej z dostosowaniem do potrzeb rodziców oraz pracy szkoły na dany rok szkolny.

1. Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy jest złożenie u wychowawcy świetlicy prawidłowo oraz kompletnie wypełnionego wniosku w wyznaczonym przez szkołę terminie.

2. Do świetlicy przyjmowane są dzieci z klasy 0, I, II, III

w pierwszej kolejności:
– obojga rodziców pracujących
– rodziców samotnie wychowujących dzieci
– matek i ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, całkowitą niezdolność do pracy lub niezdolność do samodzielnego życia
– umieszczone w rodzinach zastępczych
– rodzin wielodzietnych
– z rodzin objętych nadzorem kuratora

3. Decyzję o przyjęciu dziecka do świetlicy szkolnej podejmuje powołana przez dyrektora szkoły komisja rekrutacyjno- kwalifikacyjna w skład której wchodzą: dyrektor szkoły, pedagog szkolny oraz wychowawcy świetlicy.

4. Uczniowie niespełniający kryterium przyjęcia do świetlicy, którzy oczekują ze względów organizacyjnych na stałe zajęcia pozalekcyjne mogą korzystać z opieki świetlicy w wybranym dniu i godzinie tylko po uprzednim zgłoszeniu takiej konieczności u wychowawcy świetlicy.

5. Wnioski i prośby indywidualne rozpatruje dyrektor szkoły w porozumieniu z wychowawcami świetlicy.

6. W wyjątkowych przypadkach i z uzasadnieniem dziecko może być zapisane w ciągu roku szkolnego.


7. Świetlica szkolna czynna jest w dni, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne w szkole zgodnie z kalendarzem roku szkolnego.

CEL DZIAŁALNOŚCI ŚWIETLICY

Celem działalności świetlicy szkolnej jest głównie zapewnienie opieki uczniom po lekcjach w bezpiecznym, miłym otoczeniu oraz stworzenie warunków do wypoczynku, relaksu i odrobienia zadań domowych.
Świetlica pracuje według rocznego planu pracy opracowanego w oparciu o aktualny plan pracy szkoły. Realizowany jest on w formie tematów tygodniowych, które dotyczą najbliższego otoczenia dzieci rodziny, szkoły, kolegów.
Zabawa to obok nauki podstawowa forma aktywności dzieci. Dlatego też uczniowie mają czas na dowolne zabawy zgodne z własnymi upodobaniami. Właściwie dobrane, odpowiednio zorganizowane gry i zabawy wzbogacają świadomość dzieci, kształtują różnorakie umiejętności m. in. wyrabiają spostrzegawczość, ćwiczą umiejętność logicznego myślenia, kreatywność, pamięć i wyobraźnię.
Szczególną uwagę na zajęciach świetlicowych zwracamy na kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie rówieśniczej. Dbamy o wdrażanie dzieci do przestrzegania przyjętych w świetlicy zasad zachowania się, do wychowania do wartości w poszanowaniu symboli narodowych.
Ważne jest także wyrabianie umiejętności nawiązywania poprawnych kontaktów interpersonalnych, ćwiczenie umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych, panowania nad emocjami.
W świetlicy staramy się na bieżąco rozwiązywać problemy wychowawcze poprzez współpracę z pedagogiem szkolnym, wychowawcami klas i rodzicami.

 

Założenia organizacyjne

Świetlica działa w dni pracy szkoły w godzinach  7.00-8.00 i 11.20 -16.15.

Nadzór pedagogiczny nad pracą świetlicy sprawuje dyrektor szkoły.

Kwalifikacja uczniów do świetlicy odbywa się na podstawie kart zgłoszenia obowiązujących w szkole, które wypełniają rodzice popierając wniosek zaświadczeniami z miejsca pracy.

W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupie wychowawczej, gdzie liczba uczniów nie może przekraczać 25 osób.