Zasady rekrutacji do świetlicy szkolnej

ZASADY REKRUTACJI DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. KS. PROF. J. TISCHNERA W SZCZAWNICY

1.Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy jest złożenie u wychowawcy świetlicy prawidłowo oraz kompletnie wypełnionego wniosku w wyznaczonym przez szkołę terminie.
2.Do świetlicy przyjmowane są dzieci z klasy I, II, IV, V
– obojga rodziców pracujących
– rodziców samodzielnie wychowujących dzieci
– matek i ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, całkowitą niezdolność do pracy lub niezdolność do samodzielnego życia
– umieszczone w rodzinach zastępczych
– rodzin wielodzietnych
– dojeżdżające
– z rodzin objętych nadzorem kuratora
– z klas gimnazjalnych (w uzasadnionych przypadkach: odległe miejsce zamieszkania, dowozy szkolne, posiadanie młodszego rodzeństwa w świetlicy)
3.Decyzję o przyjęciu dziecka do świetlicy szkolnej podejmuje powołana przez dyrektora szkoły komisja rekrutacyjno- kwalifikacyjna w skład której wchodzą: dyrektor szkoły, pedagog szkolny oraz wychowawca świetlicy.
4.Uczniowie niespełniający kryterium przyjęcia do świetlicy, którzy oczekują ze względów organizacyjnych na stałe zajęcia pozalekcyjne mogą korzystać z opieki świetlicy w wybranym dniu i godzinie tylko po uprzednim zgłoszeniu takiej konieczności u wychowawcy świetlicy.
5.Wnioski i prośby indywidualne rozpatruje dyrektor szkoły w porozumieniu z wychowawcami świetlicy.
6.W sporadycznych przypadkach dziecko może być zapisane w ciągu roku szkolnego.
7.Świetlica szkolna czynna jest w dni, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne w szkole zgodnie z kalendarzem roku szkolnego.

CEL DZIAŁALNOŚCI ŚWIETLICY

Celem działalności świetlicy szkolnej jest głównie zapewnienie opieki uczniom po lekcjach w bezpiecznym, miłym otoczeniu oraz stworzenie warunków do wypoczynku, relaksu i odrobienia zadań domowych.
Świetlica pracuje według rocznego planu pracy opracowanego w oparciu o aktualny plan pracy szkoły. Realizowany jest on w formie tematów tygodniowych, które dotyczą najbliższego otoczenia dzieci rodziny, szkoły, kolegów.
Zabawa to obok nauki podstawowa forma aktywności dzieci. Dlatego też uczniowie mają czas na dowolne zabawy zgodne z własnymi upodobaniami. Właściwie dobrane, odpowiednio zorganizowane gry i zabawy wzbogacają świadomość dzieci, kształtują różnorakie umiejętności m.in. wyrabiają spostrzegawczość, ćwiczą umiejętność logicznego myślenia, kreatywność, pamięć i wyobraźnię.
Szczególną uwagę na zajęciach świetlicowych zwracamy na kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej. Dbamy o wdrażanie dzieci do przestrzegania przyjętych w świetlicy zasad zachowania się. Ważne jest także wyrabianie umiejętności nawiązywania poprawnych kontaktów interpersonalnych, ćwiczenie umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych, panowania nad emocjami.
W świetlicy staramy się na bieżąco rozwiązywać problemy wychowawcze poprzez współpracę z pedagogiem szkolnym, wychowawcami klas i rodzicami.