Regulamin zdalnego nauczania

Regulamin zdalnego nauczania oraz innej organizacji pracy szkoły w okresie pandemii Covid-19 w Szkole Podstawowej nr 2 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Szczawnicy

§1

Postanowienia ogólne:

Regulamin zdalnego nauczania oraz organizacji pracy szkoły w okresie pandemii Covid-19 określa:

1. Sposób i tryb realizacji zadań szkoły w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania i zasad nauczania oraz oceniania na odległość,

2. Sposób współpracy dyrektora z nauczycielami i koordynowania przez niego współpracy z uczniami i rodzicami (w tym sposób konsultacji z rodzicami),

3. Zasady ustalania tygodniowego zakresu treści nauczania w poszczególnych oddziałach,

4. Sposób dokumentowania realizacji zadań szkoły,

5. Możliwość modyfikacji szkolnego zestawu programów nauczania,

6. Sposób monitorowania postępu uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, w tym również informowania uczniów oraz rodziców w postępach ucznia w nauce i uzyskanych przez niego ocenach,

7. Warunki i sposób przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego i sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz warunki ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

§2

Postanowienia szczegółowe:

Sposób i tryb realizacji zadań szkoły w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania:

1. W czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły, związanego z zagrożeniem epidemiologicznym, nauka może być realizowana na odległość. Dyrektor Szkoły wyraża zgodę, aby nauczyciele pracowali metodą zdalną poza placówką.

2. Za organizację kształcenia w okresie ograniczenia funkcjonowania szkoły odpowiada dyrektor szkoły, który informuje nauczycieli, uczniów i rodziców, o sposobie i formie organizacji pracy szkoły. 3. Nauka prowadzona na odległość może być realizowana z wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez nauczyciela, w szczególności tych rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Centralną i Okręgowe Komisje Egzaminacyjne, a także emitowanych w pasmach edukacyjnych programów Telewizji Publicznej i Polskiego Radia, materiałów i publikacji udostępnionych przez wydawnictwa.

4. Jako główne narzędzie do prowadzenia lekcji zdalnych ustala się platformę MS Teams i e-dziennik.

5. Uczniowie, którzy nie mogą wziąć udziału w lekcji on-line, zobowiązani są do zapoznania się z materiałem danej jednostki lekcyjnej oraz uzupełnienia notatki – tak jak w przypadku nieobecności na lekcjach stacjonarnych,

6. Harmonogram pracy w czasie kształcenia na odległość odpowiada obowiązującemu w szkole planowi zajęć.

7. Formy pracy z uczniami z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego czy posiadającego opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej powinny uwzględniać zalecenia wynikające z w/w dokumentów (m.in. wydłużenie czasu pracy).

8. Wychowawca klasy przesyła rodzicom i uczniom szkolne loginy uczniów MS Teams i szkolnego adresu e-mail. Monitoruje korzystanie przez uczniów z zamieszczanych materiałów, a w razie problemów z dostępem do tych pomocy, niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły.

9. Nauczyciele przedmiotów przesyłają uczniom i rodzicom poprzez dziennik informacje o kodach dostępów do folderów z materiałami dla danej klasy, ze swojego przedmiotu oraz informują uczniów i rodziców o innych możliwych sposobach komunikacji, zatwierdzonych przez dyrektora.

10. Odrabianie lekcji i zapoznanie się przez ucznia z zadanym materiałem jest obowiązkowe dla każdego ucznia. Jeśli uczeń ma problem z dostępem do komputera czy Internetu, to fakt ten rodzic niezwłocznie zgłasza do wychowawcy klasy, celem ustalenia innej formy dostarczenia niezbędnych materiałów. Wychowawca jest zobowiązany przekazać taką informację dyrektorowi szkoły i ustalić z poszczególnymi nauczycielami formę przekazania materiałów do nauki lub ustalić inny sposób napotkanych problemów.

11. Uczeń chory nie ma obowiązku uczestniczenia w zajęciach on-line. Nieobecność musi zostać usprawiedliwiona przez rodzica. Uczeń ma obowiązek nadrobienia zaległości.

12. Uczeń przebywający na kwarantannie, nie wykazujący objawów chorobowych, uczestniczy w nauce zdalnej.

13. Rodzice i nauczyciele zostaną poinformowani o ustaleniach dotyczących realizacji kształcenia na odległość w odrębnych komunikatach zamieszczonych w dzienniku elektronicznym.

§3

Sposób współpracy dyrektora z nauczycielami i koordynowania przez niego współpracy z uczniami i rodzicami:

1. Dyrektor szkoły koordynuje współpracę nauczycieli z uczniami i rodzicami.

2. Nauczyciel zobowiązany jest do regularnego odczytywania wiadomości wysyłanych przez dyrektora poprzez e-dziennik, e-maila, wiadomość sms oraz poprzez komunikatory internetowe i w razie potrzeby bezzwłoczne odpowiedzenie na informacje, nauczyciel pozostaje w gotowości do pracy. W przypadku choroby o nieobecności w pracy powiadamia dyrektora szkoły, za nauczyciela wyznacza się zastępstwo.

3. Nauczyciele zapoznają się z nowymi rozporządzeniami MEN dotyczącymi realizacji nauczania zdalnego, które znajdują się na stronie MEN.

4. Nauczyciel pracując zdalnie jest w stałej gotowości do pracy i w każdej chwili może zostać wezwany przez dyrektora do szkoły, w celu realizacji zadań powierzonych mu przez dyrektora szkoły.

5. W trakcie zmian w organizacji pracy szkoły możliwe jest przeprowadzanie zebrań rady pedagogicznej na odległość, za pomocą wyznaczonej przez dyrektora platformy komunikacyjnej (obecność nauczycieli podczas takiej rady pedagogicznej będzie sprawdzona poprzez odczytanie listy i zapisanie przez protokolanta obok nazwiska uczestnika obecności podczas takiego spotkania).

6. Wychowawca utrzymuje stały kontakt z uczniami i rodzicami ze swojej klasy. O każdym zgłaszanym przez rodziców i uczniów problemie powinien bezzwłocznie zawiadomić dyrektora szkoły,

7. Każdy nauczyciel powinien być dostępny dla uczniów i rodziców w czasie, kiedy jego lekcja jest wpisana w tygodniowy plan pracy poszczególnych klas, i jest zobowiązany do odpowiedzi na pytania zadawane przez uczniów i rodziców poprzez e-dziennik lub w inny sposób, ustalony wcześniej z rodzicami i uczniami. Uczniowie mają prawo zadawać pytania do zamieszczonych tematów i zadań, a nauczyciel powinien na każde z nich odpowiadać i pomóc uczniowi opanować zadany materiał.

8. Nauczyciele zobowiązani są do dokumentowania realizacji pracy zdalnej i innych zadań powierzonych mu przez dyrektora szkoły oraz realizacji zadań statutowych szkoły niezbędnych do funkcjonowania i organizacji placówki. W trakcie nauki na odległość nauczyciel dokumentuje pracę, wpisując temat w dzienniku z odpowiednią adnotacją – Z dla lekcji on-line,

§4

Zasady ustalania tygodniowego zakresu treści nauczania w poszczególnych oddziałach:

1. Zajęcia z poszczególnych przedmiotów powinny być tak dobrane, żeby czas ich wykonania nie przekraczał 35 minut oraz powinny odbywać się przemiennie. 50% na wizji, 50% zdalnie- przesyłając materiał uczniom.

2. Nauczanie zdalne powinno łączyć naprzemiennie techniki z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia. Zajęcia powinny uwzględniać możliwości psychofizyczne ucznia, jego wiek i etap edukacyjny, oraz w przypadku uczniów z dysfunkcjami zalecenia poradni psychologiczno-pedagogicznej.

3. Wychowawca klasy koordynuje i współpracuje z nauczycielami przedmiotów oraz zbiera informacje od rodziców, dotyczące obciążenia uczniów, dostępu do Internetu i innych zgłaszanych problemów. O pojawiających się problemach informuje pedagoga szkolnego, dyrektora szkoły.

§5

Sposób dokumentowania realizacji zadań szkoły Nauczyciel zobowiązany jest do:

1. Regularnego odnotowania tematu lekcji w każdym dniu wynikającym z planu lekcji, co będzie traktowane jako potwierdzenie obecności w pracy.

2. Przesłania uczniom i rodzicom informacji o narzędziach wykorzystywanych do prowadzenia zajęć i sposobach komunikowania się.

3. Odnotowania w kalendarzu planowanego sprawdzianu, kartkówki czy innej formy sprawdzenia wiedzy uczniów.

4. Przesyłania w wyznaczonym czasie tabeli z wykazem nadgodzin stałych, przydzielonych na bieżący okres.

5. Obecności na zebraniach rady pedagogicznej (prowadzonych stacjonarnie i on-line),

6. Odnotowania frekwencji uczniów.

7. Oddawanie w wyznaczonym przez dyrektora szkoły terminie ankiet monitorujących realizacje nauczania zdalnego wynikających z prowadzonego nadzoru dyrektora szkoły.

8. Pracownik szkoły przebywający na kwarantannie, nie wykazujący objawów chorobowych, wykonuje pracę w trybie zdalnym, zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć, ustalonym przez dyrektora szkoły.

§6

Możliwość modyfikacji szkolnego zestawu programów nauczania:

1. Szkolny zestaw programów nauczania oraz podręczników może zostać uzupełniony o e-podręczniki, e-ćwiczenia, i inne wykorzystywane materiały pomocnicze do kształcenia na odległość.

§7

Sposób monitorowania postępu uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, w tym również informowania uczniów oraz rodziców o postępach ucznia w nauce i uzyskanych przez niego ocenach:

1. Nauczyciel dostosowuje treści i metody nauczania, uwzględniając potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne dzieci i uczniów, w tym dzieci i uczniów objętych kształceniem specjalnym, dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju lub uczęszczających na zajęcia rewalidacyjne.

2. Rozkład materiału nauczyciel dostosowuje tak, aby w tym systemie istniała możliwość zrealizowania zagadnień z zakresu podstawy programowej do końca bieżącego roku szkolnego. Materiał do zrealizowania w poszczególnych oddziałach klas należy podzielić na tygodnie, uwzględniając w szczególności:

a) równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia,

b) zróżnicowanie zajęć w każdym dniu,

c) możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia,

d) łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia,

e) ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć.

3. System oceniania W edukacji wczesnoszkolnej (klasy 1-3) ocenie podlegają:

1) Prezentowane predyspozycje, uwarunkowania, zdolności i mocne strony.

2) Systematyczność pracy dziecka.

3) Dokładność, staranność i poprawność wykonywanych zadań.

4. Ocena zachowania za okres zdalnego nauczania wystawiona będzie według nowych kryteriów i uwzględniać będzie: – rzetelne wywiązywanie się z obowiązków, tzn. terminowe realizowanie zadań -systematyczne uczestnictwo w komunikacji z nauczycielem.

§8

Sposoby komunikowania się z rodzicami i przekazywania informacji Dyrektor szkoły wyznacza w okresie nauki zdalnej następujące sposoby komunikacji:

a) dziennik elektroniczny – stały kontakt nauczycieli z rodzicami poprzez dziennik.

b) kontakt telefoniczny nauczycieli i wychowawców klas z rodzicami z telefonu służbowego (szkolnego) lub prywatnego za zgodą nauczyciela

c) możliwość konsultacji on-line

d) kontakt osobisty z zachowaniem procedur bezpieczeństwa, po uprzednim umówieniu, w godzinach ustalonych indywidualnie.

§9

Realizacja zadań psychologa- pedagoga w okresie edukacji zdalnej Dyrektor szkoły wyznacza psychologowi szkolnemu koordynowanie następujących działań.

a) związanych z realizacją obowiązku nauki uczniów w czasie nauczania zdalnego,

b) wspieranie uczniów w pokonywaniu przeszkód i trudności oraz barier związanych edukacją zdalną, c) prowadzenie edukacji prozdrowotnej w okresie zagrożenia epidemiologicznego,

d) koordynowanie działań wychowawców i nauczycieli związanych z realizacją dostosowań treści programowych dla uczniów z opiniami i orzeczeniami, dostosowania warunków edukacyjnych,

e) realizowania zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym zajęć specjalistycznych: rewalidacyjnych, korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, wspierających-kompetencje społeczne i innych,

f) realizacji innych powierzonych działań statutowych szkoły, w tym działań związanych z ewaluacją szkolnego programu profilaktyczno-wychowawczego,

g) prowadzenie dokumentacji pracy, zamieszczania materiałów informacyjnych na platformie MS Teams.

h) udzielanie konsultacji i prowadzenia dyżurów telefonicznych dla uczniów i rodziców.

§10

Zasady bezpiecznego korzystania z narzędzi informatycznych i zasobów w Internecie

1. Na czas wprowadzenia zdalnego nauczania wprowadza się szczegółowe warunki korzystania z narzędzi informatycznych i zasobów w Internecie.

2. Do przestrzegania tych zasad zobowiązuje się wszystkich pracowników szkoły.

3. Nauczyciele oraz uczniowie otrzymują indywidualne loginy oraz hasła.

4. Nie należy udostępniać loginów oraz haseł osobom postronnym.

5. Nie należy utrwalać wizerunki osób uczestniczących w zajęciach.

6. Należy korzystać z materiałów pochodzących z bezpiecznych źródeł.

§11

Działanie biblioteki szkolnej

Działanie biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 2 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Szczawnicy określa odrębny regulamin.

§12

Postanowienia końcowe

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 26.10.2020r.