Regulamin wypożyczania darmowych podręczników szkolnych

Regulamin wypożyczania darmowych podręczników szkolnych
Szkoła Podstawowa nr 2 im.ks.prof. J. Tischnera w Szczawnicy

1. Biblioteka szkolna wypożycza każdemu uczniowi komplet podręczników i materiałów ćwiczeniowych przysługujących danej klasie w bieżącym roku szkolnym. Podręczniki stanowią własność szkoły i wypożyczane są na okres 10 miesięcy, termin ich zwrotu mija w ostatnim tygodniu nauki danego roku szkolnego. Materiały ćwiczeniowe są przekazywane uczniom bez obowiązku zwrotu.
2. Dołączona do podręcznika lub materiałów edukacyjnych płyta CD stanowi integralną część podręcznika lub materiałów edukacyjnych i należy ją zwrócić wraz z podręcznikiem lub materiałem edukacyjnym. Zagubienie lub zniszczenie płyty CD skutkuje koniecznością zwrotu kosztów całego podręcznika lub materiałów edukacyjnych.
3. Podręczniki należy szanować, uczeń ma obowiązek dbać o otrzymany podręcznik. W pierwszym tygodniu nauki należy podręcznik oprawić (nie w oprawki samoprzylepne), podpisać w wyznaczonym miejscu imieniem, nazwiskiem i klasą. Należy zadbać, aby podręcznik nie uległ zalaniu bądź zniszczeniu. Wszelkie zauważone zniszczenia prosimy zgłaszać nauczycielowi bibliotekarzowi. Zabronione są wszelkie wpisy, notatki, zaznaczenia, zaginanie kartek itp.). W przypadku nie oprawienia podręcznika będą wyciągane wobec ucznia konsekwencje w postaci uwag negatywnych.
7. W przypadku, gdy uczeń odchodzi ze szkoły w trakcie trwania roku szkolnego, zobowiązany jest do oddania do biblioteki szkolnej wszystkich wypożyczonych podręczników (materiałów edukacyjnych).
8. Ćwiczenia są własnością ucznia i nie podlegają zwrotowi. W przypadku, gdy uczeń zgubi lub zniszczy materiały ćwiczeniowe w ciągu roku szkolnego, rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do zakupu zeszytu ćwiczeń we własnym zakresie.
9. Za zagubiony bądź zniszczony podręcznik odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.

Oświadczenie Rodzica
Przyjmuję do wiadomości postanowienia powyższego regulaminu akceptuję je i się z nimi zgadzam. Biorę pełną odpowiedzialność finansową za wypożyczone przez moje dziecko podręczniki będące własnością szkoły. Jednocześnie poświadczam, że moja córka/mój syn otrzymał komplet podręczników do klasy do której uczęszcza.

Podpis Rodzica / prawnego opiekuna /