Konkurs „NAJPIĘKNIEJSZA PISANKA WIELKANOCNA”

Szkolne obchody Dnia Zespołu Downa
24 marca 2021
Sukces Szymona Klimka
30 marca 2021
Pokaż wszystkie

Konkurs „NAJPIĘKNIEJSZA PISANKA WIELKANOCNA”

Może być komiksem przedstawiającym tekst „KONKURS NAJPIĘKNIEJSZA PISANKA WIELKANOCNA" Konkurs dla klas K3 0-3 Kryteria oceny: samodzielność, estetyka wykonania, pomysłowość Prace należy składać u wychowawców klas do 26 marca 2021 r. Regulamin konkursu dostępny ha stronie szkoły: www.sp2.szczawnica.pl Organizator: Szkoła Podstawowa nr 2 prof. J. Tischnera w Szczawnicy”

 

REGULAMIN KONKURSU
„NAJPIĘKNIEJSZA PISANKA WIELKANOCNA”

1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 2 im. ks. prof. J. Tischnera
w Szczawnicy.
2. Celem konkursu jest:
• rozwój talentów artystycznych dzieci ;
• pobudzanie wyobraźni dzieci;
• krzewienie tradycji i folkloru związanego ze świętami wielkanocnymi.
3. Warunki udziału w konkursie: Konkurs polega na wykonaniu najpiękniejszej
i najciekawszej pisanki wielkanocnej dowolną techniką . Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę wykonaną na kartce formatu A4 lub np. na wydmuszce, jajku plastikowym, styropianowym, drewnianym ewentualnie innym trwałym materiale.
Prace wykonane na jajkach surowych lub ugotowanych będą zdyskwalifikowane.

4. Adresaci konkursu. Konkurs adresowany jest do uczniów klas 0-3 Szkoły Podstawowej nr2 im. ks. prof. J. Tischnera w Szczawnicy. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie uczestnicy indywidualni. Prace wykonane w duecie lub zbiorowo zostaną zdyskwalifikowane. Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych.
Kategorie wiekowe uczestników:
 Kategoria I : dzieci w wieku przedszkolnym oraz klasa I szkoły podstawowej;
 Kategoria II: klasy II, III szkoły podstawowej.
Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy dyplom uczestnictwa w konkursie. Pierwsze 3 miejsca w każdej kategorii będą nagradzane rzeczowo.
5. Kryteria oceny :
 samodzielność,
 pomysłowość,
 estetyka wykonania.
6. Każdą pracę należy podpisać (imię, nazwisko i klasa).
7. Prace należy składać u wychowawców klas. Ostateczny termin dostarczania prac: 26 marca 2021 r. Prace złożone po tym terminie nie będą brały udziału w konkursie.
8. Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi i przechodzą na własność szkoły.
9. Oceny prac dokona Jury w skład którego wejdą wychowawcy: oddziału przedszkolnego oraz klas I-III.

10. Postanowienia końcowe:
• Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 30 marca 2021 r.
• Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikowania zdjęć pisanek oraz zdjęć wykonanych w czasie rozstrzygnięcia konkursu na własnych stronie internetowej szkoły www.sp2.szczawnica.pl .
• Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z pełną akceptacją niniejszego regulaminu.
• Dodatkowych informacji na temat konkursu udzielają wychowawcy klas.