Opłaty za posiłek

Konkurs plastyczny „Nasze Misje Parafialne”
22 września 2022
Europejski Dzień Języków
26 września 2022
Pokaż wszystkie

Opłaty za posiłek

Opłaty za posiłek wnosi się w okresach miesięcznych do 8 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym korzystano z posiłku. Po zakończeniu miesiąca, należna kwota zostaje przesłana rodzicowi poprzez wiadomość w dzienniku elektronicznym.

Opłatę  wnosi się przelewem na rachunek bieżący Szkoły Podstawowej nr 2
w Szczawnicy; PKO BP  nr rachunku: 19 1020 3466 0000 9702 0181 7832

W tytule wpłaty należy podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę a także miesiąc
i rok, którego dotyczy wpłata /Jan Kowalski, 8A, wrzesień 2022/